Forsiden/Forskning

Nyeste forskningsprosjekter

Utviklingssentrene legger til rette for og bidrar til forskning. I alle hovedsak kan vi dele forskningsprosjektene inn i fire kategorier: USHT som eier av et forskningsprosjekt, USHT som part i et forskningsprosjekt, USHT som arena i et forskningsprosjekt og USHT som tilrettelegger for forskning gjennom for eksempel bistand til rekruttering. På denne siden finner du alle forskningsprosjektene, sortert på publiseringsdato. Det jobbes med å gjøre alle forskningsprosjektene lettere tilgjengelig ved å dele prosjektene inn i de fire nevnte kategoriene.

Bilde av observasjonspost

Observasjonskompetanse i kommunale helse- og omsorgstjenester

Studere erfaringer ved implentering og bruk av strukturerte verktøy.

Periode: 2015 - 2016|    Akershus Pågående ForskningF
Bilde av en læringsmodell

Tillit fremfor tvang (MEDCED)

De fire utviklingssentrene i vest har veiledet 24 sykehjemsavdelinger, og gitt økt kompetanse om bruk av tillit fremfor tvang til personer med demens.

Periode: 2011 - 2015|    Hordaland Avsluttet ForskningF
Bilde fra et måltid

Ernæring på sykehjem - til beboernes helse og trivsel

Utvikling av kunnskapsbasert praksis på sykehjem innen området ernæring gjennom etablering av og arbeid i et sykepleiernettverk.

Periode: 2007 - 2016|    Hedmark Avsluttet ForskningF
Bilde av grønt gress

Frivillighet i palliativ omsorg - FRIPO

Undersøke ulike aspekt ved uorganisert frivillig arbeid blant alvorlig syke.

Periode: 2015 - 2016|    Aust-Agder Avsluttet ForskningF
Bilde av hender som holdes

Trygg lindrende omsorg i hjemmet

Undersøke opplevelsen av trygghet og livskvalitet til pasienter som mottar lindrende omsorg i hjemmet og deres pårørende.

Periode: 2013-2015|    Hedmark Avsluttet ForskningF
BIlde av skypelogo

Skype mellom beboer og pårørende

Hvordan skape en god arena for videkommunikasjonsteknologi mellom beboer og pårørende i sykehjem?

Periode: Desember 2013 - januar 2016|    Møre og Romsdal Pågående ForskningF
To togskinner møtes

KODE - Kompetanse Om Delirium blant Eldre

Øke kompetanse og etablere gode rutiner for behandling av delirium

Periode: Februar - mai 2015|    Oppland Avsluttet ForskningF
Logo til prosjektet

Kvalitetsarbeid i sykehjem og i hjemmetjenesten

Utvikle spørreskjema, gjennomføre en nasjonal undersøkelse og dokumentere resultater om satsingsområder og omfang av kvalitetsarbeid.

Periode: 2013 - 2015|    Hedmark Avsluttet ForskningF
Logo for trening hver dag

Hverdagstrening for personer med Parkinsons sykdom

Forskningsprosjekt som omfatter individuell tilpasset hjemmetrening og aktiviteter i gruppe med stemmetrening.

Periode: 2012-2014|    Buskerud Avsluttet ForskningF
Illustrasjonsfoto: Eldre kvinne med sitt barnebarn

Å leve godt i eget hjem med demens

Drammen kommune har prøvd ut en ny måte å organisere tjenesten på til hjemmeboende personer med demens

Periode: 2009-2012|    Buskerud Avsluttet ForskningF
Illustrasjonsfoto: Sykepleier

RAFAELA -Et klassifikasjonssystem for sykepleieintensitet

Videreutvikle tjenesten til mottakere av hjemmesykepleie i Drammen kommune ved bruk av RAFAELA klassifikasjonssystem

Periode: 2012-2015|    Buskerud Avsluttet ForskningF
Avkrysning i skjema

Pasienters perspektiv om tjenestekvalitet i hjemmesykepleien

Med brukernes perspektiv skal vi få innsyn i og måle kvaliteten på nødvendig helsehjelp i hjemmesykepleien.

Periode: 2013-2014|    Østfold Avsluttet ForskningF
Eldre mann med PC

Velferdsteknologiske løsninger i pleie- og omsorgstjenesten

Stjørdal kommune prøver ut ulike teknologiske løsninger som bidrar til at bruker kan bo lengre hjemme.

Periode: 2013-2014|    Nord-Trøndelag Pågående ForskningF
Fysisk trening, illustrasjon av øvelser

Fysisk trening til sykehjemspasienter med demenssykdom

Undersøke om fysisk trening med høy intensitet kan ha en positiv effekt på funksjon og livskvalitet hos sykehjemspasienter med demenssykdom

Periode: 2012-2015|    Oslo Avsluttet ForskningF
Forebyggende hjemmebesøk

Forebyggende hjemmebesøk til eldre

Kartlegge hvordan man arbeider med forebyggende hjemmebesøk.

Periode: 2012-2016|    Hordaland Avsluttet ForskningF
Liv Aarseth Lied(tv) og Anne K. Røsvik Roald, geriatriske sykepleiere. Foto: Hallgeir Lied

Modell for forebyggende hjemmebesøk hos eldre

Tydeliggjøre eksisterende kunnskap om temaet, og utvikle en modell for forebyggende hjemmebesøk.

Periode: 2012-2015|    Møre og Romsdal Avsluttet ForskningF
Pleier med en pasient

Fra kaos til kontroll

Styrke helsepersonells handlingskompetanse i omsorg for utagerende personer med demens.

Periode: 2011-2014|    Telemark Avsluttet ForskningF
Sykehjemspasient i rullestor

Forsterket demensomsorg – en distriktsmodell

Bygge opp en kompetent, tverrfaglig gruppe i Hallingdalskommunene for å styrke kvaliteten på tilbudet til personer med demens og adferds- og psykiatriske tilleggssymptomer.

Periode: 2011-2014|    Buskerud Avsluttet ForskningF
Aloe vera-planten

Sykepleieres erfaringer ved bruk av aloe vera og tetre i behandling av sår

Prøve ut naturprodukter som kan gi alternativer til den eksisterende sårbehandling.

Periode: 2010-2011|    Vest-Agder Avsluttet ForskningF
En rød og en blå tannbørste

Forebyggelse av orale infeksjoner hos eldre pasienter i institusjon

Undersøke om systematisk opplæring og bruk av elektrisk tannbørste vil påvirke munnhygienen hos pasienter på sykehjem.

Periode: 2011-2015|    Oslo Avsluttet ForskningF
En blid eldre dame med sin frisør

Vurdering av trivselsskala for beboere i sykehjem

Prøve ut et spørreskjema om beboeres trivsel i sykehjem.

Periode: 2011-2013|    Oslo Avsluttet ForskningF

Vedtak om sykehjemsplass - hvor høye er tersklene?

Intervju med pårørende til sykehjemspasienter, og fagfolk og saksbehandlere fra to mindre kommuner i Oppland og to bydeler i Oslo.

Periode: 2010|    Oslo Avsluttet ForskningF
Eldre mann med hodepine

Lindrende enhet: pasientflyt, kompetanseflyt og kvalitet

Prosjektet studerer lindrende enhet ved Haugtun omsorgssenter som et case.
Periode: 2011-2012|    Oppland Avsluttet ForskningF
Tre eldre damer

Samarbeid og kommunikasjon med pårørende

Undersøkelse av pårørendes opplevelser og erfaringer; utvikling og utprøving av verktøy for kommunikasjon med pårørende.

Periode: 2001-2004|    Hordaland Avsluttet ForskningF
PDA håndholdte terminal

Våke - velferdsteknologisk virkemiddel

Veilednings og refleksjonsverktøy for helsepersonell og helsefagstudenter ved bruk av velferdsteknologi

Periode: 2012-2014|    Møre og Romsdal Avsluttet AnnetF
Bestemor, mor og en ung mann

Prosedyrer for frivillighetsarbeid i sykehjem

Lage struktur og prosedyrer for å iverksette frivillig arbeid ved institusjonen.
Periode: 2007-2008|    Hordaland Avsluttet AnnetF
Norske sedler og mynter

Hva koster demens i Norge?

PostDoc-prosjektet skal belyse bruken av ressurser hos demente personer innenfor helsesektoren og skal komme fram til et estimat på kostnader ved demens.

Periode: 2010 - 2013|    Rogaland Pågående ForskningF
Eldre damer, mor og datter

Demens i familien II

18 måneders kontrollert randomisert studie med 320 pasienter og deres pårørende fra 17 kommuner.

Periode: 2010-2012|    Vest-Agder Avsluttet ForskningF
Ambulanse

Bedre hjelp til den akutt kritiske syke sykehjemspasient

Prosjektet ser på hva som i en gitt situasjon er god behandling av den akutt syke sykehjemspasient.
Periode: 2006 - 2008|    Hordaland Avsluttet ForskningF
Norske lover

Kartleggingsstudie: Innføring av Kap. 4A i pasientrettighetsloven

Kvalitetssikring av innføring av lovregulert tvangsbruk, kap 4A i pasientrettighetsloven overfor brukere med demens i sykehjem og bofellesskap.

Periode: 2009-2011|    Rogaland Avsluttet ForskningF
Utenfor Stokka sykehjem

Bruk av helsetjenester hos eldre rusmisbrukere

Kartlegging av beboerne på en rusavdeling og evaluering av bruken av helse og sosialtjenester i perioden før innleggelse på sykehjem.

Periode: 2009-2011|    Rogaland Avsluttet ForskningF
Logoen til Utviklingssenter

Implementering av utviklingssenter i hjemmetjenester

Intervensjonsprosjektet: å skape en modell ved å fremme deltakelse fra medarbeiderne gjennom dialogkafé og refleksjonsgrupper.

Periode: 2011|    Møre og Romsdal Avsluttet ForskningF
En ansatt går gjennom medisiner

Studie om legemiddelbivirkninger

Beskriver legemiddelforbruket og sammenlikner legemiddelbehandlingen ved to sykehjem med ulik legedekning.
Periode: 2007-2008|    Oslo Avsluttet ForskningF
To hender

Evaluering av etikk-kommuner

Evaluering av deltakelse i og effekten av KS’ samarbeidsprosjekt om etisk kompetanseheving over en toårs –periode. Til sammen 8 kommuner på Agder deltar i satsingen.

Periode: 2011-2013|    Vest-Agder Pågående ForskningF
Intravenøs behandling

Intravenøs behandling i sykehjem

Kan et strukturert opplæringsprogram i intravenøs behandling ved infeksjoner i sykehjem føre til bedre pasientforløp og redusert innleggelse i sykehus?

Periode: 2011-2013|    Vestfold Avsluttet ForskningF
Ansikt av en trist mann

Evaluering av kvalitetsstandard innen terminal omsorg og behandling

Betydningen av kvalitetsstandard for praksis og hvorvidt ansatte har behov for mer kunnskap.

Periode: 2011 - 2012|    Sør-Trøndelag Avsluttet ForskningF
To studenter på sykehjem

Urinkontinensproblematikk på sykehjem

Prosjektets mål er å trene opp sykepleiestudentenes kliniske blikk og praktiske ferdigheter.
Periode: 2008 - 2009|    Sør-Trøndelag Avsluttet ForskningF
To ansatte leser

Urininkontinens – fører økt kunnskap blant ansatte på sykehjem til endret praksis?

Et avdelingsbasert undervisningsprogram som skal lede fram til en bedret praksis med hensyn til utredning, pleie og behandling av pasienter på sykehjem som har urininkontinens.

Periode: 2003 -2006|    Sør-Trøndelag Avsluttet ForskningF
En mann sover

Bruk av lavendel til demente pasienter med uro og forstyrret søvnmønster

Aksjonsforskning: innføring av bruk av aromamus med lavendelolje om natta. Lavendel hadde god effekt for pasienter, og de ansatte opplevde prosjektet som faglig og personlig stimulerende.

Periode: 2009-2010|    Aust-Agder Avsluttet ForskningF
En eldre dame i rød jakke

Utvikling av kvalitative gode tjenestetilbud til brukere i åpen omsorg

Dette prosjektet skal gi svar på hvordan kommunene kan utvikle og vedlikeholde kvalitative gode tjenestetilbud

Periode: 2011-2014|    Nordland Avsluttet ForskningF
En eldre mann

Pårørendes erfaringer knyttet til informasjon og medvirkning i forbindelse med tildeling av sykehjemsplass

Kvalitativ studie med 5 dybdeintervju for å avdekke pårørendes opplevelse av informasjonsutveksling og mulighet for medvirkning ved tildeling av plass på sykehjem.
Periode: 2009-2010|    Møre og Romsdal Avsluttet ForskningF
Prosjektmedarbeidere Liv Aarseth Lied (tv) og Anne Røsvik Roald ved Sunnmøre museum

Aktivitet og sysselsetting for yngre personer med demens

Tilrettelegge aktiviteter og utvikle kompetansemessig, faglig og praktisk samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.
Periode: 2010|    Møre og Romsdal Avsluttet ForskningF
En eldre mann sitter og tenker

"Tettere på" - organisering av hjemmetjenestene til personer med nevrologiske lidelser

Aksjonsforskning som kombinerer utvikling av en ny modell i samhandlingen mellom bruker og primærkontakt, systematisering av tverrfaglig ansvarsgrupper og etablering av lokale ressursgrupper for personalet som yter hjemmebaserte tjenester.

Periode: 2010-2014|    Buskerud Avsluttet ForskningF