Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Opplæring i velferdsteknologi og hverdagsmestring i Oslo kommune på basisnivå

Publisert 20. mai 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Helse- og omsorgsdepartementet (2015) trekker frem i «Omsorg 2020» områdene mestring og velferdsteknologi. Formålet ved å benytte velferdsteknologi er at det enkelte mennesket får muligheter til å mestre egen helse og eget liv, styrke den offentliges oppgaveløsning, samt møte utfordringer i fremtiden (Helsedirektoratet 2012:21).

Prosjektansvarlig:

Helseetaten

Samarbeidspartnere Senter for fagutvikling og forsking / Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo (SFF/USHT Oslo), bydeler og helsehus
Kontaktpersoner:
Helseetaten: Prosjektleder og spesialkonsulent, Siri Homelien, seksjon for kompetanse og tjenesteutvikling: siri.homelien@hel.oslo.kommune.no
Helsseetaten: Spesialkonsulent II Karin Ø. Gabrielsen, Seksjon for veferdsteknolog:
karinosterbo.gabrielsen@hel.oslo.kommune.no
SFF/USHT: Fagkonsulent og ergoterapeut Sigrid Aketun, sigrid.aketun@sye.oslo.kommune.no 
Finansieringskilde: Fylkesmannen i Oslo og Akershus (kompetanseløftet) og Oslo kommune

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Pågående
Periode: Opplæringen er utviklet i 2017, pilotert og evaluert i 2018. Opplæringen tilbys i dag til alle bydeler og helsehus i Oslo.
Ferdig: 2018

Velferdsteknologi og hverdagsmestring

Basisopplæring i velferdsteknologi og hverdagsmestring skal bidra til å styrke kompetanse og fagutvikling innen velferdsteknologi og hverdagsmestring.

Målgruppe

Målgruppen for opplæringen er ledere og medarbeidere i helse- og omsorgstjenestene i bydelene og helsehusene.

Mål

Hovedmål for basisopplæringen er at medarbeidere skal:

 • Kjenne til og ha kunnskap om hverdagsmestring, samt benytte denne kunnskapen til å gi en god tjeneste som bygger på den enkeltes ressurser og hva som er viktig for innbyggerne
 • Kunne identifisere brukere til velferdsteknologiske løsninger som underbygger mestring
 • Kunne informere om og motivere brukere til å ta i bruk velferdsteknologi
 • Fremme samarbeid på tvers av tjenester for å sikre god faglighet og deling av erfaringer

Metode og tiltak

I dag består basisopplæringen av to ulike pedagogiske opplegg:

 1. Oppstartsseminar (en halv dag), 4 gruppesamlinger (a 1 ½ - 2 timer) på egen arbeidsplass og i Almas hus og selvstudium (med utdelte opplæringshefter)
 2. Nettkurs i velferdsteknologi og hverdagsmestring på basisnivå i KS Læring

Temaer i basisopplæringen er;

 • Hjelpefelle
 • Hverdagsmestring
 • Velferdsteknologi og hjelpemidler
 • Velferdsteknologi for hjemmeboende i Oslo kommune
 • Roller og dokumentasjon i velferdsteknologi
 • Lovverk og etikk
 • Suksessfaktorer ved innføring/implementering av velferdsteknologi
   

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?
Prosjektets arbeid er i tråd med kunnskapsbasert praksis. Det er anvendt relevant litteratur for områdene velferdsteknologi og hverdagsmestring (Forskningsbasert og Erfaringsbasert), benyttet erfaringer fra ansatte i tjenestene og virksomheter (Erfaringsbasert og Brukerinvolvering).

Hvilke erfaringer som kan være nyttig for andre kommuner?
I forkant av pilotering, er det gjennomført workshop med ansatte i bydeler og helsehus i Oslo kommune. Det har vært bred tverrfaglig involvering av blant annet tverrfaglig helsepersonell, ledelseskompetanse, pedagogisk kompetanse, tjenestedesigner og IT-konsulent. Det har vært avklart finansiering av prosjektet og deltakelse i arbeidsgruppen. Det er jobbet systematisk, jamfør kvalitetshjulet.

Kvalitetshjulet

KS Læring

Oslo kommune har avtale med KS om bruk av KS Læring. KS Læring er en nasjonal læringsplattform som er spesialtilpasset for deling av kunnskap og kompetanseheving i kommunesektoren. Den inneholder både kursproduksjon og kursadministrasjon. Prosjektet har utarbeidet et nettkurs i velferdsteknologi og hverdagsmestring i KS Læring på basisnivå.

Resultater

Alle bydelene og helsehusene deltar på basisopplæring i velferdsteknologi og hverdagsmestring. Opplæring må forankres i ledelsen. Det er viktig med gode ledervektøy for å holde fokus på kompetanse og systematisk opplæring. Oslo kommune har kompetansemodul i HR systemet som gjør det mulig å opprette individuelle kompetanseplaner for de ansatte. Dette vil være et verktøy for ledere i det systematiske kompetanseutviklingsarbeidet.

Samarbeidspartnere

Bydeler, helsehus, etater, Telemark kompetanse AS, Comte Bureau AS.