Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 678448048

Antidepressiva i sykehjem – Resultater fra et nedtrappingsprosjekt ved Sør-Tromsøya sykehjem

Publisert 25. juli 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Sykehjemsbeboer har blitt kvitt alvorlige hallusinasjoner som følge av legemiddelnedtrapping. Ansatte har fått gode erfaringer med nedtrapping av antidepressiva, og økt kompetanse om antidepressiva, miljøtiltak ved depresjon, og personsentrert omsorg.

Prosjektansvarlig:

USHT Troms

Kontaktperson: Toril Bülow toril.bulow@tromso.kommune.no

Finansieringskilde: Frie midler fra USHT Troms og egeninnsats fra sykehjemmet

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Troms
Status: Avsluttet
Periode: 2018
Ferdig: 2018

Bakgrunn

Antidepressiva er en gruppe legemidler som hovedsakelig brukes for depresjon og angst. For demenssyke brukes denne typen medisiner også for atferdsendringer. Nyere internasjonale studier antyder at antidepressiva for majoriteten av pasienter har liten effekt. I tillegg til at mange ikke har effekt av antidepressiva, kan disse medisinene medføre plagsomme bivirkninger. Studier har også vist en sammenheng mellom bruken av antidepressiva og økt falltendens og hoftebrudd.

Til tross for ulemper og ofte liten nytte, blir mange sykehjemsbeboere stående lenge på antidepressiva. En av forklaringene på dette er at helsepersonell er usikre på hvordan pasienten vil reagere på å slutte med medisinen.

I norske sykehjem bruker omlag 40% av beboere antidepressiva. For Sør Tromsøya sykehjem var det tilsvarende tallet 30 % ved oppstart av prosjektet.

En doktorgradsavhandling fra Bergen viser at depresjon er vanlig blant nyinnlagte sykehjemspasienter. Systematisk diagnostikk er sjeldent og det er uklare ansvarsforhold rundt behandlingsansvar. Medikamentell behandling blir oftest tilbudt pasienten. Leger og sykepleiere fortalte at de sjelden så effekt av medikamentene. Likevel forekom seponering sjeldent, fordi pasientene var så sårbare og enhver endring representerte en risiko for funksjonsfall.

Forskning på norske sykehjemsbeboere med demens indikerer at en kontrollert avslutning av antidepressiva for de fleste ikke vil føre til en endring av depressive symptomer. Fordelen med å avslutte behandlingen er at man unngår plagsomme bivirkninger og reduserer risikoen for fall. For et mindretall vil det å slutte med antidepressiva kunne medføre en forverring av depressive symptomer. 

Mål

Systematisere de ansattes erfaringer med å avslutte bruken av antidepressiva og gjennomføre miljøtiltak hos sykehjemsbeboere.

Metode / tiltak

Prosjektet ble gjennomført på fire avdelinger på Sør-Tromsøya sykehjem våren 2018.

I prosjektet ble behandlingen med antidepressiva til fire sykehjemsbeboere trappet ned og avsluttet, og erstattet med miljøtiltak tilpasset hver enkelt beboer.

Før legemiddelnedtrappingen ble de ansattes erfaringer med antidepressiva og miljøtiltak kartlagt gjennom fokusgruppeintervju. Deretter ble det holdt undervisninger og gjennomført en fagdag for å øke de ansattes kompetanse på området.

Legemiddelnedtrappingen ble planlagt, kartlagt og fulgt opp av både sykehjemslegen, sykepleier i prosjektgruppen, farmasøyt og psykologspesialist. Dette var grundigere enn legemiddelendringer normalt gjøres i sykehjem. Hensikten var å best mulig legge til rette for at prosjektet skulle bli en trygg opplevelse for både ansatte, beboere og pårørende.

Etter legemiddelnedtrappingen ble det gjennomført et nytt fokusgruppeintervju og en spørreundersøkelse, for å se om de ansattes erfaringer med antidepressiva og miljøtiltak hadde endret seg.

Erfaringer

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Dette er et eksempel på et mindre innovasjonsprosjekt som vi ser er gjennomførbart, selv i en travel sykehjems-hverdag. Prosjekter som dette utvikler tjenesten gjennom økt kunnskap og nye erfaringer. Denne kunnskap og erfaring endrer vår adferd, og gir oss større valgmuligheter i neste møte med problemstillinger rundt bruk av antidepressiva. Vi gjennomførte små justeringer som økte livskvaliteten for noen få beboere nå, og som trolig gir ringvirkninger for fremtidige beboere.

Resultater

Resultater for pasientene:

3 av 4 pasienter bruker ikke lengre antidepressiva.

1 av 4 pasienter bruker antidepressiva i halv dose i forhold til før prosjektstart.

1 av pasientene har ikke lengre hallusinasjoner – det viste seg at hallusinasjonene var en bivirkning av antidepressiva.

Resultater for de ansatte:

De ansatte har fått positive erfaringer med nedtrapping og seponering av antidepressiva.

Miljøtiltak er blitt tilrettelagt og gjennomført, men det er utfordrende å følge disse opp i hverdagen.

Kompetanseheving og nye erfaringer er alltid viktig, og det har direkte betydning for kvaliteten på pasientbehandlingen.

Samarbeidspartnere

Sykehjemmet ved enhetsleder, sykepleier og sykehjemsleger. Kommunal farmasøyt og psykolog.