Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Hverdagsmestring og brukermedvirkning i møte med mennesker med demens

Publisert 30. april 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Forprosjekt som skal utvikle kunnskap om hva som kan være godt tilbud til personer med demens for å styrke deres mestring av hverdagen, sett fra tre perspektiv: pasient/pårørende, tjenesteutøvere og frivillige.

Prosjektansvarlig:

USHT Ålesund
USHT Åfjord
USHT Verdal

Utviklingssentrene samarbeider med Senter for omsorgsforskning (SOF) midt.
Nord universitet er vertskommune for SOF midt og prosjektansvarlig

Finansieringskilde: Regionalt forskningsfond Midt-Norge

ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Møre og Romsdal
Status: Pågående
Periode: 01.01.18 – 31.12.18
Ferdig: 2018

Foto: Illustrasjonsbilde

Bakgrunn

Antall personer med demens er økende, og stadig flere får behov for helsetjenester. Dagens helsetjenester til personer med demens utgjør om lag 30 mrd. kroner per år. I tillegg yter pårørende en innsats utover dette. Mange eldre med demenssykdom ønsker å bo i eget hjem. Hjemmemiljøet kan være en plass der opplevelse av uavhengighet og livskvalitet kan beholdes. Å bo i eget hjem kan fordre ekstern støtte. Ekstern støtte kan være tilbud fra helsetjenesten, bruk av teknologi, eller private tilbydere av hjelp. 

Mål

Fire arbeidspakker (AP) med fire delmål for å oppnå hensikten:
AP1: Få kunnskap om tjenester som styrker hverdagsmestring hos personer med demens, fra personer med demens og deres pårørendes.
AP2: Få kunnskap om en god og individuelt tilpasset tiltakspakke for hverdagsmestring for personer med demens, sett fra ansattes perspektiv. 
AP3: Få kunnskap om hvordan frivillig sektor og kommunale omsorgstjenester kan samarbeide for å styrke tilbudet til personer med demens.  
AP4: Beskrive modellen «Tiltakspakke hverdagsmestring for personer med demens».

Metode / tiltak

AP 1: Individuelle intervju med personer med demens og deres pårørende. Temaguide guider intervjuene med inntil seks personer med demens og seks pårørende fra hver samarbeidskommune.
AP 2: Fokusgruppeintervju med ansatte i samarbeidskommunene, 1 gruppe pr kommune. Fokusgruppeintervjuene følger en semistrukturert intervjuguide.
AP 3: Gruppeintervju med representanter, frivillige aktører, fra samarbeidskommunene.  Intervjuene følger en semistrukturert intervjuguide. En gruppe pr kommune.
AP 4: Syntese av funn fra arbeidspakke 1-3. Resultatet av syntesen formuleres til en tiltakspakke som skal kunne anvendes som arbeidsverktøy i tilbudet til personer med demens.
Tiltakspakken er tenkt utprøvd i et større prosjekt.

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?
Tiltakspakke hverdagsmestring for personer med demens kan bidra til bedre mestring, trygghet, bedre livskvalitet, og mulighet til å bo lenger i eget hjem. Det kan også bedre livskvaliteten for pårørende. Å øke selvstendigheten og redusere behovet for institusjonsplass har samfunnsmessig og økonomisk betydning.
 
Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?
Fra planleggingsperioden: 
- Samarbeidet har ført til en prosjektplan for et viktig og aktuelt tema, er konkretisert og med et forskningsdesign som ivaretar kvaliteten på kunnskapen som utvikles.
- Tettere band mellom utviklingssentrene og kommunene og Senter for omsorgsforskning 
 
Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre utviklingssentre?
Spredning av kunnskaper fra prosjektet i konferanser, formidling gjennom kronikker og artikler.

Resultater 

Tiltakspakke demens som er klar for utprøving gjennom et stort forskningsprosjekt, og utvikles til arbeidsverktøy. 

Samarbeidspartnere

Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom Senter for omsorgsforskning midt og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Verdal kommune, Åfjord kommune og Ålesund kommune med respektive kommuner.