Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Integreringsbase - rus

Publisert 18. desember 2012 | Oppdatert 10. mars 2020

Skal gje ettervern/ oppfylgjing til personar som har gjennomført rusbehandling.

Prosjektleder: Anne Marie Aasen
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Møre og Romsdal
Status: Avsluttet
Periode: 2011
Ferdig: 2011

Oppfylgjing i samsvar med til brukar sin indivuduelle plan. Får bistand frå prosjektmedarbeidarar: 2 miljøterapeutar samt medarbeidar i NAV og samhandlingskoordinator på Vestmo

Finansiering

Tilskot frå fylkesmannen/direktoratet som ledd i opptrappingsplanen for rus. I tillegg tilskot Rus – midt og Ålesund Kummune

Samarbeidspartnere

Rus Midt, NAV, Ulike tiltak i Ålesund kommune som: Eks. Ambulerende team – rus, Psykiatritenester, Rusteam (2,linjeteneste.) Kommuneleger.

Bakgrunn for prosjektet

Forankra i ruspolitisk handlingsplan, Sosialtenestelov. Kommuna sitt oppfylgjingsansvar. Samhandlingsreforma

Hensikt og mål

Etablere oppfylgjingsteneste som fast tilbod. På kort sikt (i prosjektperioda) dokumentere behov for slik teneste, samt skaffe kommuna erfaring med samarbeid om oppfylgjing

Tiltak

  • Elablere tenesta
  • Registrering og dokumentasjon
  • Rapportering
  • Evaluering

Gjennomføring og resultater

Drive tiltaket som prosjekt inntil 3 år med vidareføring dersom resultata tilseier at tiltaket fungerer etter intensjonen. Resultata vil bli fortløpande registrert og evaluert

Spredning

Informasjonsmatetiell som blir distribuert til aktuelle insatnsar. Informasjonsmøter ( er allereide gjennomført) På Ålesund kommune si nettside.