Forsiden/Utviklingssentre/Telemark/Prosjekter Telemark

Pågår

Hva skal til for å legge grunnlaget for en individuelt tilpasset oppfølging av hjemmeboende yngre personer med demens – en studie av vedtaksprosessen i to kommuner

Hjemmeboende yngre personer med demens er en gruppe med varige og sammensatte behov som krever store ressurser. Imidlertid kan tiltak som bidrar til at flere personer med demens benytter seg av kommunale tjenester før de er i behov av heldøgns omsorg, utsette behovet for institusjonsplass, gi bedre livskvalitet for den syke selv, forebygge utslitte familier, og spare kommunene for store utgifter.

Digitale løsninger for økt kvalitet og bedre pasientsikkerhet samt effektiv ressursbruk i kommunehelsetjenesten - DigiPAS

Gjennom forskning og innovasjon samt erfaringer fra praksis, vil DigiPas prosjektet etablere kunnskap som er sentral for digitalisering i kommunehelsetjenesten både regionalt og nasjonalt.

Avsluttet

Rutiner for å forebygge underernæring hos hjemmeboende

Fokus på hjelp til innkjøp, matlaging og måltider.

Informasjonsmappe til førstegangssamtalen Mappen til førstegangssamtalen er et verktøy som skal kvalitetssikre informasjon og brukermedvirkning i hjemmetjenesten.