Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Nurse With Patient During Health Check

Kunnskapsbasert praksis

Publisert 07. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerens ønsker og behov i en gitt situasjon

Prosjektleder: Kristin Skutle
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Akershus
Status: Avsluttet
Periode: 2011-2012
Ferdig: 2012

Kunnskapsbasert praksis har som mål å sikre at tjenestene er virkningsfulle, trygge og sikre, i tråd med brukerens behov. Målet er at helsearbeidere skal basere sin praksis på best tilgjengelig kunnskap, og på den måte bedre kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene i kommunen.

Tiltak

Opplæring
Våren 2011 deltok deltagere fra piloten i en egen opplæring i kunnskapsbasert praksis på 50 timer. Opplæringen er utviklet og ble gjennomført av Utviklingssenter for sykehjem i Akershus, i samarbeid med Bærum kommune.
Vi har som mål å arrangere flere kurs i kunnskapsbasert praksis, og at flere ansatte i kommunen gjennomfører Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis (15 sp). En oppfølgingsdag for deltagerne ble arrangert høsten 2011.

Etablering av fagringer
Det er en målsetting å etablere fagringer, med en fast leder, som møtes til faste tidspunkt. Fagringene planlegges ikke etablert før kommunen har fått flere med videreutdanning i Kunnskapsbasert praksis.

Samarbeid og nettverk
Kommunene arbeider for å etablere samarbeid med et fagbibiliotek, i første omgang med fagbiblioteket på Bærum sykehus. Det er vedtatt etablering av et kunnskapssenter i Bærum, og et samarbeid med biblioteket i kunnskapssenteret blir viktig.

Det vil arbeides for å etablere et samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus om kunnskapsbasert praksis. Prosjektet vil komme nærmere tilbake til presisering av dette samarbeidet.

I september 2011 etablerte vi en nettverksgruppe for kunnskapsbasert praksis bestående av representanter fra Bærum kommune, Vestre Viken HF, Lørenskog kommune, Ahus og Høgskolen i Oslo og Akershus. Gruppen vil blant annet arbeide med problemstillinger knyttet til behovet for å bygge kompetanse, etablering av en ressursgruppe for undervisere og vurdere behov for felles strategier og planer.
 

Bakgrunn for prosjektet

Hvorfor kunnskapsbasert praksis?

  • For at pasienten til enhver tid skal få omsorg og behandling som bygger på den nyeste og beste kunnskap
  • Det kan lære oss å håndtere informasjonsflommen
  • Brukerperspektivet
  • Pasienters økte krav til helsetjenesten
  • Kunnskapsbasert praksis er en konsekvens av nasjonale føringer i helselovgivingen og profesjonsetikken


Daglig står helsearbeidere overfor situasjoner som innebærer å ta faglige beslutninger. Kunnskapsbasert praksis innebærer at man har felles løsninger i møte med faglig utfordrende situasjoner, med blant annet bruk av kunnskapsbaserte kliniske retningslinjer og systematisk kartlegging av brukererfaringer.
 

Samarbeidspartnere

Lørenskog sykehjem og Høgskolen i Oslo og Akershus. Prosjektet deltar i ennettverksgruppe bestående av representanter fra Bærum kommune, Vestre Viken HF, Lørenskog sykehjem, Akershus universitetssykehus HF og Høgskolen i Oslo og Akershus.