Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Hand of nurse giving patient medication

Legemidler, eldre og rusforebygging - del 2: Legemiddelgjennomgang

Publisert 16. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Vi arrangerte læringsnettverk for alle kommunale og private hjemmetjenester i Oslo. UHT veiledet teamene som deltok og fulgte opp 210 legemiddelgjennomganger, hvorav 117 ble gjennomført med farmasøyt.

Prosjektleder: Ingri Østensen ingri.ostensen@bbj.oslo.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: 2013 - 2015
Ferdig: 2015

 

Fra 2010- 2013 drev UHT Oslo prosjektet «Eldre og rus». Vi erfarte i prosjektperioden at LMG var et viktig verktøy for å optimalisere legemiddelbehandling. Vi så at ansatte manglet kompetanse om og fokus på legemidler, spesielt etter innføring av blant annet multidose. UHT ba derfor Pasientsikkerhetskampanjen om å få være en av pilotene for LMG i hjemmetjenestene i 2012. 

Vi oppdaget også at det var sentralt at farmasøyt deltok på LMG for å finne legemiddelrelaterte problemer.  Vi søkte og fikk innvilget midler fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (EST) og Fylkesmannen i Oslo og Akershus til prosjektet. UHT inviterte til læringsnettverk om LMG for alle private og kommunale hjemmetjenester i Oslo. EST oppfordret alle hjemmetjenestene til å delta.

Mål og hensikt

Målet var å øke kunnskap om over-, under- og feilforbruk av legemidler hos eldre blant ansatte i hjemmetjenesten, slik at de ansatte sammen med pasienten får fokus på optimal legemiddelbehandling. De ansatte skal anvende LMG som metode i tverrfaglig team med fastlege og farmasøyt i dette arbeidet. I prosessen vil helseproblemer knyttet til over-, under-, eller feilforbruk av medikamenter og alkohol bli kartlagt. Prosessen med å håndtere dette vil bli gjort sammen med pasient og tverrfaglig team, eller andre samarbeidspartnere som trekkes inn der det skulle være nødvendig.

Gjennom samtaler og veiledning kan pasientene få nødvendig innsikt i egen situasjon, og eventuelt motiveres til selv å være bevisst på eget forbruk av medisiner og alkohol. Pasientene har dermed bedre forutsetninger til å forebygge skader og øke sin livskvalitet.

Tiltak og gjennomføring

Fra august 2013 til april 2014 arrangerte UHT 3 læringsnettverk for alle kommunale og private hjemmetjenester i Oslo. Farmasøyt var en viktig bidragsyter på læringsnettverket, og alle hjemmetjenestene fikk tilgang til farmasøyt et visst antall timer i LMG. De private aktørene fikk 2-3 LMG med farmasøyt, og de kommunale hjemmetjenestene fikk 10, da de hadde flere pasienter. Det ble brukt midler til noe frikjøp av ansatte i hjemmetjenesten for å lede prosjektet i eget team, og til kompetanseheving på områdene legemidler og metode for legemiddelgjennomgang.

Bydelenes team besto vanligvis av enhetsleder, fagutviklingssykepleier, utøvende ansatte og bydelsoverlege. Sammensetningen av teamene var valgt for å kvalitetssikre videre implementering.

To ansatte i UHT i 70 % stilling deltok på tverrfaglige LMG-møter, arrangerte læringsnettverkene og veiledet teamene.

Teamene lærte seg metoden og hadde som mål å utføre 20 LMG pr bydel og inntil 5 pr privat aktør. De skulle velge ut de pasientene de mente hadde mest behov for LMG. Sykepleier kartlegger pasienten med en sjekkliste og vurderer medisiner, helse og bruk av alkohol. Dette er med på å bevisstgjøre pasienten på potensielle avhengighetsfarer og vekselvirkninger ved medisin- og alkoholbruk. Sykepleiere på sin side får mer helhetlig og dypere innsikt i pasientens helse og livssituasjon gjennom kartleggingen. Pasienten får mulighet til å være med å vurdere hva som skal tas opp i det tverrfaglige møtet i etterkant.

Etter det tverrfaglige møtet, får pasienten informasjon om hva fastlegen foreslår av eventuelle endringer og hvilke tiltak som hjemmetjenesten vil følge opp med. Ofte er det fastlegen som tar kontakt med pasienten slik at pasienten får gode faglige begrunnelser og kan ta valg på bakgrunn av disse.

Hjemmetjenestene skal følges opp videre av UHT, for å sikre fortsatt implementering av LMG, fra høsten 2014 også med innleid/ansatt kommunal farmasøyt, finansiert av midler fra Helsedirektoratet. Ansatte får tilbud om veiledning fra farmasøyt og/eller UHT ved tverrfaglige LMG-møter, ved forberedelser til LMG på egen arbeidsplass og ellers ved behov. De får også tilbud om kurs med tema «legemidler og eldre» og «legemidler og alkohol».

Resultat

Legemiddelgjennomgang (LMG) er innført som metode blant kommunale og private hjemmetjenester i Oslo. Ansatte jobber med rusforebygging ved å optimalisere legemiddelbruk.

Følgeforskning kan dokumentere effekt av arbeidet så langt.

LMG teamene i bydelene og hos de private aktørene har opparbeidet seg betydelig kunnskap om metode og verktøy, samt at de har fått et nettverk på tvers av bydeler/private aktører som de kan bruke til kunnskapsutveksling.

De private aktørene hadde de største utfordringene i forhold til å lære seg metode og få utført LMG. De har færre ansatte, og en annen organisering av turnus. Dette gjør det vanskelig å fristille sykepleiere og medfører at de vil trenge betydelig veiledning også fremover, når antall pasienter og ansatte øker.

Under læringsnettverket hadde bydelsoverlegene forventninger om en opplæringsfilm om praktisk gjennomføring av LMG. UHT er derfor i skrivende stund i gang med planlegging av en slik film, sammen med blant annet Pasientsikkerhetsprogrammet, for nasjonal bruk.

Rusperspektivet kommer inn som en naturlig del av helse- og medisinoppfølgningen i LMG prosessen. Vi ser at det fortsatt er mye holdningsarbeid som gjenstår, og at ansatte ikke har nok kunnskap om korte intervensjonssamtaler til å kunne jobbe med tyngre rusmisbruk. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Se informasjon om prosjektet «Legemidler og alkohol, hvordan observere, kartlegge og snakke om det med eldre».

Vi har likevel sett at arbeidet vi har gjort har hatt en betydelig helseeffekt for pasientene. Det var viktig for oss å se på om arbeidet gav ønsket effekt i form av kunnskapsheving av ansatte og bedre helse for pasientene. Vi ville oppnå økt fokus på optimal legemiddelbehandling også i forhold til rusperspektivet. Vi inviterte derfor farmasi- og sykepleieutdanningen på Høgskolen til å drive følgeforskning.

Etter endt læringsnettverk var det utført 210 LMG, hvor av 117 ble gjennomført med farmasøyt.

Masterstudent i farmasi, Ly Tang, fant at 97,3 % av de totalt 110 pasientene hun fulgte, hadde ett eller flere Legemiddelrelaterte problemer (LRP). I gjennomsnitt ble det funnet 5,5 LRP ved hver LMG. De vanligste problemene var knyttet til sedativa og hypnotika. Naturlig nok ble konsekvensen at en signifikant andel av pasientene fikk seponert et eller flere av disse medikamentene.

Juni 2014 ble det rapportert om status på 141 av 210 pasienter som hadde fått LMG i Oslo:

  • 63 pasienter (ca. 45 %) fikk endringer i medisinsk oppfølgning og helsetilstand. Medisinendringene sørget for forebygging av helseskader eller konkret bedring av helse, blant annet ved at pasientene ble henvist videre og fikk tettere oppfølging.
  • Områdene pasientene opplevde flest forbedringer på var innen søvn, ernæring, og regulering av blodtrykk, smerte og vanndrivende medisin.
  • Tre pasienter hadde en så stor bedring i helsetilstand at de trengte mindre hjemmetjeneste i etterkant av LMG.
  • Kun fem av pasientene med medisinendringer ble noe verre av endringen, med abstinens, noe forstoppelse og reaksjon på endring av psykofarmaka.

Erfaringer med LMG som metode utføres i skrivende stund av Liv Halvorsrud, 1. amanuensis sykepleie og Anne Gerd Granås, professor farmasi ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

For mer utdyping av funn, se vedlegg: «Resultater av Samstemming og Legemiddelgjennomgang i hjemmetjenester i Oslo».

Vi så at beboere i bolig også har behov for LMG.  Vi har derfor søkt om og fått midler til pilot og læringsnettverk for bolig. Prosjektet startet våren 2014. Les mer om det her: «Legemidler, eldre og rusforebygging. Del 3: Læringsnettverk og legemiddelgjennomgang i bolig - Oslo».

Samarbeidspartnere

  • Høgskolen i Oslo og Akershus avd. sykepleie og farmasi
  • Pasientsikkerhetsprogrammet
  • Prosit
  • Boots