Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Legemidler og alkohol: Hvordan observere, kartlegge og snakke om det med eldre i hjemmetjenesten?

Publisert 14. februar 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Utvikle kurs for ansatte i hjemmetjeneste og bolig

Prosjektleder: Ingri Østensen ingri.ostensen@sye.oslo.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: 2014 - 2015
Ferdig: 2015

Mange ansatte i helse- og omsorgstjenesten kjenner ikke godt nok til de alvorlige helsemessige konsekvensene bruk av kombinasjonen alkohol og legemidler kan ha. De har også for lite kunnskap om hvordan virkningen av psykofarmaka endres jo eldre man blir. Dette kan føre til underrapportering av hendelser som kunne vært forebygget med tidlig intervensjon. Ved å øke kompetansen til ansatte i helse- og omsorgstjenesten, mener UHT at riktig dokumentasjon og god oppfølging skal kunne føre til tidlig intervensjon og dermed forebygge rusproblematikk.

UHT Oslo driver to prosjekt om legemiddelgjennomgang, i hjemmetjeneste og i bolig (Se prosjektene Legemidler, eldre og rusforebygging – del 1 og del 2) Ansatte i hjemmetjenestene i Oslo har fått god kjennskap til betydningen av optimalisering av legemiddelbehandling og over-, under- og feilforbruk av legemidler. De har lært om vekselvirkninger, blant annet mellom alkohol og legemidler. De mangler imidlertid den kunnskapen dette kurset vil gi for å kunne kartlegge, observere og tilby tidlige intervensjoner.

Nettverk "Eldre og Rusforebygging Oslo" har lært opp mange ansatte i fem bydeler. Vårt mål er å nå så mange som mulig i de andre bydelene.

Mål og hensikt

Målet med kurset er å øke evnen hos ansatte til å observere, dokumentere og handle ved hjelp av tidlig intervensjon og derved forebygge rusproblematikk.

Handlingsberedskapen til ansatte i hjemmetjenesten kan bli bedret ved:

  • Å øke kunnskapen om helsemessige konsekvenser av rusbruk hos eldre i hjemmetjenesten.
  • Å øke kompetansen hos ansatte i hjemmetjenesten i forhold til å observere, kartlegge og dokumentere alkohol og legemidler som kan gi rus.

Tiltak og gjennomføring

Vi utvikler kurs rettet mot ulike faggrupper som sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og ufaglærte. Vi bruker fagkompetanse fra farmasøyt inn i kursopplegget på området legemidler. Vi vil også anvende nettsiden www.snakkomrus.no og vi skal veilede ansatte i bruk av kartleggingstester og tidlig intervensjon gjennom helsesamtaler. Det brukes også filmer fra YouTube til veiledning i tidlig intervensjon.