Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Personsentrert palliativ omsorg

Publisert 16. desember 2019 | Oppdatert 02. september 2020

Omsorgsmodellen de 6S’ene er en konkretisering av personsentrert palliativ omsorg. Modellen skal implementeres på en sykehjemsavdeling og en sykehusavdeling.

Prosjektansvarlig:

USHT Østfold

Finansieringskilde:
Samarbeidsmidler fra Høgskolen i Østfold. Samhandlingsmidler fra Sykehuset Østfold.

Prosjektleder: Håkon Johansen; hakon.johansen@eidsberg.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Østfold
Status: Avsluttet
Periode: 1.12.2018 til 1.12.2019
Ferdig: Eldre

Bakgrunn

Selv om det lindrende tilbudet til alvorlig syke i det norske helsevesenet generelt sett er bra, varierer kvaliteten. Helsepersonell både i kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste rapporterer at det er behov for heving av kompetansen. Det er behov for i større grad å ivareta psykiske, sosiale og eksistensielle behov hos pasienten.

Mål

Personalet på involverte avdelinger arbeider etter modellen med de 6S’ene. På den måten ivaretar de en helhet av behov hos pasienten, og skaper samstemthet mellom pasientens ønsker og helsetjenestens innsats. Prosjektet kan avdekke områder for forbedring, og styrke brukermedvirkningen i livets siste fase.

Metode og tiltak

Implementering av personsentrert palliativ omsorg starter med en samling for helsepersonell, ledere og andre involverte i den hensikt å motivere, inspirere og gi kunnskap om personsentrert palliativ omsorg og den aktuelle satsningen. Umiddelbart etter dialogbasert forelesning inviteres helsepersonellet til å delta i studiegrupper. Arbeidet i studiegruppene går i dybden på innholdet i personsentrert palliativ omsorg og diskuterer muligheter og utfordringer i implementeringsarbeidet. Studiegruppene ledes av ressurspersoner i palliasjon eller andre kompetente medarbeidere. Ledere av studiegruppene danner en egen gruppe som veiledes av prosjektleder fra USHT. Studiegruppene har åtte møter i en periode på åtte til ti måneder.

Planlagte verktøy er boken: «De 6 S:N. En modell for personcentrerad palliativ vård», Britt-Marie Ternestedt m.fl 2017 med studieguide.

Forskning

Det knyttes forskning til implementeringen. Studie med fokusgruppeintervju med helsepersonell og spørreskjemaundersøkelse og intervju der pasient og pårørende deltar. Resultater fra studien vil bli forsøkt publisert internasjonalt og presentert muntlig lokalt og nasjonalt.  

Samarbeidspartnere

  • Høgskolen i Østfold
  • Sykehuset Østfold
  • Kreftforeningen