Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Seniorgründer: Møteplasser og aktiviteter

Publisert 16. desember 2019 | Oppdatert 21. april 2020

Legge til rette for at nye møteplasser og aktiviteter skal vokse frem ved at ressurssterke seniorer med gode ideer og initiativ realiserer disse.

Prosjektansvarlig:

USHT Hedmark

Kontaktperson: Stine Hellebergshaugen: Stine.hellebergshaugen@hamar.kommune.no

Finansieringskilde: Tilskudd: «Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet»

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Hedmark
Status: Avsluttet
Periode: 2016-2019
Ferdig: 2019

Resultater

Fem seniorgründere ble rekruttert og fortsatte med aktivitetene etter prosjektslutt. De fleste var pensjonister. Aktivitetene var åpne for alle. Omkring 70 seniorer deltok i følgende aktiviteter:

 • Seniorlesere var en gruppe som møtes hver tredje uke på biblioteket. Deltagerne valgte ut og leste samme bok, som de diskuterte på neste møte. Biblioteket var behjelpelig med å bestille bøker til alle deltagerne.
 • Trimgruppe i borettslag var en gruppe som møtes to ganger i uken for trening og sosialt samvær.
 • Seniorkameratene var en gruppe menn som møttes hver uke. De har satt i gang aktiviteter som turgåing og foredrag. Gruppen ble delt inn i flere undergrupper etter interesser som golfgruppe og matgruppe.
 • Fototreff for seniorer. Gruppa møttes en gang i uka for å gå tur og ta bilder.
 • Bedre sent enn aldri – oppstartgruppe for seniortrimmere. Gruppa samarbeidet med et treningssenter i byen.
 • Bordtennis for seniorer. Gruppa møttes ukentlig for å spille bordtennis og for sosialt samvær.

Kronikk

Skal frivilligheten avlaste et allerede presset helsevesen, må kommunen investere noe for å få noe igjen

Les Stine Hellebergshaugen kronikk i Hamar Arbeiderblad.

Bakgrunn

Det finnes mange ressurssterke seniorer med nyskapende tanker. Det er likevel ikke alltid enkelt å komme i gang og sette nye ideer ut i praksis. I følge kvalitetsreformen Leve hele livet er det en utfordring at aktivitetstilbud til eldre ikke er tilpasset deres ønsker og behov. Tilbakemeldingene fra dialogmøtene i forbindelse med kvalitetsreformen viste at eldre i liten grad fikk tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter og at samarbeidet med frivillig sektor må settes i system (Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet. En kvalitetsreform for eldre).

Mål

Å skape attraktive møteplasser og aktiviteter for å motvirke ensomhet og passivitet for seniorer i Hamar kommune.

Metode / tiltak

Arbeidet startet med å kartlegge og evaluere møteplasser og aktiviteter som fantes i kommunen. USHT har samarbeidet med seniorer og organisasjoner om utvikling av nye aktiviteter. USHT og Hamar Frivilligsentral utviklet en metode for å rekruttere og følge opp seniorgründere samt legge til rette for at gode ideer ble realisert. Informasjon om aktivitetene ble formidlet til seniorer ved bruk av flyere og informasjon i lokalavisa. I tillegg ble den eksisterende applikasjonen hei (Hamarregionen Utvikling) videreutviklet og brukt til å spre informasjon om aktivitetstilbudene.  

Hamar Frivilligsentral viderefører arbeidet med Seniorgründer etter prosjektslutt. Frivilligsentralen følger opp de seniorgründerne som var i gang og rekrutterer nye. De har laget en ny brosjyre til bruk for å rekruttere seniorgründere og prøver i 2019 ut systemet Frida Public til å formidle seniorgründeraktiviteter.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?
Prosjektet ble evaluert av Senter for omsorgsforskning, øst. Fem seniorgründere ble intervjuet tre ganger hver i forskjellige faser av prosjektet.
 
Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?
Gjennom prosjektet har seniorene i Hamar fått et mer variert tilbud av aktiviteter og møteplasser. Prosjektet har lyktes med å gi gründerne en mulighet til å delta i samfunnsarbeid og skape en følelse av tilfredshet både for dem selv og andre seniorer. De fikk også mulighet til å delta i helsefremmende aktiviteter og skape en følelse av tilhørighet, trygghet og egenverdi. Evalueringen viste at gründerne kunne føle seg usikre på sin rolle som seniorgründer. Det er viktig at seniorgründerne får god informasjon og hensikten med aktivitetene blir tydeliggjort.
 
Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen og andre utviklingssentre?
 • Foredrag
 • Informasjonsmateriell som flyere
 • Avisartikkel og -reportasjer
 • Rapport

Verktøy/materiell

Samarbeidspartnere

 • Hamar kommune
 • Hamar Frivilligsentral
 • Eldrerådet i Hamar
 • NAVs pensjonistforening
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Senter for omsorgsforskning, øst. NTNU i Gjøvik