Forsiden/Utviklingssentre/Trøndelag (Verdal)/Prosjekter Verdal

Pågår

Hvordan planlegge et kommunalt helsebygg?

Det er mye å tenke på for kommuner som planlegger nye helsebygg eller andre flerbruksløsninger innen helse- og omsorg.  Vi lager tre bøker som dokumenterer denne prosessen fra A til Å. De to første bøkene beskriver innsiktsfasen og idéutviklingsfasen.

Trygge ansatte, trygge brukere

Et prosjekt som retter seg mot ansatte i hjemmetjenesten og palliative hjemmeboende pasienter. Tilrettelegge for gode og trygge dager i eget hjem for alvorlig syke og deres pårørende igjennom utvikling av en tiltakspakke for palliasjon i hjemmet.

Etisk kompetanse i kommunehelsetjenesten

Prosjektet skal gi økt kunnskap om helsearbeideres forståelse og opplevelse av etiske dilemma og samvittighetsstress i sykehjem og hjemmetjenesten.

En bedre sykeheim – med bruker- og pårørendemedvirkning

Et lite team av sykepleiere og hjelpepleiere ved sykeheimen bruker innspill fra seg selv og et utvalg av brukere og pårørende til å lage bedre tjenester.

Palliativt forum

Er et tverrfaglig fagforum for ressurspersoner som jobber med palliative pasienter.

Pårørendekurs for alvorlig syke

Hvordan gi pårørende et nettverk og redskaper for å mestre hverdagen med en alvorlig syk i familien?

Utviklingshemming og seksuell helse

Prosjektet har som mål å arbeide systematisk med kvalitetsarbeid i seksuell helse, for at mennesker med utviklingshemming skal kunne ivareta sin seksuelle helse og ha et godt seksualliv.

Helhetlig pasientforløp i kommunen

Vi lager pasientforløp som er forutsigbare og koordinerte for både tjenesteutøvere, bruker og pårørende.

Avsluttet

Lungegruppa: Et gruppetilbud for lungepasienter

Innbyggere som tidligere kviet seg for å trene fordi de syntes det var «ekkelt» at de måtte hoste og harke foran andre fant fort ut at det var flere i samme båt, og i gruppa har de oppmuntret hverandre og gitt hverandre råd om ting de ellers har opplevd som vanskelige tema å snakke.

Livsgledesykehjem – et systemverktøy

Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag skal livsgledesertifiseres - Livsglede satt i system

Innsatsteam - Aktiv i eget liv

Modell for etablering av tverrfaglig kommunalt innsatsteam - Hverdagsrehabilitering

Avdeling i vekst - utvikling gjennom kunnskap Utvikle en modell for kompetanseutvikling hos ansatte
Kunnskapsbasert praksis, modell for kompetanseutvikling Innføring av Kunnskapsbasert praksis som metode for ansatte i omsorgs- og velferdstjenesten i Verdal kommune.
IPLOS som sykepleiefaglig vurderingsverktøy Identifisere kompetansebehov ved bruk av IPLOS som kartleggingsverktøy
Helhetlig demensomsorg

En film med mål om å vise hvordan helhetlig demensomsorg kan fungere i praksis.