Forsiden/Om oss og aktuelle saker/Aktuelle saker
4907817_3838432

Skal bidra til å utvikle helse- og omsorgstjenestene til den samiske befolkningen. Váikkuha ovddidit sámi álbmoga dearvvasvuođa- ja fuolahusbálvalusaid

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at Karasjok kommune  skal være vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) til den samiske befolkningen i Finnmark. (For oversettelse av hele artikkelteksten til samisk, se lenger ned på siden)

Utviklingssenteret skal bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av kunnskap om samisk språk og kultur. Helsedirektoratet delfinansierer senteret og gir årlige føringer for sentrenes aktivitet.

Karasjok har flere ressurser og utviklingsaktiviteter for bevaring av samisk språk og kulturforståelse innen helse- og omsorg. Utviklingssenteret skal være en ressurs for kommunene i fylket på det samiske området, bidra til samarbeid mellom kommunene og tilby deltakelse i ulike aktiviteter.  Samarbeidspartnere vil være Fylkesmannen i Finnmark, kompetansemiljøene SANKS, Senter for omsorgsforskning, mfl. USHT har allerede etablert samarbeid med Utviklingssenteret i Sør Varanger og kommunene i fylket, gjennom ulike nettverk og møtearenaer.  

Utviklingssenteret er del av en nasjonal satsing og et av virkemidlene for blant annet å oppnå faglig omstilling i tjenestene og utvikling i samarbeid med pasienter, brukere og pårørende. (Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg og Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet.)

________________________________________________________________________________________

Váikkuha ovddidit sámi álbmoga dearvvasvuođa- ja fuolahusbálvalusaid

Dearvvasvuođa- ja fuolahusdepartemeanta lea mearridan Kárášjoga gieldda galgat isitgieldan Buhcciidruovttuid ja ruovttubálvalusaid ovddidanguovddážii (USHT), sámi álbmogii Finnmárkkus.  Ovddidanguovddáš  dáhtu nannet dásu dearvvasvuođa- ja fuolahusbálvalusain, ja gilvit dieđuid sámi gielas ja kultuvrras. Dearvvasvuođadirektoráhta ruhtada oasi guovddážis ja addá jahkásaš láidestusaid guovddáža doibmii. 

Kárášjogas leat olu resurssat ja ovddidandoaimmat gáhttet sámi giela ja kulturáddejumi dearvvasvuođas ja fuolahusas. Ovddidanguovddáš doaibmá sámi suorgásaš resursan gielddaide fylkkas, doaimmaha ovttasbarggu gielddaid gaskka ja fállá oasálastit iešguđet doaimmain. Ovttasbargoguoimmit gártet leat Finnmárkku Fylkkamánne, SANAG gealbobirrasat, Fuolahusdutkama guovddáš, ja eará. USHT lea jo ásahan ovttasbarggu Mátta-Várjjaga Ovddidanguovddážiin ja gielddaiguin fylkkas, iešguđet fierpmádagaid ja čoahkkinarenaid bokte.   

Ovddidanguovddáš lea oassin riikkadási áŋgiruššamis ja okta váikkuhangaskaomiin lea earret eará olahit fágalaš rievdadusaid bálvalusain ja ovdánit ovttas divššohasaiguin, geavaheddjiiguin ja oapmahaččaiguin. (Dieđ. Sd. 29 (2012-2013) Ihttábeaivvi fuolahus ja Dieđ. Sd. 26 (2014-2015) Boahtteáiggi vuođđodearvvasvuođabálvalus – lagašvuohta ja ollislašvuohta.)