Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: care

Livets siste dager

Publisert 26. april 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Implementering av tiltaksplan for døende og deres pårørende i sykehjem i Nome og Porsgrunn kommune.

Prosjektleder: Ida Halmrast Laursen: Ida.halmrast.laursen@porsgrunn.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Telemark
Status: Avsluttet
Periode: Mai 2015 – januar 2016
Ferdig: 2016

Mål og hensikt

Undervise og trygge personalet slik at pasienter og deres pårørende får et likeverdig tilbud og kvalitet på tjenesten, uavhengig hvilke sykehjem og hvilke avdeling de er på. Målgruppen er sykehjemsleger og sykepleiere i sykehjem i Nome og Porsgrunn kommune.

Bakgrunn for prosjektet

De fleste pasientene dør på en vanlig sykehjemsavdeling hvor de ikke er spesialiserte i palliativ omsorg. Lindrende behandling og omsorg er viktig, og behovet for å styrke kompetansen innen fagområdet er stort. Både fordi store pasientgrupper (f.eks. KOLS, hjertesvikt, nevrologiske lidelser, demens) trenger lindrende behandling, og at antall eldre og kronisk syke er sterkt økende. Det er derfor behov for systematisk kompetanseheving innen lindrende behandling, slik at pasienter kan ivaretas på faglig forsvarlig måte på lavest mulig omsorgstjenestenivå.

I Telemark har det vært flere prosjekter med fokus på kompetanseheving av personalet i kommunehelsetjenesten. Prosjektet “Behandling, pleie og omsorg av døende pasienter”, som ble avsluttet i 2012, er et godt fundament å bygge videre på i implementeringen av Livets siste dager. 

Tiltak og gjennomføring

Innføre tiltaksplanen «Livets siste dager» i alle sykehjem i Nome og Porsgrunn kommune. På den måten vil alle pasienter og pårørende få samme individuelle behandling og oppfølging uavhengig hvilken avdeling de er på.

Ledelsesforankring i helse- og omsorgsledernivået, virksomhetsledernivået og avdelingsledernivået.
Tre timers undervisning med temaene:

 • Introduksjon. Hva er en tiltaksplan for til døende og deres pårørende (LCP)?
 • Pårørendesamtale/kommunikasjon
 • Medikamentell behandling til dødende
 • Hvordan dokumentere

Undervisningen ble holdt av kreftsykepleier og sykehjemsoverlege.
Det ble gjort en retrospektiv audit (Base Review) på eksisterende dokumentasjonspraksis i forkant av prosjektet, og en audit et år etter at undervisningen er gjennomført.

Resultater

Oppsummert finner vi at undervisningen har gitt:

 • Bedret dokumentasjon på flere punkter.
 • Større bevissthet rundt det å seponere unødvendige medikamenter.
 • Dødsfall planlegges noe mer, avklart noe mer i forkant.
 • Muligens noe større likhet ved å bruke samme plan.
 • Økt dokumentasjon rundt andre symptomer enn smerte. Betyr kanskje økt fokus på andre symptomer som for eksempel vannlatning, munnstell og tarmfunksjon.
 • Pårørende er noe mer informert og inkludert, men dette er lite dokumentert. Ser økning i antall pårørendesamtaler.
 • Hatt fokus på palliasjon i lang tid i Porsgrunn. Fant flere rutiner som fungerer godt, som skjema for behandlingsavklaring. 
 • Stor ulikhet i hoveddiagnoser på base review og audit, dette er en potensiell feilkilde.
 • Endret forskrivningspraksis (ingen palliasjonspakke).
 • Sykepleierne formidler at dette har vært nyttig med tilbakemeldinger som:

“Vi gjør dette til daglig, men er ikke satt i system. Så dette virker veldig bra. Det blir mer struktur og det er viktig med felles prosedyre. Dette er veldig relevant for min egen arbeidshverdag og det er bra med repetisjon.”
“Dette vil gi en trygghet for at ting ikke vil bli glemt, og at det gis/utrykker trygghet for at eget arbeid alltid er så godt som det lar seg gjøre.”
“God oppdatering av nye ting og endringer og bekreftes av kunnskap fra tidligere kurs.”

Samarbeidspartnere

Nome og Porsgrunn kommune, Palliativt team, Sykehuset Telemark HF.

Annet

Tilskuddsmidler fra Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.