Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 1159700358

Spredningsprosjektet i velferdsteknologi på Nedre Romerike

Publisert 11. september 2020 | Oppdatert 11. september 2020

Spredningsprosjektet i Velferdsteknologi på Nedre Romerike, som har pågått siden 2017, er et samarbeid mellom 3 kommuner. Kommunene i samarbeidet skal implementere trygghets- og mestringsteknologi på sykehjem, i hjemmebaserte tjenester og i bo- og omsorgstjenesten. Utviklingssenteret er prosjektkoordinator fra september 2020.

Prosjektansvarlig: USHT Viken (Akershus)
Prosjektleder: Anne-Lene Karlsen Rytir, e-post adresse: annryt@lorenskog.kommune.no
Tema: Velferdsteknologi
Fylke: Viken
Status: Pågående
Periode: 2017-2020
Ferdig: 2020

Bakgrunn

Styringsgruppen for spredningsprosjektet består av kommunaldirektører fra helse- og omsorgstjenestene i Lørenskog, Lillestrøm og Rælingen. Hver kommune har en egen prosjektleder som driver arbeidet lokalt.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Akershus) overtok fra 1.9.2020 prosjektkoordinatorfunksjonen for prosjektet.

Mål

  • Velferdsteknologi blir en integrert del av helse- og omsorgstjenestene innen 2020.
  • Teknologiske løsninger bidrar til at flere eldre mennesker, personer med kroniske sykdommer og personer med funksjonsnedsettelse kan mestre eget liv lengst mulig, bo hjemme tryggest mulig samt få økt livskvalitet og komfort.

En grunntanke om mestring hos den enkelte bruker og medarbeider, med bakgrunn i den enkeltes brukers ressurser og utfordringer, er vesentlig for å kunne lykkes med dette.

Metoder og verktøy

  • Veikart for tjenesteinnovasjon (no)
  • Velferdsteknologiens ABC (no)
  • Standarder og rammeverk for velferdsteknologi (no)

Resultater

Denne høsten skal kommunene levere på tre milepæler til det nasjonale programmet. Tjenesteforløp per teknologiområde ble levert 31.08.2020, og skal sikre et helhetlig forløp for brukerne fra de tar kontakt med kommunen til de tar i bruk teknologien. Deretter skal kommunen beskrive en helhetlig tjenestemodell for velferdsteknologi, som skal kvalitetssikre forsvarlig forvaltning og drift av tjenesten.

Kommunene er pålagt å gjøre grundige ROS-analyser på hver enkelt teknologi som de tar i bruk, og DPIA -vurderinger er et krav i henhold til GDPR.

Kommunene må også ha en gjennomarbeidet plan for hvordan den skal drifte og forvalte respons og utrykning på de alarmer som ny teknologi medfører.

I tidligere faser er det blant annet utarbeidet planer for gevinstrealisering, samt gjennomført anskaffelser av teknologier.

Samarbeidspartnere

Prosjektet er en del av det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, som er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet. PA Consulting bistår med prosessveiledning knyttet til leveransene i prosjektet.