Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Helsefaglig språkvenn

Publisert 24. januar 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

«Helsefaglig språkvenn» er en modell der helsefagstudenter i frivillig regi møter fremmedspråklige som arbeider i helse og omsorg, for blant annet å dele faglig og kulturell forståelse.

Prosjektansvarlig:

USHT Oppland
Deler av evalueringen gjennomføres av Senter for omsorgsforskning, Øst.

Prosjektleder: Elin Angen Michaelsen, elin.angen-michaelsen@gjovik.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Oppland
Status: Avsluttet
Periode: 2017-2018
Ferdig: 2018

Frivillig innsats overfor fremmedspråklige i omsorgssektoren vil bidra til økt trygghet og styrket kvalitet for brukere av kommunale helse og omsorgstjenester. Målet er å styrke de fremmedspråkliges språklige ferdigheter, faglige og kulturelle forståelse, i møte med brukere.

Mål og hensikt

Styrket kvalitet for pasienter og brukere av kommunens pleie- og omsorgstjenester gjennom økt kompetanse hos de som arbeider i tjenesten.

«Helsefaglig språkvenn» skaper merverdi for Gjøvik Røde Kors ved at frivillighet skaper mer frivillighet. Frivillige ble rekruttert blant helsefagstudenter på NTNU, Gjøvik. Det legges opp til at de som er helsefaglige språkvenner i første runde, i neste runde vil delta i rekruttering og opplæring av nye frivillige studenter. Gjøvik Røde Kors har i andre aktiviteter god erfaring med å drifte frivillig arbeid på denne måten. Frivillighetskoordinator for Migrasjon, mangfold og inkludering fra Oppland Røde Kors Røde Kors, vil være den som har hovedansvar for tilbudet og for opplæring og oppfølging av de frivillige. I prosjektperioden vil dette være i samarbeid med prosjektleder og øvrige i prosjektgruppa, men med et fokus på gradvis overgang til etablert tilbud hos Gjøvik Røde Kors gjennom prosjektets siste halvår. Gjøvik Røde kors er prosjekteiere. Ansatt ved USHT Oppland er prosjektleder men vil i FASE 3 trekkes mer og mer ut (se tiltak i prosjektet).

Tiltak og gjennomføring

Tiltak i prosjektet:

 • Fase 1: Utarbeide modell for tilbudet «Helsefaglig språkvenn»
 • Fase 2: Utprøving av «Helsefaglig språkvenn»
 • Fase 3: Fra prosjekt til etablert tiltak
 • Fase 4: Måling av prosjektets effekt gjennom evaluering

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Prosjektet er nå i en evalueringsfase. Sluttrapport vil ferdigstilles innen 1/3 2019.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Spredning til Røde Korts nasjonalt via Oppland Røde Kors og Gjøvik Røde Kors og USHT sine nettsider lokalt og nasjonalt, samt spredning i ulike samarbeidskanaler osv.

 

Resultater

Vi fikk dessverre ikke rekruttert nok frivillige språkvenner (studenter) høsten 2017 til at vi vurderte det som forsvarlig å starte opp tilbudet med to opplæringskvelder for frivillige i oktober 2017. Vi hadde på forhånd blitt enige om at vi burde ha minimum 5 frivillige språkvenner for å starte opp tilbudet Helsefaglig språkvenn. Etter å ha utsatt oppstarten og fortsatt rekrutteringen før jul og på nyåret 2018 uten å få rekruttert flere frivillige språkvenner besluttet vi derfor i prosjekt og styringsgruppa å endre noe på tilbudet Helsefaglig språkvenn. Det ble vurdert at å få rekruttert tilstrekkelige frivillige, samt gjennomført et tilbud med en-til-en tiltak på våren 2018 var for ambisiøst med tanke på studentenes praksis og eksamensperioder på våren.

Etter å ha konferert med ansvarlig for helseprosjekter finansiert av Extrastiftelsen hos Røde Kors nasjonalt ble det besluttet å «vri» tilbudet til å bestå av fellesmøter i gruppe x 1 per måned. Det vil si at vi gikk bort fra kobling av en-til-en (språkvenn+minoritetsspråklig).

Vi ga fellesmøtene navnet: HELSEFAGLIG SPRÅKVENN - Åpen møteplass. Det ble gjennomført 4 fellesmøter i 2018 (januar, februar, mars, april). På flere av møtene har antallet påmeldte minoritetsspråklige vært på 4-5, men rett i forkant av møtet har avmeldinger kommet. Det har derfor kun møtt opp 2-3 minoritetsspråklige på hvert møte. Det samme har vi sett blant frivillige språkvenner. Det har bare kommet en frivillig student på alle møtene (ergoterapistudent).

Møtene har ellers hatt som agenda å bli kjent, teste ut refleksjonskortene, og snakke sammen om tilbudet helsefaglig språkvenn. Dette oppleves å være nyttig for de fremmøtte, noe de også har gitt uttrykk for. De minoritetsspråklige fremhever, at det er et behov for å ha en møteplass der erfaringer og opplevelser rundt helsefaglig språk og kultur kan diskuteres. Refleksjonskortene som er utarbeidet i prosjektet har blitt godt mottatt og det har blitt utarbeidet en «mal» for bruk av refleksjonskortene. Refleksjons/temakortene er bygget opp omkring åtte tema. Temaene er:

 1. Bli kjent
 2. Møte mellom mennesker (Respekt, omsorg og omtanke)
 3. Forventninger og roller
 4. Observasjon
 5. Hygiene
 6. Kosthold og ernæring
 7. Ordsky med begreper vi ofte hører innen omsorgsfeltet
 8. Etikk

Vi erfarte at den omfattende markedsføringen og tidsbruken som var påkrevet i forhold til å gjennomføre ÅPEN MØTEPLASS en gang per måned ikke var forenlig med tanke på målene i prosjektet, der frivillige skulle rekruttere frivillige (studenter) i fortsettelsen, og at Helsefaglig språkvenn skal kunne driftes videre som en «selvgående» aktivitet i regi av Gjøvik Røde Kors.               I samarbeid med vår kontaktperson hos Røde Kors nasjonalt ble derfor den beste vurderingen i dette tilfellet å avslutte prosjektet som planlagt i 2018, og gjennomføre sluttrapporten som normalt. Det vil bli mulighet for å lese mer om innholdet i modellen som er laget og refleksjonskortene i sluttrapporten, som forventes å være klar i løpet av februar 2019.

Produkt

Det har blitt laget temakort/refleksjonskort, som er tilpasset målgruppen.

Samarbeidspartnere

Karriere Oppland, Gjøvik kommune, NAV Oppland, linjeforeningen for helsefag ved NTNU, Gjøvik (FRESK), Senter for Omsorgsforskning Øst.