Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Nurse supporting senior man in a wheelchair during meeting with friends in the garden on sunny day

Prosjekt Personsentrert omsorg i sykehjem

Publisert 02. mai 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

For beboere i sykehjem som vil få et bedre individuelt tilpasset tilbud.

Prosjektansvarlig:

USHT sitter i styringsgruppa i prosjektet, representert ved leder for USHT Finnmark Helge Båtstad.

Utviklingssentret i Finnmark er støttespiller i prosjektet og skal sammen med prosjektleder være pådriver for å spre erfaring og kunnskap fra prosjektet til øvrige kommuner i Finnmark

Finansieringskilde: Fylkesmannen og Sør-Varanger kommune

Prosjektleder: Helge Båtstad : heba@svk.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Finnmark
Status: Pågående
Periode: 2017-2019. Forsinket start fra midler ble tildelt i 2016, pga utfordring med å skaffe prosjektleder.
Ferdig: 2019

Foto: Illustrasjonsbilde

Handler om:

 • Økt livskvalitet for den enkelte beboer, bedre brukermedvirkning og avklart samarbeid.
 • Økt kvalitet på tjenesten.
 • Økt pasientsikkerhet. Rett kompetanse til rett behandling.
 • Økt rettsikkerhet- klagemulighet på konkret innhold i tjenesten
 • Økt faglighet- kan føre til økt rekruttering og stabilisering av fagpersonell.

Prosjektet skal kartlegge dagens tilbud i sykehjem og hver enkelt beboers behov. Dette legges i tiltaksplan og vedtaksfestes, slik at det kan gis klagemulighet på innholdet i tjenesten og plan for oppholdet kan utarbeides. Det skal sees på måter å organisere ressurser og oppgaver slik at hver enkelt beboer får dekket sitt individuelle behov fastsatt i vedtak. Det kan innebære endret arbeidsmåte i avdelingene.

Bakgrunn

 • Pr i dag gis vedtak om opphold i sykehjem. Sier lite om hva en kan motta av individuelle tjenester.
 • Kvalitetsforskriften omtaler hva den enkelte beboer på sykehjem bør få av tjenester
 • Sykehjemmet bør kartlegge den enkeltes behov og tilrettelegge for individuelle tjenester
 • Tilbakemelding fra beboere og pårørende –oppleves en liten mulighet til å klage på selve innholdet i tjenestene
 • Beboere opplever en «pakke «med tjenester som ikke er individuelt tilpasset
 • For å kunne tilby individuelle /personsentrerte tjenester er det behov for å tenke annerledes i fht drift av avdelingene både i oppgaver, kvalitet og bemanning
 • Formalisering av innhold vil øke rettssikkerhet
 • Pasientsikkerhet økes ved at den enkeltes behov kartlegges og det kan utarbeides tiltak som formaliseres for den enkelte

Mål

Prosjektet er et tjenesteinovasjonsprosjekt der målet er å gi individuelle tjenester og personsentrert omsorg til beboere på sykehjem. Via prosjektet ønskes en å oppnå økt pasientsikkerhet, rett tjeneste til rett person, individuell behandling, bedre brukermedvirkning og avklart samarbeid, bedre livskvalitet og en meningsfull hverdag for den enkelte beboer på sykehjem. Dessuten vil rettsikkerhet og klagemulighet på konkret innhold i tjenesten økes.

Tiltak og gjennomføring

 • Alle beboere i sykehjemsenheten skal kartlegges ved hjelp av skjema Personopplysninger Min Livshistorie fra Aldring og helse nært samarbeid med pårørende. Oppstartet ved en skjermet avdeling.
 • Behovene vedtaksfestes på bakgrunn av saksfremlegg fra avdelingsleder, evalueres ved behov ved endring i beboers helsetilstand.
 • Prøves ut arbeidsmetoder og evt endret organisering av arbeidsdagen, implementeres i drifta.
 • VIPS tas i bruk som miljøbehandlingsverktøy på alle avdelinger- opplæring av alle ansatte
 • Fagdag for avdelingslederne på langtidsavdelingene for å sikre ledelsesforankring ved bruk av personsentrert omsorg
 • Alle avdelinger i sykehjemsenheten skal kartlegges.
 • Erfaringsspredning til øvrige kommuner i Finnmark.

Prosjektet forventes avsluttet våren 2019.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Det er satt fokus på at også beboere ved sykehjem skal få dekket sine personlige behov. VIPS innføres som praksismodell for personsentrert omsorg. Alle ansatte skal kurses, og lederne skal involveres i arbeidet i større grad.

Samarbeidspartnere

USHT v/ leder Helge Båtstad, representant fra Eldrerådet, beboerrepresentant, representant fra Fagforbundet. Representant fra Demensforeningen, representant fra Pensjonistforeningen, representant fra Norsk sykepleierforbund Ledere og ansatte i kommunen.