Utviklingssentrene

Pågående

Periode: 2023-2025 | Troms | Pågående
Kontinuerlig forbedring som metode

Kommuner og helseforetak skal arbeide systematisk med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, jfr. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid er et ansvar for ledere på alle nivåer i tjenestene. I følge Helsedirektoratet bør det anvendes systematisk forbedringsmetodikk i arbeidet med kvalitetsutvikling og kvalitetsforbedring. 

Periode: 2020- | Troms | Pågående
TID-modellen

TID er et manualbasert verktøy som personalet kan bruke for å utrede, tolke og sette inn tiltak ved atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre psykiske tilstander.

Periode: 2020 -2023 | Troms | Pågående
Dokumentasjon av helsehjelp

Satsingen skal bidra til at kommunene bruker EPJ-systemer på en juridisk-, faglig- og etisk forsvarlig måte.

Periode: 2018- | Troms | Pågående
ABC-opplæring

ABC-opplæringen er tiltak for kompetanseutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester. Opplæringen omfatter ABC-permer på ulike fagområder. Kommuner som ønsker å delta på ABC-opplæringen oppnevner en eller flere ABC-kontakter, som er våre, og Aldring og helse sine kontaktpersoner i hver kommune. Dersom du ikke vet hvem som er ABC-kontakt i din kommune, kan du ta kontakt med oss, så hjelper vi deg.

<< < 1 2 3

Avsluttet

Periode: 2019-2023 | Troms | Avsluttet
Leve hele livet

USHT Troms og Finnmark (Troms) er en del av det regionale støtteapparatet sammen med Statsforvalteren i Troms og Finnmark, KS, USHT Troms og Finnmark (Finnmark) og USHT Samisk. Sammen skal vi mobilisere og engasjere kommunene i fylket, spre kunnskap om reformen, innhold og virkemidler, samt gi tilbud om støtte og veiledning lokalt. Fra 2024 arbeider utviklingssenteret med Bo trygt hjemme-reformen.

Periode: 2023-2024 | Nordland, Troms og Finnmark | Avsluttet
Velferdsteknologiens ABC

Velferdsteknologiens ABC er en gratis grunnleggende opplæringspakke for ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste og andre involverte i velferdsteknologitjenester, og det er svært aktuelt med denne kompetansen i alle ledd.  

Troms | Avsluttet
Rehabiliteringskompetanse i Troms

Gjennom tiltaket ønsker man å etablere en samhandlingsarena for spredning av rehabiliteringskompetanse i kommunehelsetjenesten i Troms.

Periode: 2020-2023 | Troms og Finnmark (Troms) | Avsluttet
Riktig legemiddelbruk i Troms

Samstemming av legemiddellister og tverrfaglig legemiddelgjennomgang er prioriterte satsningsområder i USHT Troms og Finnmark (Troms).

Periode: 2022- 2023 | Troms og Finnmark (Troms) | Avsluttet
Selvbestemmelse og rettssikkerhet for personer med utviklingshemming

Fokus i læringsnettverket er på brukermedvirkning og selvbestemmelse, faglig forsvarlighet, forebygging av makt og tvang og prosedyrer ved bruk av makt og tvang overfor enkelte personer med utviklingshemming. Etiske vurderinger vil være et gjennomgående tema.

1 2 3 4 > >>