Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 674098358

Oversettelse, kvalitetssikring og tilpasning av Global Trigger Tool (GTT)-metoden for bruk i sykehjem – et felles system for sykehus og sykehjem for å kartlegge pasientskader

Publisert 16. desember 2019 | Oppdatert 15. september 2020

Håndbok for måling av pasientskader ved bruk av GTT-metoden er nå oversatt, kvalitetssikret og tilpasset bruk i norske sykehjem. Ved å belyse både insidens, skadetyper og alvorlighetsgrad gir dette verktøyet et godt grunnlag for iverksettelse av forbedringstiltak i sykehjem, samt evaluering av tiltakenes effekt.

Prosjektansvarlig:

USHT Akershus, ansvarlig
Finansieringskilde: Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU) (mellom Ahus og kommunene i opptaksområdet).
Verktøy: Håndbok for måling av pasientskader i sykehjem

Prosjektleder: Mari Searle; marsea@lorenskog.kommune.no
Tema: Annet
Fylke: Akershus
Status: Avsluttet
Periode: 2018-2019
Ferdig: 2019

Bakgrunn

Pasientsikkerhet har de siste årene fått et økt fokus i helsevesenet gjennom det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. Hovedmålet er å redusere pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten. Gjennom pasientsikkerhetsprogrammet har alle helseforetak kartlagt pasientskader ved hjelp av Global Trigger Tool (GTT) metoden siden 2010. GTT er en internasjonalt anerkjent prosedyre som ser etter kriterier for pasientskade i et tilfeldig utvalg pasientjournaler. GTT identifiserer betydelige mengder skader som ikke rapporteres av helsepersonell. I 2015 publiserte Institute for Healthcare Improvement en Trigger Tool håndbok for også å kunne måle pasientskade i sykehjem.

Hensikten er å skape et grunnlag for kvalitets- og forbedringsarbeid i helsetjenesten. Bruk av samme metode i sykehjem og sykehus kan bidra til økt pasientsikkerhet gjennom hele pasientforløpet og bedre forståelse av sammenheng, og innsikt i risiko i samhandling om pasientbehandling mellom sykehus og sykehjem.

Mål

Prosjektets hovedmålsetning har vært å oversette, kvalitetssikre og tilpasse håndbok for måling pasientskader i sykehjem ved bruk av GTT-metoden fra engelsk til norsk.

Effektmålene har vært at prosjektet skal bidra til:

  • Forbedring av pasientsikkerhet på norske sykehjem
  • Identifisering av aktuelle områder for forbedringsarbeid og evaluering av effekt av forbedringstiltak innen pasientsikkerhet over tid
  • En felles pasientsikkerhetskultur, kompetanse og metode for systematisk å kartlegge pasientskader på tvers av sykehus og sykehjem
  • Måling og forebygging av pasientskade på sykehjem og i sykehus kan ses i sammenheng og bidra til gode, trygge pasientforløp

Metode / tiltak

Prosjektet har:

  • Oversatt håndbok for måling av pasientskade i sykehjem ved bruk av GTT-metoden fra engelsk til norsk
  • Tilpasset håndboken til norske forhold, inkludert utviklet en metode for måling av pasientskader i langtidsavdelinger
  • Medisinskfaglig kvalitetssikret håndboken
  • Sykepleiefaglig kvalitetssikret håndboken

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Prosjektet har lagt til rette for pasientsikkerhetsarbeid gjennom tilføring av et validert verktøy for måling av insidens, skadetyper og alvorlighetsgrad av pasientskader i sykehjem over tid. Dette vil kunne utgjøre et informert utgangspunkt for kvalitets- og forbedringsarbeid.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Spredning av håndboken vil gi sykehjem i alle kommuner et verktøy for måling av pasientskader over tid og et godt grunnlag for iverksettelse av forbedringstiltak, og evaluering av tiltakenes effekt. Data over pasientskade vil gi alle sykehjem mulighet til å evaluere og forbedre risiko i egen virksomhet.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre utviklingssentre?

Håndboken spres gjennom etablerte fora i USHTs nettverk, samt til avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet (I trygge hender 24/7) som jobber målrettet med å redusere pasientskader i helsetjenestene. Håndboken legges også frem for Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Resultater

Håndbok for måling av pasientskader i sykehjem er oversatt, kvalitetssikret og tilpasset norske forhold.

Samarbeidspartnere

Senter for Helsetjenesteforskning ved Akershus universitetssykehus (HØKH).

Annet

Håndboken er ikke pilotert i Norge.