Utviklingssentrene

Pågående

Periode: 2023- | Viken (Akershus) | Pågående
Podkast - kunnskapspåfyll fra USHT

Du finner den på Spotify og Apple podcasts.

Periode: 2023-2025 | Viken (Akershus) | Pågående
Utvikle, beholde og fasilitere observasjonskompetanse og handlingsberedskap for kommunale helse- og omsorgstjenester

Tilbakemeldinger fra kommunene er at de har behov for å få en instruktører/fasilitator-veileder og et kontaktpunkt for veiledning og spørsmål rundt KlinObsKommune. 

Periode: 2023 | Viken (Akershus) | Pågår
Utvikling av opplæring i forbedringskunnskap

Kunnskap om kvalitetsforbedring er nødvendig for å utvikle og forbedre tjenestene slik at pasient, bruker og pårørende til enhver tid mottar den beste tilgjengelig diagnostikk, behandling og oppfølgning (fra "I trygge hender 24-7"). Men hvordan kan vi bidra til at både medarbeidere, ressurspersoner og ledere har nødvendig kunnskap?

Periode: 2020-2025 | Viken (Akershus) | Pågående
Betydning av kommunale helse- og omsorgstjenester: Et måleverktøy for tjenesterelatert livskvalitet (QUALcare)

I dette prosjektet oversetter vi et engelsk kartleggingsverktøy The Adult Social Care Outcomes Toolkit, (ASCOT) og tester dette ut i en norsk kontekst. Verktøyet måler betydningen av omsorgstjenestene som ytes for livskvaliteten til tjenestemottakerne og kan benyttes på tvers av tjenesteområder som hjemmetjeneste, omsorgsbolig og sykehjem. Tjenesterelatert livskvalitet måles gjennom åtte domener som dekker behov som mat, sikkerhet, aktivitet, sosial deltagelse og verdighet. USHT Viken (Akershus) rekrutterer omkring 165 deltakere til prosjektet.

1

Avsluttet

Periode: 2022-2024 | Viken (Akershus) | Avsluttet
“Rett tiltak til rett tid”

Prosjektet skal bidra til at personer med kognitiv svikt/demens og deres pårørende fanges opp og tilbys systematisk oppfølging der de bor, gjennom å etablere og gjennomføre et læringsnettverk for ansatte og ledere i kommunehelsetjenesten.

Avsluttet
«Sammen om kvalitet på lik linje» - et nettverkssamarbeid mellom Oslo og Viken

Økt kvalitet på tjenester til personer med utviklingshemming i Oslo og Viken.

Periode: 2020 | Viken | Avsluttet
Utvikling av "E-læring for ressurspersoner og deres ledere"

Vi håper at E-læringen for ressurspersoner og deres ledere vil bidra til godt felles samarbeid om kompetanseutvikling, og til at fagpersonene får ekstra kompetanse i forbedringsarbeid og kompetanseutvikling med enkle verktøy. Vi håper det vil bidra til å lære for å lære videre og få mulighet til å utvikle seg og oppleve mestring. E-læringen ligger fritt tilgjengelig på KS Læring og på Kompetansebroen.

Periode: 2017-2020 | Viken | Avsluttet
Spredningsprosjektet i velferdsteknologi på Nedre Romerike

Spredningsprosjektet i Velferdsteknologi på Nedre Romerike, som har pågått siden 2017, er et samarbeid mellom 3 kommuner. Kommunene i samarbeidet skal implementere trygghets- og mestringsteknologi på sykehjem, i hjemmebaserte tjenester og i bo- og omsorgstjenesten. Utviklingssenteret er prosjektkoordinator fra september 2020.

Periode: 2020 | Viken | Avsluttet
Digitalt læringsløp i dokumentasjon av helsehjelp

God dokumentasjonspraksis er et nødvendig grunnlag for god kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Opplæring og kunnskap om dokumentasjon av helsehjelp handler ikke bare om fagsystem. Det handler vel så mye om å forstå hvorfor vi dokumenterer, om informasjonsformidling og kommunikasjon, og om hvordan dokumentasjon og kvalitet/pasientsikkerhet henger sammen. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>