Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Helhetlig pårørendearbeid

Publisert 12. mars 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Vi har satt samarbeid med pårørende på dagsorden i helse og omsorgstjenestene gjennom å implementere kunnskap fra Pårørendeveilederen (2017). Vi har utarbeidet nye prosedyrer i tråd med ny kunnskap om pårørende, og gjennomført kompetansehevende tiltak for ansatte.

Prosjektansvarlig:

USHT Oppland

Prosjektleder: Anne Marit Åslund
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oppland
Status: Avsluttet
Periode: 01.03.2016 - 31.03.2018
Ferdig: 2018

Bakgrunn

Pårørende og tjenestemottaker skal oppleve et trygt, forutsigbart og godt koordinert tjenestetilbud (Meld.St. 29, pkt. 4.3.4). Tiltak rettet mot dette vil kunne bidra til å forbedre situasjon til pårørende med store omsorgsoppgaver. Utrygghet er en risikofaktor i forhold til livskvalitet og helse. Aktuelle tiltak vil derfor også ha betydning i et rent forebyggende perspektiv, dette i samsvar med Samhandlingsreformens fokus på forebyggende arbeid i kommunene (St.meld.nr.47).

Mål

 • Systematisere og videreutvikle pårørendearbeidet i kommunen.
 • Kartlegge pårørendes situasjon med fokus på pårørendes roller, oppgaver og ansvar, kontakt og kommunikasjon med hjelpeapparatet, samt pårørendes egne behov
 • Danne grunnlag for målrettede og effektive tiltak/tilbud for pårørende med krevende omsorgsoppgaver
 • Bedre samspillet mellom den offentlige og den uformelle omsorgen, og styrke kvaliteten på det samlede tjenestetilbudet.
 • Synliggjøre pårørendes behov og bevisstgjøre hjelpeapparatets holdninger og tankesett i pårørendearbeidet.

Tiltak og gjennomføring

 • Kunnskap fra ansatte og aktuelle fagmiljøer er innhentet gjennom fokusgruppeintervjuer
 • Pårørendes erfaringer og behov er innhentet gjennom workshops med bruk av spørreskjema og dialog i gruppe., samt individuelle dybdeintervjuer.
 • 4 fagdager pr år er innført i det regionale kompetansesamarbeidet.
 • Innhentet erfaringer fra Stavanger kommune, Pårørendesenteret i Stavanger, USHT Rogaland og Universitetet i Stavanger gjennom hospiteringsbesøk.

Tiltakene evalueres i januar/februar 2018 og resultatene vil publiseres i en sluttrapport.

Samarbeidspartnere

NTNU, Senter for omsorgsforskning, Gjøvik demensforening, fagkoordinatorer i Gjøvik kommune, pårørende og ansatte i tjenestene.

Produkt

 • Forslag til nye prosedyrer for voksne pårørende og barn og unge som pårørende i sykehjemstjenesten
 • Pårørendeprogram er innført som kompetansehevende tiltak