Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Prosedyreprosjektet: Organisering av ferdighetstrening på praktiske prosedyrer i sykehjem og hjemmetjeneste

Publisert 25. mars 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Hensikten med prosjektet var å etablere en varig struktur for organisering av ferdighetstrening på praktiske prosedyrer for de ansatte i HOS i Lørenskog kommune. Dette for å sikre et jevnlig, forutsigbart, tilgjengelig og kvalitetssikret tilbud om veiledning i praktiske prosedyrer som et ledd i kompetanseheving, kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i kommunen.

Prosjektansvarlig:

USHT Akershus

Kontakt: Mari Searle marsea@lorenskog.kommune.no

Finansieringskilde: Kompetanse- og innovasjonstilskudd fra Fylkesmannen

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Akershus
Status: Avsluttet
Periode: 2017-2018
Ferdig: 2018

Bakgrunn

En direkte konsekvens av oppgaveforskyvningen i helsetjenesten som følge av samhandlingsreformen er endrede krav til kompetanse i kommunehelsetjenesten. For å nå disse kravene er det behov for økt fokus på god systematisk opplæring og ferdighetstrening, som bidrar til at ansatte oppnår lik kompetanse. Pasienter skal ha tilgang på lik behandling uavhengig av hvem som er på jobb. Gjennom god, kvalitetssikret praktisk prosedyretrening på dukker, ivaretas krav til kompetanse og en forhindrer uetiske situasjoner hvor ansatte gjennomfører prosedyrer direkte på pasienter uten god opplæring.

Prosjektet var en videreføring av prosedyredelen i modellen for «Ferdighetstrening og simulering», et prosjekt gjennomført i Lørenskog i 2015/2016.

Mål

M1: Prosjektet skal ivareta pasientsikkerheten ved å sikre lik og kvalitetssikret utføring av praktiske prosedyrer blant ansatte ved sykehjem og hjemmetjenesten.

M2: Ansattes kompetanse på utføring av prosedyrer skal heves og kvalitetssikres, samt styrke deres kompetanse i å finne og benytte kvalitetssikre prosedyrer

M3: Det skal etableres en varig struktur for organisering og opplæring av ferdighetstrening på praktiske prosedyrer

Metode og tiltak

Prosjektet har:

  • utarbeidet en struktur for hvordan praktisk trening på prosedyrer kan gjennomføres
  • utarbeidet rutine for hvordan opplæring av prosedyrer skal gjennomføres
  • utarbeidet rollebeskrivelse for prosedyreveiledere
  • utarbeidet forslag til hvilken kompetanseheving som trengs for å kvalitetssikre prosedyreveilederne
  • utarbeidet ny akuttprosedyre for sykehjemmene i Lørenskog
  • kartlagt hvilke prosedyrer det er størst behov for opplæring i blant ansatte
  • opprettet prosedyreveiledere fra hver virksomhet i Lørenskog kommune
  • Kompetansehevet disse prosedyreveilederne til å stå i sine roller både med tanke på de konkrete fagprosedyrene og veiledning/pedagogikk
  • Utført en pilotering av prosedyreveiledning i kommunen

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?
Prosjektet har lagt til rette for pasientsikkerhetsarbeid gjennom kompetanseheving av ansatte i HOS ved spredning av kvalitetssikret beste praksis utførelse av praktiske prosedyrer.
 
Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?
Strukturen for prosedyreveiledning i Lørenskog kommune hadde høy måloppnåelse og gode resultater, men var for ressurskrevende i ordinær drift. Strukturen skal derfor nå justeres og det skal gjøre nødvendige grep for å sikre at den modellen for ferdighetstrening på praktiske prosedyrer som implementeres i Lørenskog kommune virkelig vil være en varig struktur som sikrer et kontinuerlig tilbud om veiledning i praktiske prosedyrer. En varig struktur for praktisk prosedyretrening som ivaretar pasientsikkerheten vil være overførbar til andre kommuner.
 
Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/andre utviklingssentre?
Når kommunen har gjort seg flere erfaringer med utprøving av struktur for prosedyreveiledning kan erfaringene fra prosjektet og forslag til varig struktur for prosedyretrening inkluderes i andre prosjekter som USHT Akershus har i fylket og spres gjennom andre kompetansehevingsprosjekter.

Resultater

Prosjektet har utarbeidet og pilotert en struktur for ferdighetstrening på praktiske prosedyrer. Dette har gitt verdifull innsikt, erfaring og kompetanse som Lørenskog kommune kommer til å bygge videre på i videreutviklingen av tilbudet om ferdighetstrening på praktiske prosedyrer i kommunen.

Samarbeidspartnere

Prosjektet er et internt prosjekt i Lørenskog kommune.