Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

«På nye veier – Anne på tur»

Publisert 16. august 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Vi har anskaffet prosedyretreningsmodeller som sirkulerer mellom de private og kommunale hjemmetjenestene i Oslo.

Prosjektleder: Ingri Østensen: ingri.ostensen@sye.oslo.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Pågående
Periode: Mars 2014 -
Ferdig: 2017

Foto: Anne-Carine Florhaug

På bakgrunn av samhandlingsreformen møter de ansatte i hjemmetjenesten mer komplekse og syke brukere med større behov for avanserte tjenester. Ferdighetstrening er et av flere viktige tiltak for å møte denne utviklingen.

I januar 2014 fikk UHT Oslo midler av Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FmOA) og Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (EST) til innkjøp av prosedyretreningsmodeller som skulle sirkulere i Oslos private og kommunale hjemmetjenester.

Mål og hensikt

Målet med innkjøp og sirkulering av prosedyretreningsmodeller er å gi enkel tilgang til ferdighetstrening for alle ansatte i hjemmetjenestene. Hensikten er å styrke de ansattes teoretiske og praktiske kompetanse på utførelse av prosedyrer. Økt kompetanse på dette området medfører bedre kvalitet og sikkerhet i pleie- og omsorgstjenesten. Dette kommer også brukerne til gode.

Tiltak og gjennomføring

Våren 2014 anskaffet UHT Oslo tre sett med prosedyretreningsmodeller, og høsten 2014 kjøpte vi et sett til.

Hvert prosedyretreningssett består av følgende utstyr:

 • Resusci Anne QCPR: Treningsdukke for HLR-opplæring på voksne, med mulighet til å vurdere prestasjoner.
 • SimPad SkillReporter: Tilbakemelding i sann tid, lagring i data og beregning av prestasjonsnivå på HLR-utførelse.
 • In-service Home Care training Simulator: Modell for å øve på gastrointenstinale prosedyrer som krever urologisk og rektal tilgang. Sårsituasjoner.
 • Blood Pressure Training Arm: Elektronisk trener for non-invasiv blodtrykksmåling.
 • Chester Chest: Modell til stell og fjerning av vanlige venekatetre for langtidsbruk.
 • Multi-Venous IV Training Arm: Modell for trening av venepunktur.
 • NG Tube & Trach Care Simulator: Modell for instruksjon i pleie av pasienter med respiratoriske lidelser m.m.

UHT Oslo arrangerer årlig en erfaringskonferanse for hjemmetjenestens ledere og fagutviklingssykepleiere. På konferansen i april 2014 lanserte vi prosjektet med foredrag, visning av prosedyretreningsmodellene og stands hvor deltakerne kunne prøve noen av modellene. Etter konferansen kontaktet vi alle hjemmetjenestene i kommunen og ut ifra tilbakemeldinger ble det satt opp en sirkuleringsplan for prosedyretreningsutstyret.

UHT har ansvar for at sirkuleringen av utstyret mellom hjemmetjenestene går smidig og at tjenestene har nødvendig kompetanse for å ta prosedyretreningsmodellene i bruk. For å oppnå dette har vi i samarbeid med Lærdal Medical arrangert fire superbrukerkursdager hvor ansatte får opplæring i montering og vedlikehold av prosedyretreningsmodellene, før utstyret sendes til tjenesten. Slik kan ressurspersoner på hvert tjenestested bidra til internundervisning.

Innen utgangen av 2014 vil vi kartlegge tjenestenes erfaringer med prosedyretreningsarbeidet. Vi inviterer til erfaringsmøter i fire bolker, tre møter er per dags dato gjennomført og et gjenstår. Slik samler vi erfaringer og tips om hvordan tjenestene best kan gjennomføre prosedyretreningen på sitt tjenestested, samt får tilbakemeldinger på hva vi kan gjøre bedre.

UHT har utarbeidet en egen brukermanual som følger med prosedyretreningsutstyret. Manualen inneholder informasjon som sikrer riktig bruk av de forskjellige modellene, samt kontaktinformasjon til ansvarlig i UHT og til viktige samarbeidspartnere. Manualen er under kontinuerlig oppdatering, ettersom erfaringer gjøres og tilbakemeldinger kommer fra hjemmetjenestene.  

Vi samarbeider også med blant annet HiOA for å lage en egen undervisning i prosedyretrening. Målet er å kvalitetssikre at prosedyrene blir utført riktig og i henhold til PPS. Sykepleierne har ytret ønske om en slik undervisning. De har også ytret ønske om økt veiledningskompetanse for gjennomføring av internundervisning i egen tjeneste. UHT med samarbeidspartnere tilstreber å bidra med dette.

UHT har allerede utarbeidet sirkuleringsplan av utstyret for hele 2015, etter innspill fra hjemmetjenestene. Sirkuleringsplanen blir sendt ut til ledere og ressurspersoner i god tid før hjemmetjenestene mottar utstyret, slik at de har mulighet til å planlegge internundervisninger. Vi har også opprettet en lukket facebook-gruppe hvor involverte i tjenestene kan oppdateres på nyheter, samt utveksle råd og erfaringer.

UHT Oslo har inngått avtale med en arbeidstreningsbedrift for transport av prosedyretreningsmodellene til og fra tjenestene. Frem til oktober har dette arbeidet blitt utført av prosjektleder, men vi ser at dette er et veldig tidkrevende arbeid og en unødvendig bruk av knappe interne ressurser.

Resultat

Så langt har 15 av 22 tjenestesteder mottatt prosedyretreningsmodellene og gjennomført intern-undervisning. Tilbakemeldingene etter de første rulleringene har vært entydig positive. Vi får tilbakemeldinger om at prosedyretreningen er viktig, nødvendig og inspirerende for personalet. Innen utgangen av desember 2014 skal 21 av 22 tjenestesteder ha mottatt prosedyretreningsutstyret.

Oslo er den første kommunen i Norge som sirkulerer prosedyretreningsmodeller til hjemmetjenestene.

Det har også vært interesse fra lokal presse som bl.a. har besøkt oss under gjennomføring av et av våre superbrukerkurs, og det er skrevet en artikkel om prosjektet og prosedyretreningsmodellene som ble publisert i oktober.

Samarbeidspartnere

 • Kommunale og private hjemmetjenester i Oslo
 • Lærdal Medical
 • PPS
 • HiOA
 • Oslo Universitetssykehus, Ullevål