Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 811286808

Hjemmetjenestens deltagelse i tverrfaglig team

Publisert 08. august 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Hjemmesykepleien har møtt ukentlig på tverrfaglig team på kortidsavdeling på Bråta. Hospitering Bråta kortid og hjemmetjenesten - alle ansatte.

Prosjektansvarlig:

USHT Buskerud – Bidrar med stimuleringsmidler og veiledning. USHT Buskerud samler prosjektledere, som mottar midler, til en felles arena for erfaringsdeling og hvor prosjektansvarlig presenterer sitt prosjekt for de andre.

Finansieringskilde: Tilskudd fra USHT og egenfinansiering

Prosjektleder: anettekristine.petersen@neiker.no og jeanette.nordnes.vislie@neiker.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Buskerud
Status: Avsluttet
Periode: Høsten 2018. Avsluttet 31.12.2018 – foreligger ingen rapport.
Ferdig: 2018

Foto: Illustrasjonsbilde Getty Images

Vi ønsker gjennom dette prosjektet å se om et samarbeid mellom institusjonen og hjemmetjenesten fører til at man jobber mer rettet mot hjemreise og at pasienten i større grad mestrer de gjøremål som innebærer å bo hjemme. Vi har sett at de møtene man i dag har med hjemmetjenesten ofte er rett før utreise og at det da er for sent i forhold til å fokusere på de rette tiltakene for at pasienten kan bo lengst mulig hjemme.

Vi har sett at pasienter som kommer fra institusjonen ofte kommer hjem med stort omfang av tjenester. Dette kan ha bakgrunn i at de under oppholdet ikke har hatt fokus på de riktige tiltakene i forhold til hvordan pasienten fungerer hjemme. Vi ønsker gjennom dette prosjektet å se om et samarbeid mellom institusjonen og hjemmetjenesten fører til at man jobber mer rettet mot hjemreise og at pasienten i større grad mestrer de gjøremål som innebærer å bo hjemme. Vi har sett at de møtene man i dag har med hjemmetjenesten ofte er rett før utreise og at det da er for sent i forhold til å fokusere på de rette tiltakene for at pasienten kan bo lengst mulig hjemme.

Mål

Pasientene reiser ut fra Bråta korttid med riktig omfang på hjemmetjenester ut i fra dagens situasjon.

Tiltak og gjennomføring

Alle ansatte i hjemmetjenesten arbeidslag 2 og Bråta korttid har hospitert. Alle ansatte fikk to spørsmål de skulle besvare.

  1. En positiv erfaring fra stedet du hospiterte på.
  2. Et forslag til forbedring fra stedet du hospiterte på.

Fagkoordinerende sykepleier fra hjemmetjenesten har møtt på tverrfaglige møter på Bråta korttid hver mandag. 1 times møte.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Fått bedre innsikt i hvordan det jobbes på de respektive stedene. Fått større forståelse for hverandres hverdag.

Sett hvordan pasientene funger i eget hjem/ institusjon.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Vi har sett at det er nyttig at hjemmetjenesten er med i diskusjon rundt pasientens opphold/forløp. Hjemmetjenesten kan bidra med viktig informasjon som gjør det enklere å jobbe målrettet mot hjemreise og riktig tjenestenivå.

Vi ser at dette er ressurskrevende for hjemmetjenesten å skulle møte på tverrfaglige møter flere ganger per uke. Det er tilsvarende behov på de 3 andre avdelingene. Ønsker å se på andre måter å kommunisere/ delta i møte på. Eks. videomøte.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Vi deler resultatene med USHT Buskerud og egen virksomhet. Hvis man hadde funnet en annen måte å delta i møte på uten fysisk oppmøte så kan dette overføres til samarbeid med andre virksomheter, f.eks. psykisk helse, langtidssykehjem.

Resultater

Nyttig med hospitering.

Nyttig med deltagelse på tverrfaglig team. Bra diskusjoner rundt pasientens situasjon og for å lage felles planer fremover.

Pasienten får riktigere tjenester under oppholdet på korttid og ved hjemreise.