Forsiden/Aktiviteter
Gruppe mennesker som øver på prosedyretrening

Fag- og prosedyredager for spesialist- og kommunehelsetjenesten / Simuleringsdager for spesialist- og kommunehelsetjenesten

Oppfølging av «Praksisprosjektet» som ble avsluttet i 2013. Samarbeidsorganet (SO) mellom SSHF, UiA og kommunene på Agder er ansvarlig for tiltaket. Det arrangeres 1-2 kompetansedager årlig på tre ulike lokaliteter i Agderfylkene, der trening i praktiske prosedyrer inngår.

Illustrasjonsfoto: Gettyimages

Bakgrunn

Fra 2016 ble tilbudet utvidet med simuleringsdager på SIM-lab i Grimstad som ett nytt tiltak. Primær målgruppe er praksisveiledere til studenter i spesialist- og kommunehelsetjenesten i Agder. USHT er medarrangør.

Mål

Målet er at sykepleiere i praksis får økt sin fagkompetanse og blir tryggere på utøvelsen av ulike prosedyrer.

Metode / tiltak

Det ble gjennomført 2 dager med simulering 24.-25. april 2018 ved UIA Grimstad, med 48 deltakere.

Det planlegges gjennomført fag- og prosedyredager 25 og 26.10 i Flekkefjord, 17 og 18.10 i Kristiansand og 1.11 i Grimstad. Dagene gjennomføres årlig med rundt 210 deltakere totalt. Hovedandelen av deltakerne kommer fra kommunehelsetjenesten.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Gode evalueringer viser at deltakerne opplever denne typen fagdager som nyttige.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Deltakere fra kommunehelsetjenesten opplever disse dagene spesielt nyttige. Det er viktig at temaer og kasuistikk i simuleringen gjenspeiler arbeidshverdagen og ikke blir forstyrret av for mange ukjente elementer, som teknologi.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Dette er allerede et tilbud til alle kommuner i Aust- og Vest-Agder.

Resultater

Et populært tiltak som ofte opererer med ventelister for deltakere fra kommunehelsetjenesten.

Samarbeidspartnere

Universitetet i Agder, Sørlandet sykehus HF, USHT Aust-Agder.

Tips en venn Skriv ut