Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

VR-teknologi i opplæring for ansatte i sykehjem og hjemmetjeneste

Publisert 05. november 2020 | Oppdatert 05. november 2020

USHT Telemark startet høsten 2020 opp med prosjektet «VR-teknologi i opplæring for ansatte i sykehjem og hjemmetjenester». Prosjektet er finansiert av Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, og er et delprosjekt av hovedprosjektet «Med andre briller» som ledes av USHT Vestfold. Prosjektets hovedmål er å utvikle et verktøy som kan gi ansatte økt kompetanse i å forebygge og håndtere vold eller trusler om vold fra brukere og pasienter i sykehjem og hjemmetjeneste.

Prosjektansvarlig: USHT Telemark
Prosjektleder: Åshild Aa Ljosland
ProsjektlederX: Heidi Johnsen
Tema: Innovasjon og tjenesteutvikling og kompetanseutvikling
Fylke: Vestfold og Telemark
Status: Pågår
Periode: 2020 - 2022
Ferdig: 2021

Bakgrunn

Kommunene i Telemarksregionen har utfordret USHT Telemark til å jobbe med kompetansehevende tiltak på området som gjelder vold, trusler og trakassering i sykehjem og hjemmetjeneste. Vold og trusler er et arbeidsmiljøproblem som er spesielt fremtredende i helse‐ og sosialsektoren. Det er i hovedsak pasienter og brukere som utøver vold og trusler mot arbeidstakere. Vernepleiere, sosialarbeidere, pleie og omsorgsarbeidere og sykepleiere topper statistikken over de mest utsatte yrkene.

I 2017/2018 utførte arbeidstilsynet en rekke tilsyn der kom det frem at ansatte mangler nødvendig opplæring og øvelse som skal, så langt det er mulig, beskytte dem mot vold og trusler. Det vises også til at opplæringen var teoretisk uten at det gjennomføres praktiske øvelser, som det å øve på konkrete voldssituasjoner som man kan møte i arbeidshverdagen.

Metode/tiltak

USHT Telemark har valgt å teste ut VR-teknologi som opplæringsverktøy. VR-teknologien gir en illusjon om å være tilstede i en kunstig virkelighet. På den måten kan man gi ansatte mulighet til å trene på situasjoner som kan oppleves truende eller som skaper utrygghet. Ved å gjenskape situasjoner som de ansatte opplever i sin arbeidshverdag kan man trene på komplekse hendelser, i trygge omgivelser, uten fare for liv og helse. Opplæringen vil da gjennomføres med praktiske øvelser, og teori som fundament for gode refleksjonsspørsmål.

USHT Telemark har satt sammen en gruppe med ansatte fra sykehjem og hjemmetjenester fra Telemarks kommunene. Sammen skal prosjektgruppen komme frem til 4 scenarier hentet fra prosjektgruppens arbeidshverdag. Scenariene skal filmes og bli til opplæringsmoduler som skal vises i VR-brillene. Ved bruk av VR-teknologi kan man gi de ansatte en illusjon om å være tilstede i hendelsen hentet fra egen arbeidshverdag. På den måten kan de kjenne på følelser og reaksjoner, uten at liv og helse er på spill.

Samarbeidspartnere

USHT Telemark vil ha et tett samarbeid med USHT Vestfold som utvikler opplæringsmoduler i tjenesten til personer med utviklingshemming og tjenester innen rus og psykiatri. 

Innspillingen vil finne sted i løpet av våren 2021, det vil være et multimediaselskap som skal ta ansvaret for innspilling og klargjøring av opplæringsmodulene.

Prosjektet har som mål å utvikle et program som gjør ansatte i sykehjem og hjemmetjenester bedre rustet til å møte trusler og vold fra pasienter.