Forsiden/Utviklingssentre/Aust-Agder/Prosjekter Aust Agder

Pågår

Sammen om kvalitet og forbedring

I arbeidet med Læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kroniske syke har vi erfart at det i tjenestene er behov for mer kunnskap i forbedringsarbeid. Mye godt arbeid er gjort på sykehuset og i kommunene i læringsnettverket, men det trengs mer kompetanse.

Pårørendeprosjekt

Grimstad kommune ønsker å få et bedre og mer oversiktlig tilbud til pårørende til personer med stort omsorgsbehov

Voksenskole for personer med demenssykdom

Dette er et fremtidsrettet aktivitetstilbud der personer med demens får undervisning på forskjellig vis; kognitiv trening – «hjernegymnastikk», med bl.a. hukommelsestrening og kognitiv stimulering, arbeid i verksted, mosjon, musikkterapi osv.

Gode pasientforløp; forskning

Kan bruk av sjekklister bedre opplevd kvalitet i tjenestene?

M4ALMO

Modell for alarmmottak

SELFIE

Gode pasientforløp

In For Care

Styrke uformell og frivillig omsorgsutøvelse i offentlige helse – og omsorgstjenester.

InnArbeid

Inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet med bruk av teknologi.

I4Helse

I4Helse er et innovasjonsprosjekt mellom Grimstad kommune og UiA. I-ene står for; idè, involvering, innovasjon og implementering.

Styrke- og balansegrupper

Større satsing på forebygging og tidlig innsats er ønskede strategier for at brukere av helsetjenester i kommunen skal kunne bo hjemme lenger.

Innføring av velferdsteknologi på Agder

For å imøtekomme fremtidens krav til nye tjenester med tilhørende infrastruktur innenfor feltet, har kommunene i Agder besluttet at man ønsker en helhetlig tilnærming til innføring og anvendelse av ulike velferdsteknologiske løsninger på tvers av kommunene i Agder.

Kompetanseløft Agder – velferdsteknologi

USHT Aust – og Vest Agder har ansvar for opplæring av helsepersonell i velferdsteknologi.

Helsefremmende hjemmebesøk

Effekter og erfaringer med helsefremmende hjemmebesøk.

Agder Living Lab

Utprøving og testing av teknologi med brukeren og brukerbehov i sentrum.

Avsluttet

Gode pasientforløp

«Hva er viktig for deg?» er utgangspunktet for utvikling av prosedyrer, tiltak og kompetanse for å bidra til en mer aktiv brukerrolle og et større fokus på forebygging, rehabilitering og oppfølging.

Frivillighet i palliativ omsorg - FRIPO

Undersøke ulike aspekt ved uorganisert frivillig arbeid blant alvorlig syke.

Kurs og samtalegrupper for pårørende til kreftsyke

God opplæring og veiledning av pårørende til personer som lever med kreft.

Dagtilbud for personer som er rammet av kreft

Frivillige har sammen med koordinator innen lindrende omsorg gjennomført dagtilbudet.

Dataopplæring

Grunnopplæring i databruk for ansatte i kommunehelsetjenesten

Tiltakspakke demens - systematisk oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende

Tiltakspakke demens er en etablert, faglig og systematisk oppfølging av hjemmeboende personer med demenssykdom utredet av hukommelsesteamet. ”Tiltakspakke demens” er forankret i kommunehelsetjenesten og tilbys aktuelle pasienter.