Alle aktiviteter

Tema

Fagnettverk og arrangement

Nordland | Pågående
Konferanse: Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming: Bodø

24. og 25. september 2024 arrangerer RKK Salten og USHT Nordland konferanse i Bodø for ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten i Bodø og Salten.

Periode: 2022- | Nordland | Pågår
Gode demensforløp i Nordland

Regionvise fagnettverk med prosessveiledning og faglig støtte for utvikling og forbedring av systematisk oppfølging til personer med demens og deres pårørende.

Pågående
Samlingsrekke med fagnettverk: utviklingshemming: Nordfylket

Samlingsrekke med fagnettverk for ansatte i tjenesten til personer med utviklingshemming i Lofoten, Vesterålen, Ofoten (Nordfylket). Formål er tjenesteutvikling i tråd med nasjonal veileder "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming".

Akershus | Pågående
Skap mer åpenhet om døden!

Døden angår oss alle, men kan være vanskelig å akseptere og krevende å snakke om. Åpenhet om døden kan lette bekymringer og lindre smerter for den som skal dø og for de som skal leve videre (fra Helsenorges nettside "Døden - en del av livet".

Periode: 2024 | Buskerud | Aktiv
Kompetansenettverk

Det overordnede målet med å bruke kompetansenettverk som metode er å styrke og støtte deltagernes rolle i implementering av tiltak knyttet til etikk, observasjons- og vurderingskompetanse i egen kommune.

Periode: 2024 | Buskerud | Aktiv
Fagnettverk

Det overordnede målet med fagnettverk som metode er å stimulere kommunene i Buskerud til systematisk kvalitetsarbeid og helhetlig tjenesteutvikling innenfor fagspesifikke områder.

Trøndelag | Pågående
Nærnettverket er en ressurs

Å få en demensdiagnose er svært krevende. Ikke bare for den som er blitt syk, men også for familie og venner av pasienten. Man skal komme seg gjennom en vanskelig tid med å erkjenne at fremtiden ikke ble slik en hadde håpet, og man står foran et langt sykdomsforløp med de utfordringene en demenssykdom kan føre med seg.  

Periode: 2024 | Innlandet (Oppland) | pågående
Sykehjemslegenettverk i Innlandet

Nettverk for sykehjemsleger i Innlandet.

Periode: 2024 | Innlandet (Oppland) | pågående
Utstilling "Et annet syn på demens"

Utstillingen inviterer deg til å se annerledes på demens.

Nordland | Pågående
Samlingsrekke med fagnettverk: utviklingshemming - Helgeland

Samlingsrekke for ansatte i tjenesten til personer med utviklingshemming. Fokus for nettverket er tjenesteutvikling i tråd med nasjonal veileder "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming".

Periode: 2023 | Nordland | Pågående
KlinObsKommune Nordland, fagnettverk

USHT Nordland er en ressurs for kommunene og bistår dem i å ta i bruk kvalitetsforbedrende tiltak for å sikre pasientsikkerhet. Som proACT-fakultet for kommunene i Nordland tilbyr vi fagnettverk for instruktører og fasilitører med mål om implementering av kompetansetrappa KlinObsKommune og Nasjonale faglige råd i tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand.

Periode: 2018- | Troms | Pågående
Ernæringsnettverk

Ernæringsnettverket i Tromsø kommune består av ernæringsfysiolog, representanter fra hver seksjon i Avdeling for helse og omsorg, representant fra Pasientsentrert helsetjenesteteam og USHT Troms.

Periode: 2024- | Troms | Planleggingsfase
Ledernettverk for mellomledere i kommunehelsetjenesten

Etter flere tilbakemeldinger fra kommunene i Troms, vil vi i 2024 etablere et ledernettverk for avdelingsledere, enhetsledere, virksomhetsledere og fagledere/koordinatorer. Nettverket vil etableres på tvers av tjenestene med mulighet for undergrupper.

Periode: 2024- | Troms | Pågående
Fagnettverk demens

Fra 2024 reetablerer vi vårt fagnettverk for ansatte i kommunehelsetjenesten som arbeider med personer med demens. Fagnettverket skal bestå av ressurspersoner i kommunene som har mulighet å påvirke den daglige tjenesteytingen for personer med demens.

Pågående
Læringsnettverk palliasjon

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold og Telemark, Vestfold (USHT-V) arrangere et læringsnettverk i palliasjon til utviklingshemmede (dette vil i første omgang være en pilot for å teste ut en ny tiltakspakke som er utviklet av USHT-V).

Pågående
Ressursnettverk for barnepalliasjon

Barnepalliasjon er en aktiv og helhetlig støtte til barnets og familiens fysisk, psykisk, sosial og eksistensielle behov, som starter ved diagnosetidspunkt og varer livet ut, med etterfølgende oppfølging for familie.” (WHO, 1998)

Periode: Pågående | Pågående
Ressursnettverk for ferdighetstrening og simulering

Dette er et ressursnettverk for ferdighetstrening og simulering i Vestfold. Målet med nettverket er å utarbeide en felles standard på ulike områder og kompetanseheving.

Agder | Avsluttet
Konferanse for ansatte i Agder som arbeider innen habiliteringsfeltet

I samarbeid med Statsforvalteren i Agder arrangerer USHT Agder en konferanse for alle ansatte innen for fagområdet habilitering. Konferansen holdes 5.-6. desember 2023.

Periode: 2023 | Agder | Pågår
Ernæring - fagdag del 1 og del 2

Helsedirektoratet lanserte 2022 ny Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring. USHT ønsker å bidra til implementering av retningslinjen i kommunene og arrangerer derfor to fagdager i tema ernæring med støtte fra Statsforvalter. På fagdagene deler vi retningslinjen opp i to fagdager.

Periode: 2023-2024 | Viken (Østfold) | Pågående
Pårørendestrategi: nettverksarbeid for Østfold-kommuner

Høsten 2023 etableres et nettverk for pårørendekoordinatorer og pårørendekontakter i Østfold-kommunene. Kommunehelsetjenesten bør jobbe for at et systematisk samarbeid med pårørende er integrert og er en naturlig del av tjenesteytingen, samt at pårørende skal oppleve at det er lett å komme i kontakt med tjenestene, at de blir hørt og medvirker.

1 2 3 4 5 6 7 > >>