Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Senior woman holding two pills, close-up of hand

Kartlegging eldre og rus - kompetanseheving hos ansatte

Publisert 13. mars 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Identifisere personer 60 år og eldre i Gjøvik kommune som har et problemfylt bruk/misbruk av alkohol- og legemidler. Øke kompetansen innenfor psykisk helse og rus hos personalet i hjemmetjenesten og på korttidsavdelinger.

Prosjektansvarlig:

USHT Oppland

Prosjektets aktive del i Gjøvik kommune er avsluttet.
Prosjektet videreføres via alderspsykiatri/ruskoordinatorstillingen knyttet til USHT Oppland.

Deler av prosjektet inneholder forskning.

Finansieringskilde: Helsedirektoratet

Prosjektleder: Elin Angen Michaelsen E-post: elin.angen-michaelsen@gjovik.kommune.no, Telefon: 611 46946/95177183  
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Oppland
Status: Avsluttet
Periode: 2016-2019
Ferdig: 2019

Bakgrunn for prosjektet

Ansatte i Hjemmetjenesten og på korttidsavdelingene i sykehjem gir uttrykk for et økende antall pasienter med psykiske og rusrelaterte utfordringer. Personalet kan få en følelse av usikkerhet og redsel i møte med pasientene, som kan medføre underrapportering og feilbehandling av denne gruppen.

Mål og hensikt

Hovedmålet er å kartlegge omfanget av-, og etablere gode rutiner for å ivareta, hjemmetjenestemottakere og tjenestemottakere i korttidsavdelinger i sykehjem i Gjøvik kommune over 60 år, som har eller er i risiko for skadelig alkohol eller legemiddelbruk. Det gjøres blant annet ved av å iverksette relevante kompetansehevende tiltak for ansatte i hjemmetjenesten og korttidsavdelingene, og vurdere behovet for etablering av ruskontakter/ressurspersoner på avdelingene.

Formål:

Bruker: Utvikle en tiltakspakke for å ivareta de eldre med rusrelaterte utfordringer. Innhente erfaringer som er gjort ved Aldring og Helse, samt i Hamar kommune og NERO Oslo.
Ansatte: Gjennom kompetansehevende tiltak trygge personalet i møte med disse utfordringene. Det vil øke muligheten for å fange opp risikobrukerne, bedre helsetilstanden til brukere med et skadelig misbruk av alkohol- og legemidler, og ikke minst forebygge økt behov for helsetjenester og/eller innleggelse i institusjon.

Tiltak og gjennomføring

FASE 1: 2016 - 2018                                                                          

Plan for kartlegging del I, 2016-2017:

Kartlegging og intervensjon: Ansatte 2 ressurspersoner/prosjektmedarbeidere som gjennomførte kartleggingstiltak/screening på alle hjemmeboende brukere over 60 år i 3 hjemmetjenestedistrikt og på 2 korttidsavdelinger i Gjøvik kommune. Hovedformålet med kartleggingen var å rette fokus mot: SOMATISK HELSE, RUS, DEPRESJON, KOGNITIV SVIKT OG ANGST.

Det ble gjort ca 240 kartlegginger av pasienter/brukere i hjemmetjeneste og korttidsavdelinger. Funnene og oppsummeringen fra kartleggingstiltakene vil beskrives i sluttrapporten, som forventes å være klar i februar 2019. Svarene fra kartleggingen ga oss en pekepinn i forhold til fokusområdene i Klinisk del II.

Klinisk del II, 2017-2018:

Det ble laget en plan for kompetansehevende tiltak og samhandling rettet mot ansatte i kommunehelsetjenesten, i samarbeid med:

 • KoRus – Øst: Kompetanse og opplæring innen rusfeltet.
 • KoRus - Oslo ved Runa Frydenlund: Erfaring fra NERO (Nettverk eldre og rusbruk Oslo) Oslo.
 • Alderspsykiatrisk avdeling og Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, SI: Opplæring og veiledning i forhold til depresjon, angst og kognitiv svikt.
 • Bruk av egne ressurser i kommunen bla. Fra TTJ, psykisk helsearbeid.
 • Mental Helse og frivillige.

Prosjektgruppa igangsatte arbeidet med Klinisk del ll rettet mot ansatte, høsten 2017. Dette kalles heretter kompetanseprogram.

Nedenfor beskrives kort satsningsområdene i kompetanseprogrammet rettet mot ansatte:

 • Motiverende intervju (MI).
  Motiverende samtale er en brukersentrert, målfokusert og evidensbasert metode. Den har til hensikt å styrke personens indre motivasjon til å endre atferd. Grunnverdiene og teknikkene i MI øker sannsynlighetene til at personen gjør en endring. Motiverende samtale fungerer godt i møte med brukere med ulike utfordringer, og kan brukes overfor risikofylt og helserelatert atferd.

MI-kurset ble organisert på følgende måte:
Virksomhetsleder plukket ut 3 ansatte fra hver avdeling tilknyttet prosjektet. Følgende avdelinger er da inkludert:

 • 3 hjemmetjeneste avdelinger
 • 2 korttidsavdelinger (rehabilitering og somatisk)
 • tildelingskontoret
 • tilrettelagte tjenester (psykisk helse og rustjenesten i kommunen.

Vi har i samarbeid med MI-instruktør og deltager i prosjektgruppa fra Korus-Øst, planlagt og iverksatt et 3-dagers MI – kurs. Kurset var fulltegnet og fikk gode tilbakemeldinger fra deltagende ansatte, og ledere.

 • Tidlig Intervensjon (TI)

Det har også vært et fokus i kompetanseprogrammet å gi ansatte nok kunnskap og trygghet, for å kunne avdekke utfordringer innenfor psykisk helse og rus hos brukere over 60 år, for deretter å iverksette relevante tiltak. Tendenser fra kartleggingen som er gjennomført beskriver et stort trykk på temaet depresjon, angst og ensomhet. Det beskrives også et uttalt bruk av medikamenter, for å dempe indre uro. Vi besluttet derfor spesifikt å løfte temaet angst og depresjon hos eldre. Videre var tema omkring eldre og rus, samsyklighet og konsekvenser i fokus. Det ble også presentert og veiledet i relevante kartleggingsverktøy. Her presenterte også kartleggerne sine erfaringer med bruk av verktøy. Det ble i samarbeid med Korus-Øst og Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, SI satt sammen et program. Alderspsykiatrisk avdeling SI har også deltatt med innspill til temaet angst og depresjon. Siste del av forelesningen beskrev tiltak, som den ansatte kan iverksette.

Utarbeidelse av en tiltakspakke/behandlingstilbud del III, 2018-2019:

Utarbeide et behandlingstilbud rettet mot denne brukergruppen, som ivaretar brukermedvirkning og behovet for helhetlige og sammenhengende bruker- og pasientforløp.

FASE 2: 2019-

Videreføre fase 1 ut til omliggende kommuner i Oppland.

 1. Videreføring av klinisk del II: Kompetanseprogrammet. Kompetanseprogrammet i Gjøvik kommune var våren-høsten 2018 en del av det det regionale kursprogrammet i Gjøvik regionen. Det regionale kursprogrammet dekker fem kommuner (Gjøvik, Søndre Land, Nordre Land, Østre-Toten og Vestre-Toten). Vi tilbøy også undervisningen ut på videokonferanse dersom det var ønskelig.
 2. Med bakgrunn i del I og II ble det søkt om å opprette en alderspsykiatri/ruskoordinator stilling knyttet til ansatte i hjemmetjenesten og på sykehjem. Vi fikk midler til denne stillingen i mai 2018. Høsten 2018 har gått med til planlegging/organisering av stillingen.  Det blir en 50% Alderspsykiatri/ruskoordinator stilling knyttet til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland (USHT Oppland). Planlagt oppstart våren 2019. Kvalitativ evaluering (datamateriale fra 3 gjennomførte FG intervju av ansatte), kvantitativ kartlegging (del 1), tilbakemeldinger fra prosjekt- og styringsgruppe, samt erfaringer fra kompetanseprogrammet internt og eksternt legger grunnlaget for opprettelse og innhold i denne stillingen.

Evaluering

Senter for omsorgsforskning Øst, NTNU Gjøvik har ansvaret for den kvalitative evalueringen.

Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, SI har ansvaret for den kvantitative evalueringen (kartleggingsintervensjonen) i prosjektet.

Evalueringen av prosjektet forventes å være klar i utgangen av februar 2019. 

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Kommunehelsetjenesten har til enhver tid pasienter innenfor disse områdene, men det oppleves å være lite fokus på fagutvikling knyttet til psykisk helse og rus rettet mot ansatte i de primære helsetjenestene (hjemmetjeneste/hjemmesykepleie og korttidsavdelinger). Det er de mer tradisjonelle fagområdene som blir viet mest oppmerksomhet. 

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Det er planlagt spredning av kompetanseprogram i fylket via alderspsykiatri/ruskoordinator stillingen, og er påbegynt nasjonalt via deltagelse på konferanser, spredning i aktuelle tidsskrifter, og det vil publiseres forskningsmateriale i internasjonale tidsskrifter når evalueringen er ferdigstilt m.m. 

Samarbeidspartnere

Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, SI, KoRus Øst og Mental Helse, Gjøvik.