Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: European woman hiding face under the clothes. She is oulling sweater on her head. Depressed emotion. Wish to be alone.

Trenger vi å snakke om det?

Publisert 30. april 2019 | Oppdatert 27. august 2020

Å snakke om relasjoner, spesielt knyttet til tema som seksualitet er ofte utenfor helsepersonells komfortsone. Prosjektet skal utvikle og tilby kurs for helsepersonell med fokus på kommunikasjon om seksuell helse i lindrende omsorg og behandling.

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark, Hamar kommune.

Prosjektet er ikke forskning men intervjudelen av evalueringen er lagt opp som et lite forskningsprosjekt.

Kontaktperson USHT: Wenche Fjeld, wenche.fjeld@hamar.kommune.no og Reidun Hov, reidun.hov@hamar.kommune.no

Finansieringskilde: Helsedirektoratet

Tema: Annet
Fylke: Hedmark
Status: Avsluttet
Periode: September 2018 – Mars 2019
Ferdig: 2019

Bakgrunn

Å få en alvorlig og livstruende sykdom medfører ofte smerter og lidelser. Mange må gjennomgå kirurgiske inngrep og behandlinger som kan medføre endret selvbilde, kroppsoppfatning med mental og sosial tilbaketrekning. Nyere behandlingsmetoder gjør også at den lindrende fasen kan var i flere år. Hensikt med lindrende omsorg og behandling er å gi et helhetlig tilbud om behandling, omsorg og pleie som omfatter alle aspekter av en persons velvære og livskvalitet (fysisk, psykisk, sosialt og åndelig). For mange pasienter er opprettholdelse av seksuell helse en viktig side ved livskvalitet og kan bidra til å opprettholde følelsen av normalitet, glede og fremme nærhet til partneren. Dette prosjektet har kommet i stand fordi pasienter med kreft og deres pårørende som har deltatt på mestringskurs v. Frisklivssentralen i Hamar og Stange har uttrykt behov for at helsepersonell snakker med dem om temaet seksualitet.

Mål er at helsepersonell

 • får kompetanse i å kommunisere med pasienter i lindrende fase og deres partner om konsekvenser av sykdom og behandling for nære relasjoner, selvbilde, intimitet og seksuell helse
 • sprer kunnskap på sine arbeidsplasser om lindrende omsorg og behandling og konsekvenser for nære relasjoner, selvbilde, intimitet og seksuell helse.

Metode/tiltak

 • rekruttere deltagere til kurset
 • lage og gjennomføre et program for helsepersonell om relasjoner, selvbilde, intimitet og seksuell helse i lindrende omsorg og behandling
 • kartlegge deltagernes kompetanse i temaet ved oppstart og ved avsluttet kurs  
 • evaluere kurset gjennom intervjuer og spørreskjema

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Det inngår to arbeidsoppgaver i kurset som deltagerne skal presentere og diskutere på sine arbeidsplasser. Evalueringen av kurset er ikke ferdig ennå, men muntlige tilbakemeldinger fra deltagerne er at kurset har gitt faktakunnskap i temaet og mer mot til å snakke om temaet med pasienter, pårørende og kollegaer.  

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Det er et tankekors at flere har meldt seg på kurset, men ikke har møtt uten å gi begrunnelse. Lederforankring er helt nødvendig for å skape gode holdninger til tematikken, samt for at helsepersonell gis mulighet til å delta på kurset.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Så langt har vi spredd tiltaket gjennom nettverk for ressurssykepleiere, gjennom USHTs hjemmeside, Face book, direkte kontakt med ledere i kommunale helse- og omsorgstjeneste i Hedmark, foredrag i foreninger, aviser.

Resultater

Kurset er gjennomført, og evaluering pågår gjennom intervjuer og spørreskjema.

Samarbeidspartnere

 • Kreftforeningen, Innlandet,
 • Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO),
 • Hamar kommune,
 • Ringsaker kommune,
 • Høgskolen i Innlandet,
 • Sexolog/urolog Mats Ola Kalgraff

Verktøy/materiell

 • Studieplan: Beskrivelse av læringsutbytte, kursinnhold, organisering av kurs og to arbeidskrav.
 • Vitenskapelig artikkel som viser resultater fra intervjuene med kursdeltagerne.
 • Rapport.