Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Hospitering- Innovasjonsprosjekt i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Publisert 21. mars 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Implementering av pasienttilpassede forløp i kommunehelsetjenesten innen palliasjon med fokus på pasientmedvirkning.

Prosjektansvarlig:

USHT i Møre og Romsdal ved leder Brit Krøvel, er medlem av styringsgruppen og samarbeidspartner.
Kontakt: brit.krovel@alesund.kommune.no

Finansieringskilde: Fylkesmannen, tilskudd til kompetansehevende tiltak innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt (2018). Har søkt om midler fra Fylkesmannen til innovasjonsprosjekt for 2019: Implementering av pasienttilpassede forløp i kommunehelsetjenesten innen palliasjon med fokus på pasientmedvirkning.

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Møre og Romsdal
Status: Pågående
Periode: 2019 - Fortsetter så lenge økonomisk støtte til prosjektet
Ferdig: Eldre

Vi har jobbet aktivt med å øke kompetansen innen lindrende behandling og pleie siden 2006. Nå ønsker vi å videreutvikle og implementere palliative pasientforløp i kommune-helsetjenesten. Slike forløp legger til rette for god planlegging og forutsigbarhet, som gir trygghet for både pasient, pårørende og ansatte i helsetjenesten.

Bakgrunn

Etter samhandlingsreformen opplever kommunene å få større utfordringer i forhold til behandling-, omsorg- og medisinsk oppfølging av alvorlig syke og døende pasienter, dette gir stadig økende krav til ansatte når det gjelder å inneha tilstrekkelig fagkompetanse for å opprettholde god kvalitet på tjenestene til palliative pasienter i kommunen.                                                                                              

Manglende kontinuitet og forutsigbarhet i tjenestene til palliative pasienter, både innad i egen kommune og i samhandling med spesialisthelsetjenesten. Tjenester innad i kommuner/ virksomheter er varierende, noe som gir varierende kvalitet på tilbudet til palliative pasienter. Dette gjelder blant annet samhandling mellom ulike utførere, generell symptomlindring, brukermedvirkning, oppfølging av pårørende (også barn) og etterlatte.

Mål

Å forbedre tjenestene til palliative pasienter og deres pårørende. Å øke kompetansen innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt hos helsepersonell i kommune-helsetjenesten. Dette ved å holde eget personell faglig ajour for kunnskapsformidling i form av hospitering og undervisning. Å ta imot alle som ønsker å øke kompetansen innen palliative pasientforløp.

Kompetansetilbudet gjelder også andre aktuelle faggrupper som fysioterapeuter, studenter, ergoterapeuter, vernepleiere, leger og diakon/prest.

Metode / tiltak

Prosjektet er bygget på lovgrunnlag, veiledere og retningslinjer for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.                                        

  • NOU 2017:16 På liv og død.
  • Veileder om pårørende i helse- og omsorgstenesten (2017). 

Vi etterspør behov for kompetanse og opplæring hos eget personell, hospitanter og deltagere på fagdager for å planlegge videre tiltak i fremdriftsplan.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Blindheim omsorgssenter har siden 2006 drevet Lindrende enhet. I løpet av disse årene har enheten utviklet seg til å bli en kompetansebase innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. I 2017 innførte Ålesund kommune felles pasientforløp til eldre og kronisk sjuke, vi har utarbeidet et tilpassa pasientforløp for palliative pasienter. Tiltak i forhold til dette er arbeid med f.eks tavle og lommekort. Gjennom hospiteringsprosjektet tar vi imot hospitanter og studenter fra hele landet.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Vi benytter erfaringer og kunnskap som er tilegnet gjennom flere år. I tillegg har vi tett kontakt med pasienter og pårørende i alle aldre, som gjennom daglige samtaler, tilbakemeldinger og etterlattesamtaler gir oss verdifull tilbakemelding. 

Vi ser også at å jobbe systematisk med pasientforløp gjør pasienter, pårørende og helsepersonell tryggere.

Vi ser også viktigheten av å ivareta helsepersonellet som står i de vanskelige situasjonene, vi skal derfor i april starte opp med `jeg er døden- grupper` der ansatte får reflektere over vanskelige situasjoner de står i. Disse gruppene blir ledet av prest/diakon utenfra.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen og eventuelt andre utviklingssentre?

Alt helsepersonell er hjertelig velkommen til å hospitere hos oss ved Lindrende enhet.

Vi har utarbeidet brosjyrer og postere for hospitering.

Det reklameres på Ålesund kommune sin nettside og det sendes mail fra prosjektleder med informasjon til relevante personer i egen og omkringliggende kommuner.

Resultater

Vi har stor etterspørsel om hospitering og deltagelse på fagdagene, til tider ventelister.

Alle hospitanter og deltagere på fagdager evaluerer i etterkant, vi får positive tilbakemeldinger og de fleste skalerer utbytte av tilbudet høyt.

Vi har integrert avklaringssamtale/ `hva er viktig for deg` samtale i pasientforløpet ved Lindrende enhet. Vi har innført bruken av `Livets siste dager`, oppfølging av pårørende (etterlattesamtaler), forberedende samtale og palliativ plan på både langtidsavdelinger og Lindrende enhet.

Samarbeidspartnere

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal, Kreftkoordinator, Helse Møre og Romsdal- kreftavdelingen.