Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Mother and daughter

Kommuner i dans med frivillig innsats

Publisert 02. juli 2015 | Oppdatert 10. mars 2020

Identifisering og utvikling av gode modeller og metoder for samarbeid mellom pleie- og omsorgstjenestene i kommunen og frivillige aktører.

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Hordaland
Status: Avsluttet
Periode: 2011-2014
Ferdig: 2014

Tiltaket er et partssamarbeid med ulike roller. Frivillig sektor omfatter pårørende og frivillig omsorg i familie og frivillig omsorgsarbeid i regi av organisasjoner og lag. Resultatet fra tiltaket vil bli samlet i en inspirasjonsbok med eksempler. Resultatene omhandler også lærings- og endringsprosessene som kommer frem gjennom arbeidet med tiltaket i kommunene og gjennom deling av erfaringer på tvers av kommuner.

Finansiering

Tilskudd fra fylkesmannen i Hordaland

Samarbeidspartnere

Fylkesmannen i Hordaland, Senter for omsorgsforskning Vest, Austrheim kommune, Os kommune, Stord kommune, Tysnes kommune, Voss kommune og Bergen kommune, Utviklingssenter for hjemmetjenester, Bergen

Bakgrunn for prosjektet

Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor er et klart politisk satsingsområd I St.meld nr. 25 (2005-2006) "Mestring, mulighet og mening" er det sagt at omfanget av frivillig omsorg blir opprettholdt og styrket. Den frivillige og i hovedsak familiebaserte omsorgen er nesten like stor som den kommunale omsorgstjenesten. Det samlede omsorgsarbeidet kan bli alvorlig skadelidende om den frivillige omsorgen forsvinner eller blir redusert. Senter for omsorgsforskning Sør leverte høsten 2009 en rapport: "Framtidas omsorgsbilde — slik det ser ut på tegnebrettet". Under kapitel 9: "Behov for frivillig innsats i omsorgsarbeid", slår rapporten fast at kommunene trenger mer kunnskap på feltet. Selv om det fins gode eksempler der kommunene i Hordaland samarbeider med frivillige, savner en likevel verktøy og metoder for dette arbeidet.

Hensikt og mål

Bygge kompetanse i det offentlige omkring frivillighet og frivillig sektor.

Tiltak

Egne tiltak i deltakerkommunene. Erfaringsdeling og modellutvikling gjennom aksjonsgrupper basert på aksjonsforskningsmetodikk

Gjennomføring

Kommunene som deltar skal etablere hver sin arbeidsgruppe på 7-12 ressurspersoner på tvers av sektorene i kommunen, og med frivillige pårørende og fra organisasjoner og lag. Kommunene skal møte på fire samlinger. På første samling skal arbeidsgruppene ha identifisert gode lokale samarbeidstiltak mellom frivillige og kommunen. Mellom de neste samlingene skal en arbeide målrettet med de metodene og modellene de får i oppgave å prøve ut. Kommunene skal rapportere skriftlig og med framlegg på samling to og tre. Arbeidsgruppene vil få rettledning fra Senter for Omsorgsforskning Vest underveis. Første samling med kommunene blir arrangert i mars 2011. Tiltaket vil holde frem helt til erfaringsutveksling og evaluering blir holdt tidlig september 2012

Resultater

Kommunene vil få en god start på en kompetanseutvikling som er nødvendig framover for å møte de demografiske utfordringene. Tiltaket vil profilere kommunen sitt arbeid på å engasjere innbyggerne sin medbestemmelse og engasjement. Kommunene får delta sammen med andre kommuner og knytte nettverk på et spennende område. Kommunene får møte forskere med spisskompetanse på frivillig arbeid. Kommunene vil kunne fungere som ressurskommuner i det videre arbeidet Kommunene får være med å utvikle en håndbok, der vellykkede metoder og modeller blir omtalt. Før siste samling må kommunene lage en sluttrapport.

Spredning

Kommunene formidler og deler kunnskap med nettverk og samarbeidspartnere i regionen. Utviklingssenteret for hjemmetjenester, Bergen vil delta i spredning av prosjektet, gjennomføring, implementering og resultater.