Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Riktig legemiddelbruk og pasientsikkerhetsarbeid i sykehjem – en arena for veiledning og tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksisstudier for sykepleier- og vernepleierstudenter

Publisert 27. april 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Prosjektet har hatt fokus på integrering av studentveiledning og læring i systematisk pasientsikkerhetsarbeid. Det er utviklet læringsmateriell i form av en introduksjonsfilm om systematisk legemiddelgjennomgang som kan brukes i kommunehelsetjenesten og i utdanningsinstitusjoner som informasjon og introduksjon til legemiddelgjennomganger.

Prosjektansvarlig:

UST Akershus

Introduksjonsfilm for Legemiddelgjennomganger

Prosjektleder: Nanna Werner nwe@lorenskog.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Akershus
Status: Avsluttet
Periode: 2015-2016
Ferdig: 2016

Bakgrunn

Arbeidet med systematiske legemiddelgjennomganger i sykehjem er en viktig tverrprofesjonell lærings- og veiledningsarena for ansatte og studenter. Fagområdet er sentralt i alle helsefaglige utdanninger og avspeiles i studiekravene til både sykepleiestudenter og vernepleierstudenter. Implementering av Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» har implikasjoner for kompetanseutvikling innenfor klinisk observasjon, legemiddelkunnskap, dokumentasjon og å arbeide kunnskapsbasert.

Mål

Prosjektets hovedmål:

 • Det foreligger læringsmateriell til bruk i kommunehelsetjenesten og utdanningsinstitusjoner i form av en introduksjonsfilm om systematiske legemiddelgjennomganger i sykehjem.

Mål for studentene:

 • Minimum to tverrfaglige legemiddelgjennomganger i løpet av praksisperioden
 • Sykepleiestudentene har gjennomført tre arbeidskrav med faglig fokus på legemidler, observasjoner og dokumentasjon
 • Undervisning og veiledning av personalet, medstudenter og elever/lærlinger
 • Vernepleierstudentene har synliggjort faglig fokus på legemidler, observasjoner og dokumentasjon i sine arbeidskrav i praksis
 • Studenter bidrar til innhold, utforming og evaluering av introduksjonsfilmen

Mål for praksisfeltet:

 • Ansatte veileder studenter og elever i planlegging, gjennomføring, observasjon og dokumentasjon av legemiddelgjennomganger
 • Ansatte bidrar til innhold, utforming og evaluering av introduksjonsfilmen

Metode / tiltak

 • Informasjon til studenter før praksisstart.
 • Opplæring i legemiddelgjennomganger for studenter og tilrettelegging for deltakelse i minst to legemiddelgjennomganger i avdelingene.
 • Utforming av pasientcase som bygget på:
  - Tre fokusgruppeintervjuer med sykepleier- og vernepleierstudentene.
  - Trinnene i legemiddelgjennomgangshjulet slik det er beskrevet i Nasjonale retningslinjer for legemiddelgjennomganger i sykehjem.
  - Innspill fra sykepleiere i praksis
 • Bearbeiding av pasientcase til filmmanus/dreiebok
  - Det faglige innholdet i filmmanuset er kvalitetssikret av sykehjemslege, farmasøyt, utviklingssenteret, avdelingssykepleier og sykepleiere i avdelingen.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Prosjektet har lagt til rette for systematisk opplæring i pasientsikkerhetsarbeid med fokus på legemiddelgjennomganger. Tilbakemeldingen fra studentene har vært entydig positiv med hensyn på læringsutbytte, delaktighet og veiledning gjennom deltakelsen i legemiddelgjennomgangene.

Spesielt ble det påpekt at de hadde stort utbytte av samhandlingen med farmasøyt og lege som legemiddelgjennomgangene la til rette for.

Både sykepleier- og vernepleierstudenter har synliggjort pasientsikkerhet og legemiddelgjennomganger i sine arbeidskrav i praksisperioden etter intensjonen.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Systematisk inkludering av studenter i pågående fagutviklingsarbeid i praksis er verdifullt både for praksisfeltet og for studentenes læring. Det gir større realisme i gjennomføring av arbeidskrav knyttet til fagutvikling, undervisning og veiledning og studentene bidrar med sin eksplisitte kunnskap i prosjektarbeidet og kan se frukter av dette.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre utviklingssentre?

Filmen er benyttet i læringsnettverk, studentundervisning, personalmøter, fagdager. Filmen ligger åpent tilgjengelig på Youtube, USHT’s blogg og Pasientsikkerhetsprogrammets nettside

Resultater

Dette prosjektet har hatt fokus på integrering av studentveiledning og læring i systematisk pasientsikkerhetsarbeid. Prosjektet har utviklet læringsmateriell i form av en introduksjonsfilm om systematisk legemiddelgjennomgang som bygger på Pasientsikkerhetsprogrammet og Helsedirektoratets veileder for legemiddelgjennomganger. Filmen skal kunne brukes i kommunehelsetjenesten og i utdanningsinstitusjoner.