Forsiden/Prosjekter/Aktiv omsorg
En ung mann svømmer

Lettere når jeg er aktiv

Et aktivt liv ut fra egne ønsker og betydningen av sunt kosthold for personer med utviklingshemming.

Om prosjektet

Prosjektleder: Une Hallem

Status: Avsluttet

Periode: 2008-2010

Finansiering

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

Samarbeidsprosjekter

Tt samarbeidsprosjekt mellom:

 • Norsk Forbund for utviklingshemmede (NFU)
 • Høgskolen i Nord Trøndelag (HINT)
 • Verdal, Inderøy og Namsos kommuner.

Bakgrunn for prosjektet

Mange personer med utviklingshemming har behov for veiledning for å ta ansvar for eget kosthold og for å være fysisk aktive. Dette betyr at det er nødvendig med støttepersoner som er bevisst på sammenhengen mellom kosthold, fysisk aktivitet og god helse. Med støttepersoner eller nærpersoner forstår vi pårørende, tjenesteytere, støttekontakter, hjelpeverger, studenter, frivillige og andre.

Hensikt og mål

 • personer med utviklingshemming skal kunne ha et aktivt liv ut fra egne ønsker
 • personer med utviklingshemming og deres støttepersoner skal få økt kunnskap om betydningen av sunt kosthold Intensjonen med dette arbeidet er å gi grunnlag for et godt liv, med deltakelse og likestilling i samfunnet.

Tiltak og gjennomføring

Tiltak rettet mot personer med utviklingshemming:

Tiltak 1: Bevisstgjøring gjennom dialog

 • Gjennomføre en kartleggingskonferanse for å få forslag på tiltak direkte fra mennesker med utviklingshemming.
 • Videre arbeid med utgangspunkt i de konkrete tiltakene som kommer fram i kartleggingskonferansen.

Tiltak 2: Individuelle aktiviteter

 • Kartlegge den enkeltes ønsker og behov for aktiviteter.
 • Tilrettelegge for individuelle løsninger for deltakelse i ordinære aktivitetstilbud i pilotkommunene.

Tiltak 3: Kokebok

 • Initiere et prosjekt for utarbeidelse av en kokebok beregnet på personer med utviklingshemming der innholdet er sunne og ”spennende” retter presentert på en tiltalende og delikat måte slik at tilbereding av sunn mat kan bli mer attraktiv. Tiltaket ble gjennomført i samarbeid med Trøndelag Kompetansesenter og med utgangspunkt i innspill fra tiltak 1 og 2.

Tiltak rettet mot støttepersoner:

Tiltak 4: Rollen til støttepersonene

 • Etablere erfaringsgrupper/veiledningsgrupper for støttepersoner i de tre pilotkommunene
 • Støttepersoners rolle som kulturbærere i sin tjenesteyting vil være tema i veiledningsgruppene.
 • Videreutdanne prosjektansvarlig i hver pilotkommune i enten veiledning eller fritidsaktiviteter.

Tiltak 5: Medikamentbruk

 • Kartlegge støttepersoners kunnskap om medikamenter
 • Tiltaket gjennomføres som en masteroppgave i helsevitenskap ved NTNU.
 • Øke kunnskap om medikamenters betydning for kosthold og fysisk aktivitet gjennom veiledningsgruppene og undervisning.

Tiltak 6: Kulturelle og holdningsmessige barrierer

 • Kartlegger aktiviteter, begrunnelser, oppfatninger og holdninger til fysisk aktivitet og kosthold hos støttepersoner gjennom observasjon og intervjuer. Tiltaket er tenkt gjennomført via bacheloroppgaver og FoU-arbeid på HINT.
 • Kartlegge bruk av sansestimulering som aktivitet for personer med utviklingshemming. Dette tiltaket ble gjennomført som en masteroppgave i sosialt arbeid, Høgskolen i Bodø.

Tiltak rettet mot personer med utviklingshemming og støttepersoner sammen:

Tiltak 7: Kompetanse om kosthold og fysisk aktivitet

 • Gjennomføre praktiske kurs / seminarer i de tre pilotkommunene der personer med utviklingshemming deltar sammen med støttepersoner.

Tiltak rettet mot informasjonsformidling:

Tiltak 8: Informasjon og publisitet.

 • Generell informasjon: Å utvikle bevissthet og øke kompetansen rundt temaet gjennom media. Trekker temaet inn i grunnskoler og videregående skoler i de tre pilotkommunene.
 • Vernepleierutdanningen i Nord-Trøndelag: Fokuserer på temaet i undervisning og stimulerer studenter og ansatte til å skrive oppgaver og gjennomføre FOU-prosjekter om temaet.
 • Lag og foreninger i pilotkommuner: Fremmer personer med utviklingshemning sine ressurser og deres utfordringer som deltakere i ulike aktiviteter gjennom å ta initiativ til undervisning for lag og foreninger.
 • I pilotkommunene: Bruker e-post, intranett, internaviser, oppslagssystemer og personalmøter for å spre tips og informasjon i kommunene.
 • Brukerorganisasjonene: Har møter med NFU og informerer andre organisasjoner som LUPE, autismeforeningen, Ups and Downs og foreldreforeninger i kommunene.
 • Sende e-post hver måned til alle deltakerne med konkret informasjon om hva som har skjedd siden sist.

Tiltak 9: Rammene for individuelle planer.

 • Kartlegge tiltak rundt fysisk aktivitet og kosthold i individuelle planer.
 • Innarbeide kosthold og fysisk aktivitet i veilederne for individuelle planer i de tre pilotkommunene.
 • Innarbeide bruk av individuell plan som redskap. Arbeidet gjennomføres som en masteroppgave i rehabilitering ved Høgskolen i Bodø.
 • Kartlegge organisering av matlaging i pilotkommunene og bruk av sentralkjøkken som matleverandør til mennesker med utviklingshemning.

Tiltak 10: Fysiske aktiviteter i hverdagen

 • Utarbeide en "brønn" med kreative og fleksible aktiviteter i hverdagslivet. Studenter ved gjennomføring av arbeidskrav skriftliggjør aktivitetene og gjør disse tilgjengelig på nettet. Erfaringsutveksling mellom ulike deltakere i referansegruppen og i veiledningsgruppene vil være en annen kilde til aktiviteter.
Tips en venn Skriv ut