Forsiden/Utviklingssentre/Telemark/Prosjekter Telemark

Pågår

Hva skal til for å legge grunnlaget for en individuelt tilpasset oppfølging av hjemmeboende yngre personer med demens – en studie av vedtaksprosessen i to kommuner

Hjemmeboende yngre personer med demens er en gruppe med varige og sammensatte behov som krever store ressurser. Imidlertid kan tiltak som bidrar til at flere personer med demens benytter seg av kommunale tjenester før de er i behov av heldøgns omsorg, utsette behovet for institusjonsplass, gi bedre livskvalitet for den syke selv, forebygge utslitte familier, og spare kommunene for store utgifter.

Digitale løsninger for økt kvalitet og bedre pasientsikkerhet samt effektiv ressursbruk i kommunehelsetjenesten - DigiPAS

Gjennom forskning og innovasjon samt erfaringer fra praksis, vil DigiPas prosjektet etablere kunnskap som er sentral for digitalisering i kommunehelsetjenesten både regionalt og nasjonalt.

Avsluttet

Livets siste dager

Implementering av tiltaksplan for døende og deres pårørende i sykehjem i Nome og Porsgrunn kommune.

Regionalt samarbeid om forebygging av fall

Et regionalt samarbeid og læringsnettverk der tiltakspakken "Forebygging av fall i institusjon" tas i bruk og det er utformes tiltakspakke for hjemmetjenesten.

Vurdering av smitterisiko og smittevernstiltak i hjemmetjenesten

Prosjektet har identifisert arbeidssituasjoner i hjemmetjenesten med fare for kontakt med smittestoffer og beskrevet aktuelle smittevernstiltak i hver situasjon.

Dokumentasjon for å styrke miljøbehandlingen til personer med demens

Gode tiltaksplaner skal sikre relevant dokumentasjon av miljøbehandlingen. Det skal bidra til å sikre miljøbehandlingen.

Frie midler til prosjektarbeid i Telemark

Økonomisk tilskudd med hensikt å stimulere til praksisnære prosjekter

Interkommunalt læringsnettverk for Riktig legemiddelbruk i sykehjem, Telemark

12 kommuner i Telemark deltar i pasientsikkerhetskampanjen I Trygge Hender

Demensfyrtårn

Prosjektet skal bidra til å sikre gode rutiner for hjemmetjenesten ved oppfølging av hjemmeboende personer med demens, med spesielt fokus på legemiddelbehandling og håndtering

Fra sykemeldt til langtidsfrisk Synliggjøre at forebyggende tiltak gir mindre belastning og økt nærvær en periode av året som tradisjonelt har et høyt sykefravær
Fra kaos til kontroll

Styrke helsepersonells handlingskompetanse i omsorg for utagerende personer med demens.

Sykepleieprosedyrer i hjemmet Sikre nødvendig kliniske ferdigheter hos sykepleiere i hjemmetjenesten.
Kjent kunnskap satt i system – kan det gi demenssyke pasienter gylne øyeblikk?

Øke kunnskap og interesse for sanseintegrasjon som metode innen demensomsorgen.

Salus per aqua – helse gjennom vann

Berøring anvendes systematisk som metode i forbindelse med bad og bruk av eteriske oljer for å fremme velvære og livskvalitet hos pasientene.

HMS - løpet Istedenfor den tradisjonelle internundervisningen arrangerte vi et rebusløp i HMS rutiner.
Moppeprosjektet- bedre fysisk arbeidsmiljø ved bruk av riktige hjelpemidler Tiltak for å bedre fysisk arbeidsmiljø og redusere belastninger ved rengjøringsoppgaver i hjemmene.
Felles kurs for sommervikarer i sykehjem og hjemmetjeneste Mange sommervikarer er ufaglærte og uten erfaring fra pasientarbeid. Nye sommervikarer fikk et todagers kurs på høgskolen i Telemark i tillegg til opplæring på arbeidsplassen for å gi dem en bedre plattform før de møtte pasientene.