Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 509055912

Kompetansemodell for ansatte med minoritetsbakgrunn

Publisert 21. mars 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Tidligere utarbeidet kompetansemodell for ansatte med minoritetsbakgrunn er utprøvd for Gjøvikregionens fem kommuner, med hensikt å implementere modellen. Det er gjort erfaringer i dette som er viktige for videre fokus på rekruttering av denne målgruppa til helsefagarbeidere.

Prosjektleder: Lene Fossbråten, lene.fossbraten@gjovik.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oppland
Status: Avsluttet
Periode: 01.09.17 – 31.12.18
Ferdig: 2018

Bakgrunn

Mange med minoritetsbakgrunn arbeider i helse- og omsorg. Flere av disse er ufaglærte. Det er et generelt behov for flere helsefagarbeidere. Minoritetsspråklige er en ressurs i dette. Samtidig kan det være utfordrende for denne målgruppen å gjennomføre utdanning. Helsearbeiderfaget innehar mange begrep og formuleringer som ikke hører til i ordinær norskopplæring. Å lære seg språket som brukes i helsearbeiderfaget i tillegg til grunnleggende norskopplæring kan være krevende for mange. I tillegg kan ulik kulturforståelse gi utfordringer.

Kompetansemodell for ansatte med minoritetsbakgrunn ble i to tidligere prosjekter utarbeidet for å imøtekomme disse utfordringene. Innhold i kompetansemodellen er tidligere prøvd ut i Gjøvik, med svært gode erfaringer. Derfor ønsket vi å tilby modellens kurs for ansatte i hele Gjøvikregionen.

Mål og hensikt

Hovedmål for prosjektet: Styrket kvalitet for pasienter og brukere av kommunens pleie- og omsorgstjenester gjennom økt tilgang på kvalifiserte helsefagarbeidere.

Prosjektets delmål:

  • Etablert regionalt og tverrsektorielt samarbeid om kompetanseheving for ansatte med minoritetsbakgrunn, som er uten relevant utdanning
  • Etablert fadderordning for ansatte med minoritetsbakgrunn i avdelinger i HO
  • Utdanningsforberedende kurs i helsefag og kurs for faddere gjennomført i Gjøvikregionens fem kommuner
  • Utdanningsforberedende kurs i helsefag har bidratt til å styrke og motivere minoritetsspråklige til å gjennomføre utdanning til helsefagarbeider.
  • Implementert modell i Gjøvikregionens fem kommuner.

Tiltak og gjenomføring

For ansatte med minoritetsbakgrunn er det gjennomført to runder med 30 timers kurset Utdanningsforberedende kurs i helsefag. Kurset har fokus på helsefaglige begrep og kulturforståelse i det å arbeide i helse og omsorg i Norge. Kurset har vært en stor suksess. Videre er det gjennomført kurs for faddere og øvrige ansatte om samarbeid med og veiledning til kollega med minoritetsbakgrunn.

Prosjektet er evaluert med fokusgruppeintervjuer med deltakere på Utdanningsforberedende kurs i helsefag. Det er gjennomført intervjuer med ledere i hver av de fem kommunene. I tillegg er det gjort en kartlegging av status for utdanning til helsefagarbeider i etterkant av kurs for deltakere siden prosjektrekkens oppstart i 2014.

 

Resultater

Evaluering og kartlegging med minoritetsspråklige i etterkant av prosjektet viser tydelig behov for egen opplæring for ansatte med minoritetsbakgrunn, og at Utdanningsforberedende kurs i helsefag har motivert og styrket målgruppen til å utdanne seg til helsefagarbeider. Intervjuer med ledere synliggjør behov for økt kunnskap om å lede og drifte flerkulturell stab der ansatte har ulike utgangspunkt for å gjøre en god jobb.

Samarbeidspartnere

  • USHT Oppland
  • Representanter for Nav og læringssentre/voksenopplæring i kommunene i Gjøvikregionen.
  • ReKs (Regionalt kompetansesamarbeid) HO for Gjøvikregionen
  • Senter for Omsorgsforskning, øst