Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Publisert 16. august 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

USHT Oslo tilbyr en digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, der målgruppen er helsefagarbeidere og arbeidstakere uten formell kompetanse. 

Prosjektansvarlig:

USHT Oslo

Finansieringskilde: Helsedirektoratet

Prosjektleder: Annika Borg Diesen annikaborg.diesen@sye.oslo.kommune.no, Mariann Hetland mariann.hetland@sye.oslo.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: Januar- juli 2018
Ferdig: 2018

Kompetanseheving innen lindrende behandling og omsorg har over lengre tid vært et stort satsingsområde i Norge og det er viktig å utvikle kompetansen på fagfeltet i de kommunale helse– og omsorgstjenestene. I november 2014 gav Helsedirektoratet (Omsorgsplan 2015) oppdrag til Høgskolen i Innlandet om å utarbeide en digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg. Pakken som ble utarbeidet ble prøvd ut høsten 2015 i Trysil, Bærum og Lørenskog. I januar 2016 ble pakken levert Helsedirektoratet og våren 2018 har USHT Oslo som en av 6 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, fått innvilget midler til å spre opplæringspakken ut i tjenestene.

Mål:

Bidra til å øke kompetansen i lindrende behandling og omsorg hos ansatte i kommunen.

Målgruppe: helsefagarbeidere og arbeidstakere uten formell kompetanse som arbeider i kommunehelsetjenesten.

Metode / tiltak

USHT Oslo er ansvarlig for informasjon om opplæringspakken, rekruttering, oppstartsamling og veiledning av mentorer, som leder arbeidet med opplæringspakken lokalt for kursdeltakerne.

Opplegget er basert både på individuelt arbeid med digitale verktøy og samling i gruppe på inntil 6 deltakere på tjenestestedet. På gruppesamlingene diskuterer man det hver enkelt har gjennomgått i det digitale opplæringsprogrammet mellom samlingene. Det er ønskelig at tjenestestedet stiller med en mentor for gruppen. Mentoren kan være en kollega som har kompetanse i lindrende behandling og/eller veiledning.

Ved siden av teori, inneholder opplæringspakken nettforelesninger, caser, bilder, filmer, lenker, interaktive tester, refleksjonsspørsmål og kildeliste.

Verktøy/materiell

Deltakerne blir tildelt passord og lisens til læringsplattform Fronter ved Høgskolen Innlandet, med tilgang til digitale verktøy som film, quiz, nettforelesninger, caser, bilder, lenker, interaktive tester, refleksjonsspørsmål og kildeliste ved siden av teori.

Høgskolen i Innlandet hadde utarbeidet materiell til informasjon/oppstartsamling og midtveissamling. Materiellet var justert etter tilbakemelding fra de som piloterte opplæringspakken.

Erfaringer

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

USHT Oslo har fått midler til å spre opplæringspakken og står til rådighet for å dele erfaringer med andre som skal starte spredning av pakken i tjenestene.

Resultater

Opplæringspakken er godkjent av Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 10 timer.

Opplæringspakken skal evalueres av gruppedeltakere og mentorer.

Samarbeidspartnere

Det er tett samarbeid med Høgskolen i Innlandet som har utarbeidet opplæringspakken og evaluert piloteringen.

USHT Østfold er observatør på oppstartsamling og midtveissamling for mentorer, for å innhente tips og erfaringer før spredning av pakken i egen virksomhet.