Alle aktiviteter

Tema

Fagnettverk og arrangement

Periode: 2023-2024 | Viken (Østfold) | Pågående
Pårørendestrategi: nettverksarbeid for Østfold-kommuner

Høsten 2023 etableres et nettverk for pårørendekoordinatorer og pårørendekontakter i Østfold-kommunene. Kommunehelsetjenesten bør jobbe for at et systematisk samarbeid med pårørende er integrert og er en naturlig del av tjenesteytingen, samt at pårørende skal oppleve at det er lett å komme i kontakt med tjenestene, at de blir hørt og medvirker.

Periode: 09.10-12.10.23 | Troms og Finnmark
Invitasjon til å delta på et intervju og brukertest om hørsel

USHT samisk har via prosjektet "Samiske voksne med hørselstap", blitt kontaktet av Norsk helsenett med å få tak i testpersoner i Karasjok. Dette fordi de kan være med å komme med innspill om innholdet om hørsel på helsenorge.no. er nyttig og relevant.

Periode: 2023 | Trøndelag | Pågående
Erfaringskonferanse om utviklingshemming og seksualvennlig miljø

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag er glad for å kunne invitere til erfaringskonferanse om utviklingshemming og seksualvennlig miljø, og en spennende dag med mange gode nasjonale foredragsholdere!

Periode: 2023 | Agder | Avsluttet
Gratis kursholder kurs VIPS praksismodell

USHT Agder inviterer i samarbeid med Aldring og helse til VIPS praksisveilederkurs. Dette kurset tilsvarer kurset som Aldring og helse arrangerer i sin regi hvert år. Kurset er støttet av Statsforvalteren i Agder og er gratis for deltakerne.

Periode: 2023-2024 | Viken (Østfold) | Pågående
CRPD-nettverk for fagpersoner i tjenester til personer med utviklingshemming i Østfold

I 2006 ble FN-konvensjonen om CRPD vedtatt. Den handler om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. I to år fremover får kommunene anledning til å delta i USHTs nettverk der ulike tiltak skal bedre levekårene og livskvaliteten til personer med funksjonsnedsettelser. Vårt mål er å øke kunnskapen om CRPD og legge til rette for erfaringsdeling på tvers av kommunene i Østfold. Nettverket skal gjøre CRPD kjent og bidra til at den blir forstått og konkretisert slik at kommunene blir bevisst mangler og jobber med konkrete forbedringsprosesser.

Trøndelag | Aktiv
Utviklingskonferansen

Som en del av den årlige aktiviteten i USHT, Trøndelag, arrangeres Utviklingskonferansen. Konferansens målgruppe er fagutviklere, ressurspersoner og avdelingsledere i de kommunale helse og omsorgstjenestene. Tema for konferansen varierer fra år til år.

Trøndelag | Aktiv
Nettverk "Barn som pårørende"

Kommuner som ønsker å utvikle arbeidet sitt for «Barn som pårørende» inviteres til å delta i et regionalt fagnettverk.

Periode: 2023- | Viken (Akershus) | Pågående
Veiledning i "Lyst på livet"

Lyst på livet er et helsefremmende og forebyggende konsept hvor eldre møtes i grupper over tid og arbeider med å styrke helse og livsglede.

Innlandet | Pågående
Lynkurs i velferdsteknologi (VFT)

I samarbeid med Helseinn og nettverkakoordinater VFT Innlandet, har vi utviklet et lynkurs i VFT. Kurset vil bidra til å skape en grunnleggende forståelse for hva VFT er og hva vi kan oppnå. Hensikten er å etablere en felles forståelse/begrepsapparat. Vi berører alle emnene i VFT ABC, og kurset vil gi et godt utgangspunkt for å gjennomføre den som e-læringskurs i etterkant. Varighet: 3 timer.

Periode: 2023- | Viken (Akershus) | Pågående
Nettverk: "Adferd som utfordrer"

«En god latter, en god samtale, et fint kompliment eller noe annet hyggelig kan gjøre at en god følelse blir sittende som velvære i kroppen og kanskje som et smil om munnen en god stund. Det er sånn med de vonde episodene også.» Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen

Periode: 2023 | Viken (Østfold) | Pågående
Webinarserie om "Trygghetsstandard i sykehjem" for Østfold-kommuner

Utviklingssenteret vil i 6 webinarer presentere verktøyet som skal støtte ledere i organisering og systematisk oppfølging for kontinuerlig kvalitetsforbedring.

Periode: 2023 | Agder øst | Avsluttet
Kick-off samling Trygghetsstandard i sykehjem og forbedringsarbeid

Trygghetsstandard i sykehjem er et verktøy som skal støtte sykehjemsledere i arbeidet med kontinuerlig forbedringsarbeid.

Periode: 2022- | Viken (Akershus) | Pågående
Velferdsteknologi fagdager til inspirasjon

I samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken har vi etablert et fagforum som skal jobbe for spredning av velferdsteknologi i vårt område. Vi arrangerer fagdager for velferdsteknologi to ganger i året – en fysisk og en digital!

Periode: 2022- | Innlandet | Pågående
AKS nettverk Innlandet (Avansert klinisk allmennsykepleier)

Fagnettverk for AKS i Innlandet

Periode: 2022-2024 | Troms, Nordland, Finnmark | Pågående
Webinarserie: Trygghetsstandard i sykehjem

Vi har utarbeidet en læringsressurs med kunnskapsbaserte og erfaringsbaserte webinarer tilknyttet temaene i lederverktøyet «Trygghetsstandard i sykehjem». I tillegg til webinarene er det utarbeidet refleksjonsoppgaver til hvert tema. Refleksjonsoppgavene retter seg mot ledere i sykehjem, og kan brukes i arbeidet med implementering av trygghetsstandarden.

Innlandet | pågående
Etikknettverket Innlandet

Etikknettverket for kommunale helse- og omsorgstjenester i Innlandet.

Periode: 2022 | Vestland | Gjennomført
Digital inspirasjonsdag - velferdsteknologi i tenestene til personer med utviklingshemming

USHT Vestland (Sogn og Fjordane), USHT Helse Fonna og USHT Vestland (Hordaland) arrangerer ein gratis heildigital inspirasjonsdag om velferdsteknologi i tenestene til personar med utviklingshemming.

Periode: 2022 | Innlandet (Hedmark) | Pågående
Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

Vi arrangere webinarer, fagdager, nettverkssamlinger, læringsnettverk og proACT instruktørkurs.

Innlandet (Hedmark) | Pågående
Sterk og stødig i Innlandet (Hedmark)

Forebyggende gruppetrening for eldre. Gruppene ledes av frivillige med oppfølging og veiledning fra fysioterapeut i kommunen.

Pågående
Fagnettverk for smittevern i Telemark

Hensikten med nettverket er å møtes for å dele kunnskap og erfaring, samt inspirere hverandre til åvidereutvikling av smittevernsarbeidet.

< 1 2 3 4 5 6 7 > >>