Alle prosjekter

Tema

Prosjekter

På denne siden finner du de 50 nyeste prosjektene fra sentrene, sortert på publiseringsdato. Bruk venstremenyen for flere prosjekter, sortert på tema.

Periode: 2023 - 2024 | Telemark | Avsluttet
Forbedringsutdanning i Tinn kommune

Tinn kommune har ved flere anledninger etterspurt opplæring innen ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. USHT Telemark er fornøyd med at vi fikk kjøre en pilot i forhold til forbedringsutdanning i Tinn. Det har gitt oss erfaringer vi kan dra nytte av senere.

Periode: 2024 | Østfold | Pågående
Fremtidsrettet organisering av kompetanse med utgangspunkt i KlinObsKommune

Vi ønsker å se på hvordan fasilitatorer med erfaringer fra KlinObsKommune også kan benyttes i andre kompetansebehov. Hvordan bør observasjons- og vurderingskompetanse prioriteres mot andre kompetansebehov i løpet av 1, 3 eller 5 år? Hvor ofte er det behov for repetisjon?

Periode: 2024 | Østfold | Pågående
Tiltakspakke demens Østfold

Tiltakspakken skal sikre at personer med demens og deres pårørende får systematisk og forutsigbar oppfølging.

Periode: 2024 | Østfold | Pågående
Hvordan imøtekomme anbefalinger og krav i veilederen gode helse- og omsorgstjenester på en bærekraftig måte?

Prosjektet skal utvikle fleksible fasilitatorer som kan fasilitere ut ifra behov som beskrives i kompetanseplaner eller behov som oppstår mer «akutt». Helsedirektoratet finansierer tiltaket.

Periode: 2020 | Trøndelag | Pågående
YPMD Trøndelag

Et Helsekompetansekurs for yngre personer med demens og deres pårørende.

Pågående
Status pilotprosjektet «Samiske voksne med hørselstap» i Kárášjohka/Karasjok

Hvordan møte samiske pasienter med hørselstap i helsesektoren – ivaretatt eller ignorert?

Periode: 2022-2025 | Innlandet | Pågående
Interregionalt samhandlingsprosjekt for felles anskaffelse av velferdsteknologi

Seks innlandskommuner er formelt forpliktet og samordnet i den hensikt å anskaffe og innføre en felles plattform for velferdsteknologi, tekniske løsninger og responstjeneste.

Periode: 2023-2025 | Innlandet | Pågående
Nasjonalt velferdsteknologiprogram – videreføring i nytt nettverk

Kommunene i det opprinnelige 12-1 nettverket var fra begynnelsen av 2023 ikke lenger deltagere i det nasjonale programmet for velferdsteknologi, men USHT har videreført et samarbeid med deler av det interregionale velferdsteknologinettverket i prosjekt ØUGE (Øyer, USHT, Gjøvikregionen, Eidskog).

Periode: August 2023 - desember 2024 | Nasjonalt | Pågående
Prosjekt om ta i bruk eksisterende e-læringsressurser

USHT Vestland (Hordaland) er sammen med USHT Agder (Vest) samarbeidspartnere i prosjekt eid av NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede). Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam og Karde AS har prosjektledelsen.

Periode: 2023 | Nordland | Pågående
Kommunal tannpleier

Pilotprosjektet kommunal tannpleier er initiert av Helsedirektoratet, og har som mål å bedre samhandling mellom kommunale helse- og omsorgstjenester og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten

Periode: 2023-2025 | Hedmark | pågående
Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver «Pårørende skal også bo trygt hjemme»

Gjennom prosjektet vil USHT Innlandet (Hedmark) styrke kommunene til å jobbe helhetlig og systematisk med involvering og ivaretagelse av pårørende.

Periode: 2023 - | Møre og Romsdal | Pågående
Et kvalitetsløft i tjenestene til personer med utviklingshemming

Ålesund kommune og USHT Møre og Romsdal har inngått et samarbeidsprosjekt med målsetting om å øke kvaliteten i tjenestene til personer med utviklingshemming, gjennom kompetansehevende tiltak og implementering av helsedirektoratets veileder «gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming». Arbeidet er lederforankret og nettverksbasert.

Periode: 2023-2025 | Innlandet | Pågående
CRPD i fokus: økt kunnskap og mulighet til å påvirke

Spennende prosjekt om rettigheter til personer med utviklingshemming. Målet er blant annet at flere får mulighet til å påvirke tjenestene sine, og får økt kunnskap om hvordan. Hvis du syns dette høres spennende ut så kan du ta kontakt med oss og/eller delta på informasjonsmøte.

Periode: 2022-2023 | Innlandet (Oppland) | Avsluttet
Strategisk arbeid om pårørende

Pårørendeundersøkelsen IVARETATT? og ny modul i Sett, hørt og forstått –Opplæringsprogram om pårørende

Periode: 2023-2024 | Innlandet (Oppland) | Avsluttet
Systematisk pårørendearbeid

Oppfølging av pårørendeundersøkelsen IVARETATT? og Sett, hørt og forstått -opplæringsprogram om pårørende. I tillegg modell for fleksibelt og behovsrettet avlastningstilbud

Periode: 2023- | Viken (Akershus) | Pågående
Podkast - kunnskapspåfyll fra USHT

Du finner den på Spotify og Apple podcasts.

Periode: 2022-2024 | Vestfold | Pågående
Revidering av Veiledende planer

I 2015 inngikk Utviklingssenteret i Vestfold et samarbeid med Norsk sykepleieforbund et samarbeidsprosjekt om å utvikle nasjonale veiledende planer for kommunehelsetjenesten. Det ble da laget 14 veiledende planer basert på innsatsområder fra Pasientsikkerhetsprogrammet. Planene som ble laget ble integrert i EPJ systemer Cosdoc som en tilleggsmodul.

Pågående
Revidering av veiledende planer

I 2015 inngikk Utviklingssenteret i Vestfold et samarbeid med Norsk sykepleieforbund et samarbeidsprosjekt om å utvikle nasjonale veiledende planer for kommunehelsetjenesten. Det ble da laget 14 veiledende planer basert på innsatsområder fra Pasientsikkerhetsprogrammet. Planene som ble laget ble integrert i EPJ systemer Cosdoc som en tilleggsmodul.

Pågående
Gode demensforløp og veiviser demens

Utviklingssenteret i 2022 fått midler fra Helsedirektoratet til implementering av prosjekter tilknyttet Gode demensforløp og Veiviser demens. Veiviser demens er et verktøy som skal gi helsepersonell praktiske råd om hvordan nasjonal faglig retningslinje om demens kan utføres i praksis. Målet er å tilby personer med demens rett tiltak eller tjeneste til rett tid.

Pågående
Trygghetsstandard i sykehjem

Trygghetsstandard i sykehjem er et digitalt verktøy som skal støtte sykehjemsledere i organisering, og systematisk oppfølging av kvalitetsforbedringsarbeidet.

Periode: 2023-2024 | Vestfold | Pågående
Forebygging av selvmord hos eldre

Å bygge et samfunn hvor det er plass til alle, hvor alle føler seg inkludert og en del av et fellesskap er viktige forutsetninger som setter rammer for livsbetingelser og hvordan vi ser på vår egen aldring.

Periode: 2023-2024 | Vestland | Pågår
Praksisnær veiledning for økt beslutningsstøtte til personer med utviklingshemming

Prosjektet har som intensjon å bringe kunnskap om beslutningsstøtte til kommunalt ansatte i helse – og omsorgstjenester som arbeider med personer med utviklingshemming. Intensjonen er også å samle data om de ansattes opplevelser og erfaringer med å gi beslutningsstøtte.

Periode: 2022-2023 | Viken (Østfold) | Avsluttet
Felles simuleringstrening i observasjons- og vurderings- og handlingskompetanse for hjemmesykepleie og legevakten

Hvordan kan ulike enheter i kommunehelsetjenesten organisere tverr-faglig/-etatlig simulering med utgangspunkt i egne kompetansebehov?

Periode: 2021-2023 | Troms og Finnmark | Avsluttet
Filmprosjektet med etiske refleksjonskort ble lansert 14. april

Digitaliseringsprosjektet som har gått over to skoleår i samarbeid med elever fra media og kommunikasjon ved Samisk videregående skole i Karasjok.

Periode: 2023-2025 | Viken (Akershus) | Pågående
Utvikle, beholde og fasilitere observasjonskompetanse og handlingsberedskap for kommunale helse- og omsorgstjenester

Tilbakemeldinger fra kommunene er at de har behov for å få en instruktører/fasilitator-veileder og et kontaktpunkt for veiledning og spørsmål rundt KlinObsKommune. 

Periode: 2023 | Viken (Akershus) | Pågår
Utvikling av opplæring i forbedringskunnskap

Kunnskap om kvalitetsforbedring er nødvendig for å utvikle og forbedre tjenestene slik at pasient, bruker og pårørende til enhver tid mottar den beste tilgjengelig diagnostikk, behandling og oppfølgning (fra "I trygge hender 24-7"). Men hvordan kan vi bidra til at både medarbeidere, ressurspersoner og ledere har nødvendig kunnskap?

Periode: Videreføringsprosjekt 2022-2023 Prosjekt 2021-2022 | Oslo | Pågående
Miniutstillinger på sykehjem og dagaktivitetstilbud i Oslo

Miniutstilling er små tematiske utstillinger for personer med demens på dagaktivitet, dagsenter og sykehjem i Oslo. Miniutstillingene er laget av ulike museer. Samarbeidspartnere i prosjektet og videreføringsprosjektet er Oslomuseet, Teknisk Museum, Jødisk Museum, Oslo skolemuseum, Jernbanemuseet, Forsvarsmuseet, Nasjonalforeningen Oslo demensforening, Sykehjemsetaten og Senter for fagutvikling og forskning/USHT, Oslo kommune. Prosjektet er finansiert med midler fra Damstiftelsen, Kulturrådet og Den Kulturelle Spaserstokken i Oslo kommune.

Periode: 2020-2025 | Viken (Akershus) | Pågående
Betydning av kommunale helse- og omsorgstjenester: Et måleverktøy for tjenesterelatert livskvalitet (QUALcare)

I dette prosjektet oversetter vi et engelsk kartleggingsverktøy The Adult Social Care Outcomes Toolkit, (ASCOT) og tester dette ut i en norsk kontekst. Verktøyet måler betydningen av omsorgstjenestene som ytes for livskvaliteten til tjenestemottakerne og kan benyttes på tvers av tjenesteområder som hjemmetjeneste, omsorgsbolig og sykehjem. Tjenesterelatert livskvalitet måles gjennom åtte domener som dekker behov som mat, sikkerhet, aktivitet, sosial deltagelse og verdighet. USHT Viken (Akershus) rekrutterer omkring 165 deltakere til prosjektet.

Periode: 2022 - 2023 | Rogaland | Pågående
Gode demensforløp i kommunene

Kommuner som deltar i «Gode demensforløp i kommunene» jobber på ulike måter med å forbedre tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende.

Avsluttet
Giella ja servvoštallan prosjektet avsluttet

Prosjektet med midler fra tiltakspakken for eldre ble forlenget ut 2022, og er nå avsluttet.

Pågående
Frivillighetshåndbok

5. desember 2022 ble Frivillighetshåndbok for sykehjem og aktivitetstilbud, som er utviklet i samarbeid med Verdighetssenteret! I 2023 arbeides det med Frivillighetshåndbok for samarbeid mellom hjemmetjenesten og frivilligheten.

Periode: 2019-2023 | Innlandet (Hedmark) | Pågående
Trenger vi å snakke om det?

Trenger vi å snakke om det (TVÅS)? er et praksisnært kurs om seksualitet og seksuell helse for helse -og sosialfaglig personell. Kurset har særlig fokus på hvordan sykdom, fysisk og psykisk, og ulike funksjonshemminger påvirker den seksuelle helsa.

Rogaland | Pågående
Hvordan bruke Trygghetsstandard i sykehjem i praksis?

Informasjonsfilmen er delt inn i to kortfilmer. Den første informasjonsfilmen handler om hva trygghetsstandard i sykehjem er, oppbygning og bakgrunn for utvikling. Den andre informasjonsfilmen handler om hvordan trygghetsstandard i sykehjem kan brukes i praksis og hvordan måle effekten av lokale forbedringstiltak.

Rogaland | Pågående
Hva er Trygghetsstandard i sykehjem?

Informasjonsfilmen er delt inn i to kortfilmer. Den første informasjonsfilmen handler om hva trygghetsstandard i sykehjem er, oppbygning og bakgrunn for utvikling. Den andre informasjonsfilmen handler om hvordan trygghetsstandard i sykehjem kan brukes i praksis og hvordan måle effekten av lokale forbedringstiltak.

Periode: 2022 | Møre og Romsdal | Pågående
Fagnettverk for demens

Prosjektet er med på å skape en felles arena for læringsutbytte og kunnskapsformidling på tvers av kommuner og helseforetak. Arbeidet er også knyttet til Demensplanen 2025. Demens er en sykdom som øker i takt med en aldrende befolkning, og det blir viktig i tiden som kommer å være bedre rustet til å møte utfordringene.

Periode: 2022 | Innlandet (Hedmark) | avsluttet
Støtte og avlastning til pårørende

Støtte og avlaste pårørende med store omsorgsoppgaver gjennom en utvidet og videreutviklet kommunal modell. Denne bygger på tidligere modell utviklet ved USHT Innlandet (Hedmark), beskrevet i håndboka «Frivillige gir avlastning til pårørende med store omsorgsoppgaver» (2019). Prosjektet er i drift i Hamar og det står skrevet om tiltaket på s. 53 i Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan (2020).

Periode: 2022 | Troms og Finnmark, Finnmark | Pågående
Samiske voksne med hørselstap

USHT-samisk har igangsatt et pilotprosjekt for "Samiske voksne med hørselstap" i Karasjok med oppstart 1. mai. Involverte samisktalende fagpersoner deltar i prosjektet én dag i måneden. Prosjektet varer ut året med muligens forlengelse.

Periode: 2021 - 2023 | Finnmark | Avsluttet
Digitaliseringsprosjekt i samarbeid med samisk videregående skole i Karasjok

USHT-samisk innledet i 2021 et digitaliseringsprosjekt i samarbeid med elevene på media- og kommunikasjonslinja ved samisk videregående skole i Karasjok og enhetslederne innen helse og omsorg i Karasjok kommune. Prosjektet kom i gang med utgangspunkt i de etiske refleksjonskortene som er utarbeidet ved USHT-samisk i 2011-2012.

Avsluttet
Prosjektmedarbeider fortsetter

Inger Helene A. Eira fortsetter i midlertidig prosjektmedarbeiderstilling.

Periode: 2021 | Oslo | Pågående
Byen da jeg var ung – erindringsnøkler til Oslo

Byen da jeg var ung - erindringsnøkler til Oslo er en samling av ulike temaer knyttet til Oslo i perioden fra 1940-tallet til 1960-tallet. Samlingen av tematiske opplysninger kan brukes i erindringsarbeid og samtaler med eldre mennesker og personer med demens. Tema arkene fungerer som «nøkler» for å framkalle minner fra barndom, ungdomstid og voksenliv

Periode: 2022 - 2023 | Rogaland og Vestland fylke | Pågående
Nettverk "Demens - hva nå?"

Systematisk oppfølgning av personer med demens og deres pårørende i kommunene i Helse Fonna området

Periode: 2022 - 2023 | Østfold | Avsluttet
Simulering av etisk refleksjon og forhåndssamtale

Ferdighet i etisk refleksjon underveis i helsepersonells arbeid er nødvendig for faglig forsvarlige tjenester. I 2022 var ressurssykepleiere i palliasjon og kreftomsorg målgruppe i prosjektet. De fikk simuleringstrening, individuell oppfølging samt undervisning for deltakernes kolleger. I 2023 fikk erfarne syke- og vernepleiere opplæring og veiledning for å fasilitere simuleringstrening i etikkrefleksjon og forhåndssamtale for egne kollegaer.

Periode: F.o.m. mars 2022 t.o.m. mai 2023 | Telemark | Avsluttet
Gode demensforløp

Systematisk oppfølging av personer med demens og deres pårørende

Periode: 2021-2023 | Østfold | Avsluttet
"Rett" tiltak til "rett" tid: Gode demensforløp

USHT Viken (Østfold) har bidratt med faglig veiledning og støtte til kommuner i Østfold som deltok i nettverk.

Trøndelag | Pågående
YPMD Trøndelag

Et et lærings- og mestringstilbud for levelig liv med demenssykdom

Periode: 2022 | Viken (Buskerud) | Avsluttet
“Rett tiltak til rett tid”

Prosjektet skal bidra til at personer med kognitiv svikt/demens og deres pårørende fanges opp og tilbys systematisk oppfølging der de bor, gjennom å etablere og gjennomføre et læringsnettverk for ansatte og ledere i kommunehelsetjenesten.

Innlandet (Oppland) | Pågående
Regionalt velferdsteknologiprosjekt mot barn og unge - KidZa

Prosjektet er Gjøvikregionens satsing på å utvikle en velferdsteknologisk verktøypakke for å gjøre barn og unge med funksjonsnedsettelse i stand til å oppleve høyere grad av mestring og livskvalitet.

Periode: 2021-2023 | Troms og Finnmark (Troms) | Avsluttet
Implementering av Demensplan 2025

USHT Troms har etablert et nettverk for kommunene i tidligere Troms fylke. I nettverket vil vi bistå kommunene med implementeringen av den nye demensplanen, og erfaringsdeling mellom kommunene vil vektlegges. Nettverket vil bestå av både digitale og fysiske samlinger samt webinarer og vil vare ut 2023.

Periode: 2021 | Oslo | Ferdig
Anvendelse og videreutvikling av AKS-rollen i to bydeler i Oslo kommune

En avansert klinisk sykepleier (AKS) er en sykepleier med breddekompetanse og avansert klinisk observasjons-, vurderings- og handlingskompetanse. Gjennom et fagutviklingsprosjekt har vi utforsket hvordan denne kompetansen kan brukes i to bydeler i Oslo kommune.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>