Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Tror du vi kan klare det?

Publisert 31. august 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Øke kompetansen hos ansatte i lindrende behandling til mennesker med utviklingshemning. Sluttrapporten for prosjektet foreligger. Ansatte har gjennom undervisning og opplæring fått styrket sin kompetanse i grunnleggende palliasjon. Sammen med gode rutiner gir dette bedre handlingsberedskap. Interessen prosjektet har skapt, kan tyde på et udekket behov for denne type kompetanse- sammen kan vi klare det!

Prosjektleder: Grethe Skorpen Iversen grethe.skorpen.iversen@helse-bergen.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Hordaland
Status: Avsluttet
Periode: 2015 - 2018
Ferdig: 2018

Bakgrunn

Andelen eldre med utviklingshemning er økende i norske bofellesskap, og med høyere alder øker også forekomsten av aldersrelaterte sykdommer som demens, lungesykdom og kreft. Flere publikasjoner har vist at personell i bofellesskap ikke har tilstrekkelig kunnskap om palliasjon til å føle seg trygge og kompetente. På den andre siden har palliative team heller ikke god nok kjennskap til utviklingshemmede.

Mål og hensikt

Målet er å kvalitetssikre omsorgen for utviklingshemmede med behov for lindrende behandling i bofellesskap:

 1. Bygge opp nødvendig kompetanse innen grunnleggende palliasjon for ansatte i bofellesskap
 2. Styrke samarbeidet innad i de kommunale helse- og omsorgstjenestene og mellom de kommunale helse- og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten

Tiltak og gjennomføring

 • kartlegge utfordringer og nødvendige forutsetninger
 • utarbeide og gjennomføre et kompetanse- og opplæringsprogram, inkludert hospitering
 • teste og ta i bruk aktuelle symptomkartleggingsverktøy
 • utarbeide rutiner, handlings- og beredskapsplan
 • utarbeide rutiner for ivaretakelse av med-beboere, pårørende og ansatte

Samarbeidspartnere

 • Etat for tjenester til utviklingshemmede i Bergen kommune
 • Bofellesskap for utviklingshemmede i flere kommuner i Helseregion Vest
 • Brukergrupperepresentant
 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna, Bjørgene omsorgs- og utviklingssenter, Haugesund
 • Sunniva senter for lindrende behandling, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen
 • Fastlege i Bergen kommune
 • Hjemmetjenesten i Bergen kommune
 • Kreftforeningen

Annet

Det er lagt vekt på å bygge videre på andres erfaringer på området. Inspirasjon er hentet fra prosjektene i Kvæfjord og Søndre Land.