Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Medical staff having conference meeting in hospital

Implementere Palliativ plan i Møre og Romsdal

Publisert 02. mai 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Det er utviklet en felles palliativ plan for kommunene og Helseforetaket i Møre og Romsdal, og denne skal nå implementeres i 36 kommuner og 4 sykehus i fylket.

Prosjektansvarlig:

USHT Møre og Romsdal, samarbeidspartner. Kontakt: Lillian Karlsen, Lillian.karlsen@kristiansund.kommune.no
Brit Steinnes Krøvel, Brit.krovel@alesund.kommune.no

Finansieringskilde: Helsedirektoratets tilskuddsordning «Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt» Fylkesmannen i Møre og Romsdal

ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Møre og Romsdal
Status: Pågående
Periode: 2017-2018
Ferdig: 2018

Foto: Illustrasjonsbilde

Planen er utviklet for å kvalitetssikre palliative tiltak for pasienter med uhelbredelig sykdom. Planen tar utgangspunkt i en fastlagt mal, men utarbeides gjennom dialog og forberedende samtaler mellom fastlege eller tilsynslege i samarbeid med sykepleier, pasient og pårørende. I planen samles viktige føringer, og plan ved forverring bidrar til økt trygghet for både pasient, pårørende og helsepersonell.

Bakgrunn

Formålet med palliativ plan er god planlegging og tilrettelegging rundt pasienter med inkurabel sykdom og begrenset levetid. Dette verktøyet vil være et viktig verktøy for å sikre best mulig livskvalitet for pasienten.

Arbeidet med en felles palliativ plan har bidradd til utvikling av  en felles forståelse i fylket for hva en palliativ plan er, hva den skal inneholde og hvordan den kan benyttes for å øke kvaliteten på samhandlingen mellom ulike aktører der pasient og pårørende er i sentrum av planleggingen.

Mål

Hovedmål: Implementering av palliativ plan i Møre og Romsdal.

Delmål 1 – kontinuerlig evaluering og videreutvikling av en felles mal for palliativ plan i Møre og Romsdal

Delmål 2 - Elektronisk overføring av palliativ plan

Delmål 3 – helsepersonell i Møre og Romsdal skal få kompetanse til å ta i bruk palliativ plan

Delmål 4 – helsepersonell og publikum i Møre og Romsdal skal kjenne til palliativ omsorg og palliativ plan (informasjon)

Delmål 5 – kartlegge og evaluere status for innføring av palliativ plan i Møre og Romsdal ved slutten av prosjektperioden

Metode / tiltak

Ressursgruppe utarbeider, videreutvikler og evaluerer felles mal for palliativ plan.

I samarbeid med EPJ- ansvarlige utarbeides, videreutvikles og evalueres prosedyrer for elektronisk sending av planen.

Kompetansehevende tiltak.

Informasjon og markedsføring.

Kartlegginger og evaluering.

Verktøy og materiell

Ved oppstart:

Brosjyre

Veileder for bruk av palliativ plan

Informasjonsvideo https://www.youtube.com/watch?v=W72uQzxP-U8

Ved avslutning: 

E- læringsverktøy

Egen nettside

https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling#innsatsomr%C3%A5de-palliativ-plan

Samarbeidspartnere

 • USHT Møre og Romsdal, Helse Møre og Romsdal og samtlige 36 kommuner i Møre og Romsdal.
 • Kompetansesenteret i lindrende behandling, Helse Midt- Norge
 • Høgskolen i Volda
 • Høgskolen i Molde
 • NTNU i Ålesund
 • Overordna og lokale samhandlingsutvalg i Møre og Romsdal
 • Helseinnovasjonssenteret
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Forum for kreftsykepleiere
 • Norsk sykepleierforbund
 • Legeforeningen
 • Forskningsgruppa for omsorg, pleie og behandling av alvorlig syke og/eller døende i Møre og Romsdal
 • KomUt