Alle aktiviteter

Tema

Fagnettverk og arrangement

Periode: 2017 - | Viken (Østfold) | Pågående
Palliativ omsorg og behandling

Tidligere organiserte USHT Viken (Østfold) en kompetanseturné om palliasjon med fagdager og konferanse og fylkesnettverk for ansatte innen palliasjon. Les videre for å se hvordan dette videreføres

Oslo | Nasjonalt senter for aldring og helse har tatt over driften
«Takk, bare bra…» (Tbb)

«Takk, bare bra…» (Tbb) er et kurs i forebygging og mestring av depresjon som er spesielt utviklet for eldre mennesker over 60 år. På kurset lærer de eldre ulike kognitive metoder for hjelp til selvhjelp. 

Periode: 2019 - | Viken (Østfold) | Pågående
Nettverk for ledelse og fagutvikling i Østfold-kommunene

Fagnettverkets formål er erfaringsutveksling, nettverksbygging og utvikling av kompetanse knyttet til ledelse, fag- og kompetanseutvikling. Arbeidet med Leve hele livet-reformen står sentralt.

Periode: 16.-19. april 2018 | Nordland | Avsluttet
Pasientsikkerhetsuka 2018

Et program med opplærings- og kompetansehevende innhold for alle ansatte i pleie- og omsorg i Vefsn kommune. Variert innhold, med temakurs og undervisning i praktiske prosedyrer. Dette inkluderte parallelle sesjoner hver dag, samt kveldsforedrag.

Periode: Oktober 2018 - Desember 2019 | Nordland | Avsluttet
Mestringstreff for personer med hjerneslag og deres nærmeste pårørende i Lofoten

Lærings- og mestringstilbud for pasient og pårørende; med mål om å øke mestring, og lære seg å leve med. Ved hjelp av et gruppebasert fagledet tilbud med rom til kompetanseheving om diagnosen hjerneslag, få verktøy til hvordan mestre og god tid til erfaringsutveksling med andre i lignede situasjon.

Periode: Ut 2019 | Møre og Romsdal | Avsluttet
Etablere fagnettverk for økt kvalitet i tjenesten til personer med utviklingshemming

Vi ønsker å etablere fagnettverk for medarbeidere som yter tjenester til personer med utviklingshemming i kommunene i Møre og Romsdal. Nettverket skal arbeide med å sikre kunnskapsbasert praksis, samt utvikling og utveksling av kompetanse på tvers av kommunegrenser og omsorgsnivå. 

Periode: Avsluttet | Telemark | Avsluttet
Kompetansenettverk innen velferdsteknologi

Velferdsteknologi er nasjonal satsing hvor målet er å skape en tryggere og enklere hverdag for brukere, pårørende og omsorgspersonell.

Periode: Pågående
Fagnettverk demens

Interkommunalt fagnettverk innen demens i Vestfold er et kompetansenettverk mellom kommunene i Vestfold, Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og sykehuset i Vestfold representert ved alderspsykiatrisk poliklinikk.

Periode: Nettverkets nye struktur er planlagt ferdig september 2018 | Akershus | Avsluttet
Reetablering av fag/kompetansenettverk palliasjon

USHT startet i 2017 et samarbeid med Palliativt senter Ahus og kompetansesenter for lindrende behandling i Helse Sørøst for å reetablere et fag/kompetansenettverk innenfor palliasjon i Ahus’ opptaksområde

Akershus | Pågående
Nettverk for hukommelseskoordinatorer og -team (demensnettverk)

En arena for kompetanseheving, fagutvikling, erfaringsutveksling og etisk refleksjon.

Periode: 8. november 2018 | Vest-Agder | Pågående
Fagdag om palliasjon og demens

7. november 2017 deltok 280 ansatte i spesialist- og kommunehelsetjenesten i Aust- og Vest-Agder på fagdag om palliasjon og demens. Det planlegges ny fagdag 8. november 2018, med hovedtemaene «Den forberedende samtalen», delir samt ivaretakelse av pårørende.

Periode: Kontinuerlig | Vestfold | Pågående
Fagnettverk tjenester til personer med utviklingshemming

Fagnettverk for ansatte som gir tjenester til mennesker med utviklingshemming og/eller gjennomgripende utviklingsforstyrrelser i kommunene i Vestfold.

Periode: Avsluttet | Vestfold | Avsluttet
Vestfoldforum for alders- og sykehjemsmedisin

Et forum som bidrar til nettverksbygging og faglig oppdatering for sykehjemsleger og leger innen geriatrifeltet i Vestfold. Fokus på samhandling mellom faggrupper og nivåene i helsetjenesten.

Periode: 2018 | Vest-Agder | Avsluttet
Fagdag: Legemiddelgjennomgang i kommunehelsetjenesten i Agder

22. januar deltok 247 ansatte på fagdag i Kristiansand for å øke sin kompetanse på gjennomføring av legemiddelgjennomgang i sin tjeneste. Deltakerne fra 20 kommuner fikk høre forelesere med erfaring og engasjement til ulike brukergrupper og tjenester.

Periode: Kontinuerlig | Vestfold | Pågående
Fagnettverk psykisk helse og rus

Fagnettverket psykisk helse og rus er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene i region Vestfold, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT-V).

Periode: Kontinuerlig | Vestfold | Pågående
Fagnettverk rehabilitering

Dette er et interkommunalt fagnettverk for medarbeidere som arbeider med rehabilitering i Vestfold. Utviklingssenteret har et ansvar for å koordinere og lede nettverket.

Periode: Kontinuerlig | Vestfold | Pågående
Ressursnettverk for kreftomsorg og lindring

Fagnettverk for alle ressurssykepleiere innen kreftomsorg og lindrende behandling. Et tilbud til alle kommunene i Vestfold der det er representanter fra hjemmesykepleien og sykehjem. Sykehuset i Vestfold har også representanter i nettverket. Fagnettverket er et samarbeid mellom Utviklingssenteret og sykehuset i Vestfold.

Periode: 2007- | Vest-Agder | Pågående
Interkommunalt fagnettverk i lindrende behandling og omsorg

Fagnettverket skal være en pådriver for kunnskap- og kvalitetsutvikling i kommunene gjennom formidling og spredning av prosjekt/forskningsresultat, kunnskap og erfaring. Et vesentlig delmål er å oppnå større grad kunnskapsbasert praksis i omsorgstjenesten.

Periode: Forbedringsnettverk Lofoten er implementert, og er en pågående aktivitet i USHT Nordland. | Nordland | Avsluttet
Forbedringsnettverk

Forbedringsnettverk Lofoten er et nettverk for helseledere, leger og andre med interesse for forbedring og utvikling av helsetjenestene i Lofoten.

Periode: 2015- | Vestland (Sogn og Fjordane) | Pågående
Fagnettverk eldremedisin/eldreomsorg

Fagnettverket er for tilsette i kommunar og helseføretak. Deltakarane har fått ein felles møteplass med fokus på fag, pasienttryggleik og samhandling.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 >