Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

«Med kropp og sjel»

Publisert 14. mai 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Tverrprofesjonelt kompetanseløft for personale og studenter - en metode for å styrke kommunikasjon og relasjonell kompetanse til pasienter med psykiske lidelser i helsehus. Et samarbeidsprosjekt mellom Lilleborg helsehus, Sykehjemsetaten og HiOA.

Prosjektansvarlig:

USHT Oslo

Finansieringskilde: Samarbeidsmidler fra HIOA/ OsloMet

Utviklingsprosjekt med vitenskapelig metode brukt i datasamling. Godkjennelse fra Norsk senter for forskningsdata (NSD)

Prosjektleder: Annika Borg Diesen annikaborg.diesen@sye.oslo.kommune.no USHT Oslo Frøydis Rikenberg froydis.rikenberg@sye.oslo.kommune.no Kvalitet- og fagavdelingen i Sykehjemsetaten
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: 2016-2017
Ferdig: 2017

Hovedaktivitetene i prosjekt «Kropp og sjel» har vært fagseminarer og tverrfaglig veiledning for ansatte og studenter. Faglig innhold i seminarene ble tilpasset ut fra behov som ble presisert i fokusgruppeintervju med ansatte før oppstart. Etter prosjektperioden ble erfaringer og virkning fra prosjektet oppsummert i fokusgruppeintervju nr. 2.

Bakgrunn

I Oslo er kommunale korttids- og rehabiliteringsplasser samlet i 4 helsehus. Pasienter med psykiske lidelser som tidligere ble behandlet av spesialisthelsetjeneste, har de siste årene i økende grad kommet inn på helsehusene for rehabilitering på bakgrunn av somatiske problemstillinger. De ansatte rapporterer om komplekse behandlingssituasjoner der de skal rehabilitere personer med somatiske problemstillinger som i tillegg har alvorlige psykiske lidelser og i noen tilfeller atferdsproblematikk og utageringsfare med trusler og vold. Lilleborg helsehus ønsket gjennom et samarbeidsprosjekt å øke kompetansen om psykiske lidelser og styrke relasjons- og samhandlingskompetanse, for å få til en god rehabilitering for pasienter som har psykiske utfordringer.

Mål

Målet med «Kropp og sjel» var å utprøve en metode for tverrfaglig kompetanseløft for studenter og ansatte innenfor temaene samhandling, kommunikasjon og relasjonskompetanse i møte med pasienter med psykiske lidelser. Ønsket var at kompetanseløftet skulle gi bedre helsetjenester for pasientene, en praksis preget av tverrfaglig veiledningsmetode og samarbeid for studentene, og et tryggere og mer stabilt arbeidsmiljø for de ansatte. 

Tiltak og gjennomføring

 

  • Kartlegging av kompetansebehov hos ansatte- fokusgruppeintervju 1.
  • Tverrfaglige veiledninger for studenter og ansatte
  • Fagseminarer for ansatte og studenter
  • Opprettelse av felles Fronterrom
  • Spørreundersøkelse for studenter om opplevelse av tverrfaglig veiledning/arbeid
  • Fokusgruppeintervju 2 for ansatte om nytte av «Kropp og sjel»

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Ut fra fokusgruppeintervju 2, etter gjennomført prosjekt, virket det som de ansatte opplevde seg selv som mere kompetente og med større selvtillit innenfor fagfeltet enn de ga uttrykk for i intervjuet før oppstart av prosjektet. De opplever at de har en annen evne til observasjon og at de iverksetter andre tiltak og tilnærmer seg pasientene på en annen måte.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

 

Suksessfaktorer i prosjektet:

  • Stort interesse og engasjement fra ansatte på Lilleborg. Bottom-up prinsippet; prosjektet bygget opp rundt problemstillinger i praksis (nedenifra) i organisasjonen.
  • Forankring i ledelsen. Positive og engasjerte ledere på flere nivåer som har støttet prosjektet gjennom hele prosessen.
  • Lokal gjennomføring med halvdagsseminarer ga mulighet å få med mange ansatte.
  • Tverrfaglig prosjekt. Positive tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og prosjektgruppen på det tverrfaglige perspektivet.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Videreføre metoden til flere helsehus og eventuelt senere til langtidshjem.

 

Resultater

Det arbeides med to fagartikler. Den ene skal beskrive erfaringer med metoden som ble brukt til kompetanseøkning og den andre analysere data fra fokusgruppeintervjuene.

Gjennomføring av prosjektet beskrives i en sluttrapport.

Det er søkt om videreføring av prosjektet på alle 4 helsehus i 2018-2019. 

Verktøy og materiell

Foredragsholdere fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Bruk av Psyk IT (videoforedrag fra Aldring og helse)

Veiledere med ulik profesjon.

Samarbeidspartnere

Ergoterapi- sykepleier- og fysioterapiavdelingene ved Oslo Met.

Spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten - bidrag ved fagseminarer.