Utviklingssentrene

Pågående

Periode: 2024- | Troms | Pågående
Webinarserie: Den lille forskjellen

Palliasjon er et fagområde som mange ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten møter på i sin arbeidshverdag. Helsepersonell etterspør kompetansehevende tiltak innen fagområdet, og gjennom webinarserien ønsker vi at ansatte skal få oppdatert kunnskap og kompetanseheving innen lindrende behandling og omsorg.

Periode: 2024- | Troms | Pågående
Lindrende behandling og omsorg

Gjennom Bo Trygt hjemme-reformen har USHT Troms fått i oppdrag fra Helsedirektoratet om å satse på lindrende behandling og omsorg i 2024. USHT Troms har flere aktiviteter innen satsningsområdet, og samarbeider med fagmiljøene i nord for å tilby muligheten for kompetanseheving innen lindrende behandling og omsorg for alle kommunene i Troms fylke.

Periode: 2024- | Troms | Pågående
Bo trygt hjemme-reformen

Arbeidet etter Leve hele livet- reformen videreføres i Bo trygt hjemme-reformen, og det regionale støtteapparatet fortsetter sitt arbeid. USHT Troms deltar i støtteapparatet som ledes av Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Sammen skal vi bidra til å mobilisere og engasjere kommunene, spre kunnskap, innhold og virkemidler i reformen. Vi tilbyr veiledning og støtte til kommuner i reformsarbeidet.

Periode: 2018- | Troms | Pågående
Ernæringsnettverk

Ernæringsnettverket i Tromsø kommune består av ernæringsfysiolog, representanter fra hver seksjon i Avdeling for helse og omsorg, representant fra Pasientsentrert helsetjenesteteam og USHT Troms.

Periode: 2024- | Troms | Planleggingsfase
Ledernettverk for mellomledere i kommunehelsetjenesten

Etter flere tilbakemeldinger fra kommunene i Troms, vil vi i 2024 etablere et ledernettverk for avdelingsledere, enhetsledere, virksomhetsledere og fagledere/koordinatorer. Nettverket vil etableres på tvers av tjenestene med mulighet for undergrupper.

1 2 3 > >>

Avsluttet

Periode: 2019-2023 | Troms | Avsluttet
Leve hele livet

USHT Troms og Finnmark (Troms) er en del av det regionale støtteapparatet sammen med Statsforvalteren i Troms og Finnmark, KS, USHT Troms og Finnmark (Finnmark) og USHT Samisk. Sammen skal vi mobilisere og engasjere kommunene i fylket, spre kunnskap om reformen, innhold og virkemidler, samt gi tilbud om støtte og veiledning lokalt. Fra 2024 arbeider utviklingssenteret med Bo trygt hjemme-reformen.

Periode: 2023-2024 | Nordland, Troms og Finnmark | Avsluttet
Velferdsteknologiens ABC

Velferdsteknologiens ABC er en gratis grunnleggende opplæringspakke for ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste og andre involverte i velferdsteknologitjenester, og det er svært aktuelt med denne kompetansen i alle ledd.  

Troms | Avsluttet
Rehabiliteringskompetanse i Troms

Gjennom tiltaket ønsker man å etablere en samhandlingsarena for spredning av rehabiliteringskompetanse i kommunehelsetjenesten i Troms.

Periode: 2020-2023 | Troms og Finnmark (Troms) | Avsluttet
Riktig legemiddelbruk i Troms

Samstemming av legemiddellister og tverrfaglig legemiddelgjennomgang er prioriterte satsningsområder i USHT Troms og Finnmark (Troms).

Periode: 2022- 2023 | Troms og Finnmark (Troms) | Avsluttet
Selvbestemmelse og rettssikkerhet for personer med utviklingshemming

Fokus i læringsnettverket er på brukermedvirkning og selvbestemmelse, faglig forsvarlighet, forebygging av makt og tvang og prosedyrer ved bruk av makt og tvang overfor enkelte personer med utviklingshemming. Etiske vurderinger vil være et gjennomgående tema.

1 2 3 4 > >>