Forsiden/Prosjekter
Veiledende planer_500x375_500x375

Utvikling og testing av veiledende planer med integrasjon av internasjonal klassifikasjon av sykepleiepraksis (ICNP®): Et pilotprosjekt

Dokumentasjon med bruk av veiledende planer bygget på terminologi fra ICNP® bidrar til pasientsikkerhet og kvalitet. Helsepersonell får et felles språk, og prosesstøtte i planlegging og dokumentasjon av helsehjelp. Planene er i bruk i elektronisk pasientjournal i kommunehelsetjenesten.

Bakgrunn

Helsetilsynet og forskning viser at kvaliteten på dokumentasjon av helsehjelp i kommunehelsetjenesten varierer. Ustrukturert fritekst er den vanligste metoden for dokumentasjon. Dette gir risiko for feiltolkninger av viktig informasjon. I tillegg hindrer fritekst uttrekk av data som kan benyttes i blant annet kvalitetsforbedringsarbeid og forskning.

NSF og USTH Vestfold har utviklet planer tilpasset kommunehelsetjenesten. En veiledende plan inneholder kodet informasjon om problemstillinger/behov for helsehjelp, pasientens ressurser, ønsket resultat, tiltak og evaluering. Planene individualiseres for den enkelte pasient. Standardisert dokumentasjon møter behovet for oversikt, tilgang på og mulighet for gjenbruk og uttak av data. Veiledende planer gir i tillegg prosesstøtte gjennom dokumentasjonsprosessen.

Mål

Hensikten med prosjektet var å bidra til at helsepersonell lettere skulle kunne jobbe kunnskapsbasert og systematisk for å oppnå økt pasientsikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen. I tillegg skulle det bidra til forenkling og effektivisering av dokumentasjons- og informasjonsprosesser.

Prosjektet skulle utvikle og teste veiledende planer med ICNP® integrert i elektronisk pasientjournal (EPJ). USHT Vestfold sin del av prosjektet fokuserte særlig på ernæring og samhandling mellom nivåene for pasienter som var i risiko for underernæring.

Metode / tiltak

Prosjektet utviklet kunnskapsbaserte veiledende planer på fem områder valgt ut fra pasientsikkerhetsprogrammet og nasjonale retningslinjer. Planene ble utviklet etter prinsippene i kunnskapsbasert praksis, i en iterativ prosess der erfaringene fra utprøvingen bidro til videre utvikling. Implementering i EPJ ble gjort i samarbeid med en EPJ-leverandør, Acos, som hadde sagt seg villig til å legge til rette for utprøving i CosDoc. Alle pilotkommunene brukte dette EPJ-systemet.

Testing av planene ble gjort i fem kommuner, i sykehjemsavdelinger, hjemmetjeneste og omsorgsboliger. Piloteringen gikk over 8 uker i hver kommune, første kommune startet i september 2015 og siste pilot ble avsluttet i desember 2016. Medarbeidere i pilotavdelingene fikk grunnleggende opplæring i dokumentasjon og en innføring i praktisk bruk av planverktøyet.

Prosjektet brukte spørreundersøkelser, intervjuer og data fra EPJ i evaluering av resultatene.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Veiledende planer gjorde det lettere å formulere seg skriftlig, det var enkelt og effektivt å bruke og ga god oversikt over pasientens status og behov for helsehjelp. Bedre prosess- og beslutningsstøtte bidro til kvalitetssikring i valg av tiltak og flere ble tryggere på å bruke planverktøy i dokumentasjon.

Kunnskapsbaserte veiledende planer med ICNP® ga prosess-støtte til helsepersonell, økte kvaliteten på dokumentasjon av helsehjelp og bidro derigjennom til økt pasientsikkerhet. Bruk av strukturert dokumentasjon og terminologi gjorde at dokumentasjonen ble mer oversiktlig, det var raskere og enklere å finne informasjon og det stimulerte til dialog og tverrfaglig samhandling. De veiledende planene bidro til bedre arbeidsprosesser og planene ga god oversikt over pasientens status og behov for helsehjelp.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Bruk av veiledende planer stimulerte til økt aktivitet i dokumentasjonen, det satte fokus på forebyggende tiltak og bidro til kontinuitet og pasientsikkerhet. Struktur og språk i EPJ ble bedre, noe som la til rette for refleksjon, tverrfaglig samarbeid og brukerinvolvering. Tilgang til detaljerte data ga ledere mulighet til å hente informasjon til bruk i kvalitetsforbedringsarbeid og personaloppfølging. Verktøyet stimulerte til læring og forbedringsarbeid i pilotavdelingene. Tilbakemeldingene fra pilotkommunene var at dette ønsket man mer av.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Prosjektet anbefaler at det utvikles veiledende planer på flere områder og at disse gjøres tilgjengelige i alle journalsystem. Videre at det arbeides for nasjonal forankring, utbredelse og forvaltning av ICNP® og for standardisert dokumentasjons- og planleggingsverktøy for sykepleietjenesten, og at dette følges opp med relevante krav til journalleverandørene.

Den enkelte kommune/USHT kan ta i bruk de eksisterende veiledende planene implementert i EPJ om det er CosDoc. Kommuner som ikke har CosDoc kan bruke planene som teoretisk grunnlag i dokumentasjonsarbeidet.

Resultater 

Fem kunnskapsbaserte veiledende planer med ICNP®-terminologi er utviklet, implementert i et EPJ-system og testet i fem kommuner. Erfaringene har gitt kunnskap om bruk av terminologi, strukturerte data og beslutnings- og prosesstøtte i EPJ. Arbeidet har også gitt verdifull erfaring omkring implementering av verktøy i dokumentasjonsarbeidet, funksjonalitet i EPJ og praksis omkring brukerinvolvering.

Resultatene fra pilotkommunene viser at bruk av veiledende planer med ICNP® gjør planleggings- og dokumentasjonsarbeidet effektivt og mindre tidkrevende. Det er enklere å formulere seg skriftlig. Terminologi gjør at helsepersonell bruker de samme begrepene, og det er lett å gjenfinne og forstå informasjonen. Veiledende planer gir god tilgang til informasjon og oversikt over pasientens behov for helsehjelp og igangsatte tiltak. Dette bidrar til bedre kontinuitet og samhandling mellom helsepersonell og sikrer god oppfølging av pasientene.

Utvikling av planer har fortsatt etter prosjektslutt, det er nå 14 veiledende planer tilgjengelig og i disse er i drift i 19 kommuner.

Arbeidet videreføres i samarbeid med Akkreditert kompetansesenter for ICNP® ved Universitetet i Agder.

Lenke til prosjektrapport:

https://www.sandefjord.kommune.no/Helse-og-omsorg/Helse-og-omsorgstjenester/Utviklingssenter-for-sykehjem-og-hjemmetjeneste/Pagaende-prosjekter/veiledende-planer/

Samarbeidspartnere

Norsk sykepleierforbund, kommunene Nesodden, Stokke, Sandefjord, Sokndal og Stavanger, Universitetet i Agder

 

 

Tips en venn Skriv ut