Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Electronic circuit board. Macro shot, toned.

Velferdsteknologi i kommunen

Publisert 16. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

En kartleggingsstudie av kompetanse, kompetansebehov og planer for implementering av velferdsteknologi i Telemark, Vestfold og Buskerud.

Prosjektleder: Per Gunnar Disch, Senter for omsorgsforskning sør Per.G.Disch@hit.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Telemark
Status: Pågående
Periode: Mai 2014 - mai 2015
Ferdig: 2015

Bakgrunn

Utviklingssentrene for hjemmetjenester fikk i 2014 tilført ekstra midler for å sette fokus på velferdsteknologi, blant annet ved å kartlegge behovet for kompetanse i eget fylke. Denne kartleggingen ble gjort i dialogmøter med kommunene  i 2014

I 2012 gjennomførte UIA en studie i Agderfylkene for å få en oversikt over kompetanse, kompetansebehov og planer for implementering av velferdsteknologi. På initiativ fra senter for omsorgsforskning ble det høsten 2014 etablert et samarbeid med UHT Telemark, om en lignende studie i Telemark, Vestfold og Buskerud

Data fra dette prosjektet, sammenstillet med data fra Agderprosjektet vil være nyttige både for praksisfeltet og utdanningsinstitusjonene i arbeidet med samhandling om opplæring og styrking av tjenesteutøvelse og kvalitet på dette området.   Gjennom å sammenstille data fra dette prosjektet og fra tidligere prosjekt ved UIA, rettet mot Agderfylkene, vil dette gi større mulighet til å se lengre linjer regionalt.   

Hensikt og mål

Hensikten med prosjektet er å kartlegge kompetanse og kompetansebehov, planer og strategier for implementering av velferdsteknologi i kommunene i Telemark, Vestfold og Buskerud.

Målet er å få mer kunnskap om kommunenes ønsker og behov med tanke på å utvikle/videreutvikle opplæringstilbud i regionen, i samarbeid med UIA senter for e-helse.

Tiltak og gjennomføring

Prosjektet har benyttet et spørreskjema for kartleggingen i kommunene.

Respondentene har i hovedsak vært Pleie- og omsorgsledere/kommunalsjefer i kommunene i Telemark, Vestfold og Buskerud. Totalt 53 kommuner.

Resultat

Det har vært en svarprosent på 53, jevnt fordelt på store, mellomstore og små kommuner

Dataene sammenfattes nå i en rapport som forventes å være ferdig våren 2015. 

Samarbeidspartnere

Senter for omsorgsforskning og UHT Telemark

Universitetet i Agder ved senter for e- helse vil være involvert som rådgivere ved behov i prosjektet.

Annet

Etter endt prosjekt vil data bli stilt til rådighet for både kommuner og utdanningsinstitusjon for videre forskning. Data og rapport vil bli knyttet opp til det nye Omsorgsforskningsbiblioteket som er under etablering.