Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

«Mobilt scenarioteam» - for helsepersonell i hjemmetjenesten Tyristrand og helsepersonell på Tyribo omsorgssenter

Publisert 30. juli 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Vi mener at scenraiotreningen tilrettelegger for bedre samspill mellom teori og praksis i kommunehelsetjenesten, ved at helsepersonell blir drillet i bruken av proACT-verktøyene og på denne måten blir kompetente på å tolke tydelige forverringer i pasienters helsetilstand og kan formidle dette til et høyere og riktig behandlingsnivå.

Prosjektansvarlig:

USHT Buskerud – Bidrar med stimuleringsmidler og veiledning. USHT Buskerud samler prosjektledere, som mottar midler, til en felles arena for erfaringsdeling og hvor prosjektansvarlig presenterer sitt prosjekt for de andre.

Finansieringskilde: USHT Buskerud-prosjektmidler

Prosjektleder: goril.nonstad@ringerike.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Buskerud
Status: Avsluttet
Periode: September 2018 – januar 2019
Ferdig: 2019

Bakgrunn

I konseptet proACT har vi alltid oppfordret til å holde scenariotrening på arbeidsplassen for å bruke verktøyene aktivt. Vi ser derimot at dette har vært vanskelig og uten jevnlig oppfølging er det fare for at man ikke får et nødvendig kompetanseløft. Med denne bakgrunnen ønsket vi å hjelpe helsepersonellet med å vedlikeholde kompetansen via et mobilt scenarioteam.

Mål

  • Øke kompetanse hos helsepersonell ved akutt forverring
  • Skape trygghet hos fagutøveren under akutte situasjoner
  • Vi ønsker å forbedre samhandlingen mellom aktuelle instanser ved å forenkle informasjonsflyten rundt den enkelte pasient. Gjennom et mobilt scenario team blir treningen strukturert og vi skaper en felles plattform for vurdering og kommunikasjon omkring hver pasient.

Metode / tiltak

Før prosjektet startet holdt vi proACT dagskurs for hele personalet på Tyribo og i hjemmetjenesten Tyristrand. Personalet ble informert om prosjektet og at instruktørene skulle komme uten at de visste når for å holde overraskende scenariotrening for personalet. Under kursdagen ble personalet informert om «akuttskjema» (se vedlegg) som også skulle være en del av prosjektet, og at vi ønsket de skulle bli utfylt på alle pasientene innen prosjektstart. Dette ble gjort på samtlige av pasientene. Vi avtalte med avdelingsleder Gjermund Bråthen for Tyribo og Synnøve Repvik for hjemmetjenesten om dager instruktørene skulle komme overraskende på personalet for å holde scenariotrening. Casene til scenarioet ble laget av instruktørene etter samtale med avdelingsledere for å forme casene til å passe avdelingen og hjemmetjenesten med godkjennelse fra medisinsk ansvarlig lege, Birgit Høva.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Prosjektet har bidratt til et kollektivt løft på avdelingen med stort fokus på fagutvikling og samhandling på tvers av behandlingsnivåene.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Ved bruk av proACT og «mobilt scenarioteam» parallelt ser vi en tydelig endring hos målgruppen. De blir tryggere i bruken av verktøyene og i akutte situasjoner. Det blir en økt og bedret samhandling mellom behandlingsnivåene ved hjelp av god og muntlig kommunikasjon. Med «mobilt scenarioteam» erfarte vi at veiledning i små grupper skapte bedre kommunikasjon og bidro til økt trygghet i akutte situasjoner. Tilbakemeldingene vedrørende veiledning underveis var utelukkende gode.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen og eventuelt andre utviklingssentre?

Parallelt med prosjektet har prosjektleder holdt presentasjoner for flere fastlegesentre og på forskjellige ledersamlinger for å spre budskapet om prosjektet. Ved hjelp av denne rapporten og presentasjoner i forskjellige fora vil kunnskapen og erfaringene bli delt til et større publikum.

Resultater

Med bakgrunn i at det er vanskelig å måle kvantitative resultater i et slikt prosjekt, ble det benyttet intervju av deltagerne og skrevet resultater basert på disse. Tilbakemeldingene på scenariotreningen var utelukkende gode og samtlige deltakere ønsket å fortsette med scenariotrening når prosjektet var avsluttet.

Første scenario var vanskelig for meg fordi jeg aldri har deltatt på noe lignende før, men det ble mye lettere ved andre gang. Jeg følte meg tryggere.
Helsepersonell Tyribo

 Akuttskjema ble brukt på alle pasientene på omsorgssenteret og i hjemmetjenesten, men vi registrerer at det er noen oppstartsproblemer med implementeringen av dette. Men på bakgrunn av tilbakemeldinger fra fastlegekontor, legevakt, ambulanse og akuttmottak vil dette skjemaet bli brukt i alle samarbeidskommunene til legevakten fremover og vi vil kontinuerlig jobbe med denne prosessen.

Jeg synes det er noe av det bedre som har kommet, at en kan sammenligne vitalia med normalmålinger gjør det enklere for oss.                                      
Helsepersonell Tyribo om akuttskjema

Samarbeidspartnere

Tyribo omsorgssenter, Tyristrand hjemmetjeneste, Ambulansetjenesten Ringeriksregionen, Ringerike interkommunale legevakt, Ringerike akuttmottak og tilsynslege på Tyribo.