Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: doctors in a meeting

Klinisk blikk og handlingskompetanse

Publisert 07. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Hvordan utvikle klinisk blikk og handlingskompetanse for studenter og ansatte ved bruk av ABCDE etter casemetoden?

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem og Høgskolen i Østfold

Prosjektleder: Elisabeth Østensvik, FoU-leder, USH Østfold og Hilde Marie Andreassen, høgskolelektor HiØ
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Østfold
Status: Avsluttet
Periode: 2012-2013
Ferdig: 2013


Dette prosjektet har sammenheng med prosjektet På Alerten – samhandling om kompetanse

Bakgrunn for prosjektet

I lys av samhandlingsreformen, hvor flere og sykere pasienter skal behandles i kommunehelsetjenesten, er det behov for systematisk kompetanseutvikling/heving av de ansatte. Tidlig avklaring av pasientenes situasjon og tilstand vil kunne forebygge innleggelse i sykehus. 

Ved at kommunehelsetjenesten tar i bruk verktøy som ansatte i spesialisthelsetjenesten allerede bruker, vil ansatte på ulike behandlingsnivå snakke samme språk og kan unngå misforståelser.

I dette prosjektet vil vi anvende casebasert undervisning i høgskolen og bruk av ALERT-konseptet, slik at studentene skal kunne gjenkjenne situasjoner i praksis. Hovedtema i casemetoden dreier seg typisk om hva man bør gjøre, og hvordan man bør handle i en situasjon som fremstår som mer eller mindre kritisk.

Les mer om ALERT hos Helsebiblioteket.no

Hensikt og mål

Betydning for kommunehelsetjenesten:

 • At ansatte i kommunehelsetjenesten er forberedt på ulike pasientsituasjoner
 • At ansatte og studenter utvikler sin kompetanse i forhold til å gjenkjenne risikopasienter i en tidlig fase for å forebygge innleggelse i spesialisthelsetjenesten


Betydning for pasientene:

 • Pasienter på alle nivåer blir møtt av helsepersonell med kompetanse i observasjon og som gjenkjenner risikopasienter

Tiltak

 • Utvikle case som kan anvendes i ALERT-konseptet i kommunehelsetjenesten og høgskolen
 • Utvikle sensorveileder for instruktører knyttet til det enkelte case
 • Beskrive roller - pasientrollen, pårørenderollen og konkrete tiltak som er aktuelle i den gitte situasjon
 • Studenter og ansatte lærer å bruke et klinisk verktøy for observasjon, MEWS, et hjelpemiddel for vurdering av voksne pasienters kliniske status. Regelmessige målinger synliggjør utvikling av pasientens tilstand
 • Studenter og ansatte lærer å benytte en trygg og sikker kommunikasjon (ISBAR)
 • Utarbeidede case vil være relevante og gjenkjennelige når opplæring i ALERT skal gjennomføres


Evaluering av case:

 • Teste ut case i undervisning for studenter i bachelorutdanningen i sykepleie vår 2013
 • Teste ut case i undervisning for ansatte i kommunehelsetjenesten våren 2013
   

Gjennomføring og resultater

Prosjektet skal utvikle case og scenarier fra kommunehelsetjenesten som kan brukes i undervisning på Høgskolen i Østfold og til opplæring av ansatte i kommunehelsetjenesten knyttet til ABCDE-opplæring (ALERT).


Samarbeidspartner: Sykehuset Østfold HF
Finansiering: Samarbeidsmidler fra Høgskolen i Østfold