Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Opplæringspakke lindrende behandling

Publisert 11. september 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

USHT Nordland er ett av seks USHT som deltar i utrulling og testing av opplæringspakken lindrende behandling ved livets slutt. Opplæringspakken er et kompetansehevende tiltak som retter seg mot helsefagarbeidere og arbeidstakere uten formell kompetanse i helse- og omsorgstjenesten.

Prosjektansvarlig:

USHT Nordland har hatt hovedansvar for gjennomføring av erfaringsarbeidet i samarbeid med fagutviklingssykepleier innen Kreft og palliasjon i Vestvågøy kommune, Lone Skjerpeng.

Finansieringskilde: Helsedirektoratet

Prosjektleder: Marion Knutsen Marion.knutsen@vestvagoy.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nordland
Status: Avsluttet
Periode: Våren 2018
Ferdig: 2018


Bakgrunn

Kompetansehevende tiltak innen lindrende behandling og omsorg har over lengre tid vært et stort satsningsområde i Norge. Selv om det har vist seg at ulike kompetansehevende tiltak har ført til kompetanseheving på arbeidsplassen, er det fortsatt viktig å utvikle kompetansen innen fagfeltet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Mål

  1. USHT Nordland tester utrulling av opplæringspakken og får erfaring som bidrar til videre spredning i kommunene
  2. Videreutvikle kompetanse innen lindrende behandling og omsorg for helsefagarbeidere og ansatte uten formell kompetanse som arbeider i kommunehelsetjenesten

Metode og tiltak

USHT Nordland gjennomfører opplæringen i fire kommuner i Ofoten; Lødingen, Evenes, Narvik og Ballangen i samarbeid med kreftsykepleiere og ressurspersoner for kreft i kommunene. Det er til sammen 41 ansatte som vil påbegynne opplæringen i disse kommunene våren 2018. Det vil gjennomføres evaluering av spredningsarbeidet midtveis og etter endt opplæring.

Det er utarbeidet en rapport som kan brukes i videre spredningsarbeid.

Utvikling gjennom kunnskap

Samtlige deltakere ga uttrykk for å ha videreutviklet egen kompetanse på flere felt etter avsluttet arbeid med opplæringspakken. For å nevne noe, opplevde deltakerne å ha blitt mer bevisst og trygg på egen rolle, forbedringsbehov i egen avdeling, kommunikasjon med pasient og pårørende og de opplevde at økt refleksjon ga personlig vekst. Mentorene ga uttrykk for at de opplevde egen vekst underveis i gjennomføringen både faglig og hva gjelder veiledning som metode. De følte seg godt rustet til å lede videre implementeringsarbeid i egen kommune.

Nyttige erfaringer 

Det bør gis god informasjon til kommunene når det gjelder søknad på tilskudd til finasiering av kompetansehevende tiltak knyttet til lindrende behandling, både til deltakslse og videre implementering i egen kommune.

Resultater

  • Alle påmeldte deltakere avsluttet med stil
  • En deltakerkommune søkte våren 2018 og fikk tilskudd blant annet til videre implementering av opplæringspakken i egen kommune

Verktøy og materiell

Læringsmaterialet består av

  • En digital utgave i læringsplattformen Fronter. Den digitale utgaven inkluderer tekst, bilder, filmer, lenker, interaktive tester og kildeliste
  • Studiehefter. Dette er en papirutgave som inneholder tekst om grunnleggende kunnskaper i lindrende behandling og omsorg med bilder, lenker og kildeliste

Samarbeidspartnere

Kreftsykepleiere og ressurssykepleiere innen kreft i deltakerkommunene