Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Veien til kvalitetsutvikling og god praksis

Publisert 27. september 2011 | Oppdatert 10. mars 2020

Kartlegging av kompetansebehov som et strategisk grep for utvikling av målrettede kompetansehevende planer.

Prosjektleder: Vibeke Bostrøm
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Vestfold
Status: Avsluttet
Periode: 2009-2011
Ferdig: 2011

Utviklingssenteret har gjennom deltakelse i KS prosjektet ”Flink med folk i første rekke” utarbeidet kompetanseplan basert på kartlegginger av behov for kompetanse blant ansatte i Vestfolds 14 kommuner.

Kompetanseplanen ble ferdigstilt 1. kvartal 2011. Prosjektet er avsluttet.Planens innhold og strategiske anbefalinger er forankret i ledelse på alle nivåer og hos fag- og stabspersoner ansatt i USHT.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av tilskuddsmidler fra KS gjennom deltakelse i ”Flink med folk i første rekke”.

Samarbeidspartnere

KS. Alle kommuner i Vestfold og aktuelle samarbeidspartnere i høgskolen, kompetansesentra og helseforetaket.

Bakgrunn for prosjektet

Utviklingssenteret ønsket å utarbeide en kompetanseplan for perioden 2008-2012 som sammenfattet prioriterte satsingsområder for kompetansehevende tiltak både for målgrupper internt og med et interkommunalt nedslagsfelt. For å kunne arbeide systematisk med ”utvikling gjennom kunnskap” var det viktig for USHT å ha en god oversikt over kompetansebehov og dette gjennom å skape areaner for medvirkning med ledere og ansatte innen helse- og omsorgstjenestene i Vestfold. Videre å kartlegge behovet og ha et omforent bilde av gode samarbeids- og gjennomførings modeller for kompetanseheving i praksis.

Hensikt og mål

Hensikten med dette prosjektet var å utvikle en overordnet kompetanseplan med definerte mål innen Utviklingssenterets fem satsingsområder. Nasjonale føringer for Utviklingssenteret og Sandefjord Kommunens strategisk plan for Helse- og sosialetaten ( 2009) ligger til grunn for valg av satsingsområdene og strategiske tiltak. Prosjektet hadde som overordnet fokus å styrke kompetansen på etisk refleksjon i avdelingene, samt stimulere til refleksjon over kunnskapsgrunnlaget med utgangspunkt i modellen for kunnskapsbasert praksis. Et ledd i prosjektet var å kartlegge opplevde behov for kompetanse blant medarbeidere og brukerrepresentanter innen kommunal helse, pleie- og omsorgstjeneste i Vestfold. Resultatene er benyttet av Utviklingssenteret til målrettet planlegging, gjennomføring, og evaluering av kompetansehevende tiltak i perioden 2008 – 2012.

Mål:

 • Kompetanseheve nøkkelpersoner i seksjonene innen etisk refleksjon og etablere rutiner for etisk refleksjon i avdelingene
 • Bevisstgjøre virksomhetens ledere, og kompetanseheve nøkkelpersoner i metoder på kunnskapsbasert praksis
 • Gjennomføre kompetansekartlegging i et konkret utvalg blant ansatte innen helse, pleie og omsorg i Vestfold, samt kartlegging ved borddialog med fokus på brukermedvirkning og erfaringskunnskap
 • Utarbeide en kompetanseplan for USHT basert på datainnsamling vedrørende kompetansebehov kartlagt i Vestfold

Tiltak

I perioden 2008- 2010 er det planlagt og gjennomført følgende tiltak:

 • Utvikling av spørreskjema
 • Kartlegging av kompetanse ved bruk av spørreskjema
 • Kartlegging av kompetansebehov ved borddialog med fokus på brukermedvirkning og erfaringskunnskap
 • Gjennomført diverse interne og eksterne samlinger med fokus på medvirkning til satsingsområdene for USHT. Dette ved bruk av verktøy som blant annet SWOT-analyser, dialogkonferanser, fokusgrupper og spørreskjemaundersøkelser
 • Oppsummert og analysert behovene for kompetanseheving innen relevante fagområder innen USHTS’ mandat
 • Utarbeidet kompetanseprogrammer innen satsingsområdene. Pågående satsinger
 • Utviklet kompetanseplan for USHT.

Gjennomføring og resultater

Det ble gjennomført dialogkonferanser, kartlegginger med spørreskjema og ved borddialog, samt ved bruk av fokusgrupper . Det er benyttet ulike verktøy som vist under verktøykassen på nettsiden www.kvalitetsforbedring.no

Resultatene fra prosessene danner grunnlaget for utvalgte faglige innsatsområder videreført som kompetanseprogrammer. Programmene er enten avsluttet, pågår eller under utvikling i regi av Utviklingssenteret. Målgruppen for de ulike kompetanseprogrammene er ansatte innen helse- og omsorgstjenestene i Vestfolds kommuner og helseforetak. Kompetanseplanen ble ferdigstilt 1. kvartal 2011 og implementering pågår. Det legges opp til en ekstern evaluering av tiltakene og revisjon av planen i 2012.

Spredning

Kompetanseplanen publiseres på www.utviklingssenter.no samt KS-nettsider. Det tas sikte på å publisere en fagartikkel. Resultatene er spredd gjennom undervisning og erfaringsutveksling i regionalt nettverk for Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester.